Skyddsjakt

Text

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt och endast vilda djur kan skyddsjagas. Fastighetsägaren ansvarar för eventuell skyddsjakt och på kommunal mark är därför kommunen ansvarig.

Trafikskadat vilt

Anmäler du alltid till polisen. Ring 112.

Den kommunala skyddsjakten hanteras genom särskilt utsedda skyddsjägare. Det är frivilliga jägare med skottlossningstillstånd från polisen. Tillståndet ger jägarna rätt att avlossa skott i tättbebyggda områden.

Om du anser att ett vilt djur ska skyddsjagas på kommunens mark kan du anmäla det till medborgarcenter. Det är slutligen alltid jägarens bedömning på plats som avgör om jakt ska ske, eller inte, i det enskilda fallet.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt

Naturvårdsverkets skäl till att skyddsjakt får bedrivas:

  • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
  • Av hänsyn till flygsäkerheten.
  • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
  • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur.

Förvildade katter

Skyddsjakt på katter genomförs endast om det utan rimliga tvivel kan fastställas att katten faktiskt är vild. Det är många gånger svårt att konstatera att en katt saknar en ägare. Kommunens skyddsjägare bedömer varje situation och måste få polisens godkännande vid varje enskilt fall.

Skyddsjakt bedrivs aldrig på tamkatter, oavsett om de orsakar skada eller annan olägenhet. Ägarens ansvar för sin tamkatt regleras i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Råka, svartfågel

Svartfågel är en äldre benämning på ett antal fågelarter som är svarta till färgen, exempelvis kråka, korp eller råka.

Den art som vanligen avses i skyddsjaktssammanhang i Kristianstad är råka, som lever i stora kolonier runt om i orterna, främst kring Vä. Skyddsjakt på råka bedrivs främst på våren, oftast mellan april och juni månad.

Många invånare anser att ljudet och spillningen kring fågelkolonierna är störande och att den skyddsjakt som bedrivs är otillräcklig. Kommunen tar varje år emot många kreativa idéer på hur råkorna borde hanteras. Utöver de formella bestämmelserna för skyddsjakt finns det många andra viktiga aspekter att ta hänsyn till när vilt ska skyddsjagas, särskilt i tättbebyggt område.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?