Barnahus Nordöstra Skåne

På Barnahus Nordöstra Skåne får du som blivit utsatt för misshandel eller övergrepp hjälp. Här samarbetar polis, åklagare och socialtjänst och psykiatrin för att du som har blivit utsatt ska få vara i en miljö som är välkomnande och trygg.

Barnahus Nordöstra Skåne är ett samarbete mellan polis, åklagarmyndighet, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnmottagningen samt socialtjänsten i Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla och Östra Göinge. Hit kommer du som är under 18 år för att få hjälp när någon anmält oro över att du utsatts för våld eller övergrepp.

Barnahus finns för att barn som utsatts för misshandel eller övergrepp ska tas omhand i en trygg och barnvänlig miljö. Om du blivit utsatt så ska slippa träffa många olika myndigheter. Myndigheterna samverkar på Barnahus kring den som blivit utsatt.

Våra lokaler är anpassade för barn. Här finns väntrum, medicinskt undersökningsrum, intervjurum, medhörningsrum och samtalsrum.

När en anmälan om våld och/eller sexuella övergrepp kommer in till polis eller socialtjänst tas ärendet upp på ett samråd på Barnahuset, där berörda myndigheter gör en gemensam planering.

Så går det till på Barnahus Nordöstra Skåne

Du kommer hit tillsammans med någon du känner. När ni kommer möts ni av en personal. Ni får sitta ned och vänta en liten stund i vårt väntrum.

Sen får du träffa en polis som kommer att prata med dig, det kallas förhör. Där får du möjlighet att berätta om något har hänt dig och om hur du har det hemma. Om det behövs får du också träffa en doktor på sjukhuset.

Om du vill får du prata med en socialsekreterare eller terapeut efteråt.

Du och din familj kan sen få fortsätta träffa socialsekreteraren eller terapeuten för att prata mer om hur de kan hjälpa dig och din familj.

Det känns olika för olika människor

En del barn och ungdomar har lätt för att berättavad som har hänt. Andra har svårare för att berätta och kan bli rädda, känna skam eller skuld för det som hänt. Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt i stunden. Vi som jobbar på Barnahus har lång erfarenhet av att prata med barn och ungdomar om svåra saker.

Barnahus finns för att barn som utsatts för misshandel eller övergrepp ska tas omhand i en trygg och barnvänlig miljö. Barnet ska slippa träffa många olika myndigheter. Därför samverkar myndigheterna omkring barnet på Barnahus.

Vi gör flera utredningar

När någon misstänker att ett barn har utsatts för brott inleds ofta flera utredningar som pågår samtidigt. En förundersökning som leds av åklagare och utförs av polisen. En utredning om barnet behöver skydd och stöd som genomförs av socialtjänsten. Alla utredningarna ska leda till att det blir en förbättring för den som blivit utsatt.

Polisutredningen får högst ta tre månader. Socialtjänstens utredning får högst ta fyra månader. Rättsprocessen har inga tidsramar.

Det är viktigt att ha barnets perspektiv

Barnahusets uppgift är att bidra till att de barn och ungdomar som utsätts för våld och övergrepp får hjälp och stöd och den behandling som de behöver. Vi har alltid barnets rättigheter och barnets perspektiv i centrum. Barnets framtid och fortsatta utveckling är viktigt och en av våra målsättningar är att alla insatser ska bidra till att de fysiska och psykiska skador som barnet/ungdomen kan ha fått av våldet eller övergreppen inte ska hindra barnets fortsatta utveckling. Och alla involverade huvudmän ska bedriva ett effektivt och korrekt utredningsarbete.

Till föräldrar och professionella

När barnet kommer till Barnahus

När en anmälan inkommer till polis eller socialtjänst kallas samverkansparterna till ett samråd. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger en samlad kunskap och kompetens.

Barnahuset har en barnanpassad miljö och barnet förhörs av en speciellt utbildad barnutredare från polisen. När barnet förhörs kan aktuella professioner följa förhöret på en tv-skärm och ställa frågor via polisen. Förhöret spelas in för att eventuellt användas i rätten. På så sätt minskar antalet tillfällen barnet behöver berätta om vad som hänt.

En medicinsk undersökning kan genomföras på Barnahus eller Barnmottagningen av barnläkare om det är aktuellt.

Socialtjänsten bedömer om omedelbara insatser krävs för att skydda barnet.

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) bedömer om barnet har behov av psykologiska insatser eller krisstöd.

Vad händer när ett barn varit på Barnahus?

Vårdnadshavaren blir informerad först efter att ens barn har varit på Barnahus. Det är för att barnet ska vara så opåverkat som möjligt fram till förhöret.

Det kan väcka starka känslor att ha fråntagits föräldraansvaret under en kortare tid och att någon annan har bestämt saker om barnet som föräldern inte har inflytande över.

Kom ihåg

 • Detta är rutin för alla barn, även dem som inte farit illa.
 • En trygg person från ditt barns närmiljö deltog under besöket, t ex en lärare.
 • Ditt barn har varit väl omhändertagen i en barnanpassad och trygg miljö av personal med korrekt utbildning.
 • Ditt barn har haft en särskild företrädare.

En särskild företrädare är ett juridiskt ombud

En särskild företrädares uppgift är att se till att ditt barn behandlas väl och säkerställer att besluten som fattas i processen på Barnahus är för ditt barns bästa.

