Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation. Om du upplever problem som du känner kan vara en hälsorisk har du möjlighet att lämna in ett klagomål till kommunen.

Anmäla klagomål till kommunen

Kommunen ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet i miljölagen - miljöbalken. Målsättningen med tillsynen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Fokus ligger på boendemiljö och på lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Det innebär att vi arbetar med tillsyn på bland annat bostäder, skolor, bad och idrottsanläggningar och hotell.

En viktig del är också att kontrollera verksamheter som kan sprida smitta om inte verktyg, nålar med mera sköts på rätt sätt, som arbete med akupunktur, piercing, fotvård och tatuering. Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning.

I hälsoskyddsarbetet ingår också att leda allergikommittén. Allergikommittén tar fram riktlinjer och förslag på arbetssätt för kommunala förvaltningar.

När du lämnar ett klagomål

Vänd dig i första hand till den som orsakar störningen och berätta om de problem som du upplever. I många fall kan problemen lösas direkt. Om detta inte hjälper kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning eller olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk.

Enligt miljöbalken (9 kap. 3 §) innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".

Samma lag säger att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren är skyldig att vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Anonymt klagomål

Vi vill helst att du berättar vem du är, eftersom vi kan behöva kontakta dig för mer uppgifter i ärendet. Många ärenden blir svåra eller omöjliga att utreda om klagande är anonym. Om du anmäler anonymt kan du inte ta del av handläggningen eller överklaga beslut i ärendet. Om klagomålet gäller din egen bostad kan du inte vara anonym.

Om du använder e-tjänster eller mejlar så lämnas alltid elektroniska spår i form av IP- och e-postadresser. För att lämna ett helt anonymt klagomål behöver du i så fall skriva ut blanketten och posta den till oss.

I e-tjänsten för att lämna klagomål kan du välja att gå vidare utan att logga in och utan att lämna dina kontaktuppgifter. IP-adressen från den enhet som används kommer dock alltid att registreras om du väljer e-tjänsten.

Det här gör vi inte

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har inte hand om följande:

Ovårdad tomt

Hanteras av bygglovsavdelningen. Kontakta medborgarcenter på telefon: 044-13 50 00.

Arbetsmiljöfrågor

Kontakta Arbetsmiljöverket på telefon: 010-730 90 00.

Bristande renhållning av gator

Hanteras av tekniska förvaltningen. Kontakta medborgarcenter på telefon: 044-13 50 00.

Klagomål på sliten boendemiljö

Kontakta fastighetsägaren, både gällande boendemiljön i lägenheten och på uteplatser.

Krav på ekonomisk kompensation

Kontakta värd eller hyresnämnd (om du bor i hyreslägenhet).

Bristande djurhållning

Kontakta Länsstyrelsens djurskyddsenhet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?