Vilka kan ditt barn ha träffat?

 • Samordnare för Barnahus sammankallar samverkansparterna till samråd. Tar hand om barnet på Barnahus.
 • Socialtjänst inleder oftast en utredning gällande barnets behov av skydd och/eller stöd och bedömer barnets behov av skyddsinsatser.
 • Polis utför förundersökningen, förhör barnet och andra bevispersoner.
 • Åklagare leder förundersökningen och rättsprocessen. Åklagaren ansöker om särskild företrädare hos Tingsrätten.
 • Särskild företrädare fungerar som barnets juridiska ombud.
 • Personal från BUP har möjlighet att bedöma om barnet har behov av krishantering eller annan psykologisk insats.
 • Barnläkare undersöker barnet vid behov.

Så går socialtjänsten vidare

Vårt uppdrag är att sätta barnets bästa i främsta rummet. Om barnet har behov av skydd så kommer socialtjänsten att agera snabbt och kraftfullt för att hindra risken för att barnet fortsätter fara illa. Men i de flesta fall handlar socialtjänstens insatser om behandlings- eller omsorgsstöd till familjer. I Nordöstra Skåne finns bra pedagogiska föräldraprogram samt behandlingsprogram där föräldrar kan få bättre verktyg att hantera sin familjesituation.

Är du orolig för ett barn?

Om du misstänker att ett barn misshandlats eller på annat sätt far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten utreder och har möjlighet att agera om det behövs. De kan till exempel göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus. Ring gärna och konsultera med socialtjänsten om du är osäker på om du bör göra en anmälan. Det kan du göra utan att ange några namn.

Du som arbetar professionellt med barn har en anmälningsskyldighet att alltid anmäla om du misstänker att ett barn far illa.

Vanliga frågor

  • Vad är barnmisshandel?

   Barnmisshandel är när föräldrar eller andra vuxna orsakar ett barn skada på kroppen, sjukdom eller smärta. Hit räknas alla former av kroppslig bestraffning såsom att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga. Misshandel i ett vidare begrepp kan också vara psykisk, som när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat genom till exempel avvisande, isolering, kritik, hån, hot om övergivande eller utfrysning t ex genom att låsa in barnet på sitt rum. Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö är också barnmisshandel och kan sätta spår hos barnet på samma sätt som om det utsätts för direkt våld eller kränkningar.

  • Vad är sexuella övergrepp?

   Sexuella övergrepp mot barn innebär att sexuella handlingar påtvingas ett barn av en annan person. Barnet utsätts för något som det inte förstår och inte är moget för. Ibland används våld, men ofta är det inte nödvändigt för att den vuxne ska få sin vilja igenom. Förövaren utnyttjar barnets beroende eller bristande kunskap, mutar barnet eller hotar att skada det.

   Övergreppen kan vara både fysiska och icke-fysiska. Exempel på sexuella övergrepp är att utsätta barn för fullbordade samlag, att en vuxen berör barnets könsorgan, att barnet berör den vuxnes könsorgan, sexuella inviter från en vuxen eller blottning inför barnet. De flesta övergrepp begås av någon som barnet känner, som en förälder, släkting, bekant eller kompis. Cirka en tredjedel av övergreppen begås av en äldre tonåring eller en jämnårig. I de flesta fallen är förövaren en man eller en pojke.

   När barn utsätts för övergrepp av någon de inte känner är internet idag den vanligaste kontaktvägen.

  • Hur påverkas ett barn av misshandel?

   Att utsättas för fysisk eller psykisk misshandel kan sätta djupa spår hos ett barn, även om barnet drabbas sällan. Det är mycket svårt för barn att få ihop bilderna av föräldern som både en källa till trygghet och en källa till rädsla och hot. Barn är helt beroende av sina föräldrar och misshandel riskerar att hämma deras naturliga utveckling. Barn växer av att uppmärksammas, att bli behandlade med respekt och att känna sig älskade.

   Att bli fysiskt eller psykiskt misshandlad som barn innebär ofta att:

   • barnets självkänsla blir låg
   • barnet tror att det har gjort fel och tar på sig skulden för misshandeln
   • barnets grundtillit till människor skadas
   • barnet lär sig att konflikter hanteras genom makt, dominans och våld
   • barnet reagerar med oro, rädsla och sömnsvårigheter
   • barnet får kroppsliga besvär, till exempel ont i magen eller huvudvärk
  • Hur påverkas ett barn av sexuella övergrepp?

   Att som barn utsättas för sexuella övergrepp är en allvarlig riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Det är viktigt att få stopp på övergreppen och att erbjuda barnet stöd, information och upprättelse. Ett gott omhändertagande i samband med att övergreppen avslöjas minskar risken för att barnet ska utveckla symtom. Men många barn är i behov av professionell hjälp i form av psykoterapi. Genom att berätta om sina upplevelser och lära sig hantera minnen och känslor kan barnen så småningom må bättre. De barn som far mest illa av övergreppen är de som aldrig kan eller vågar avslöja dem. Här kan du läsa mer om sexuella övergrepp.

   De flesta övergrepp mot barn anmäls aldrig och det innebär att många barn blir utan det skydd och den rehabilitering de har rätt till. Om du misstänker att ett barn utsatts för sexuella övergrepp är det viktigt att du tar din känsla på allvar och kontaktar socialtjänsten.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.