Vad kostar boende?

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du avgift för hyra, omsorg och matabonnemang. Årets avgifter framgår av "Prisbilaga avgifter".

Hyran fastställs enligt hyreslagen och varierar för varje lägenhet. Hyresnivån förändras i takt med hyresförändringar hos AB Kristianstadsbyggen. Hyran börjar debiteras från och med den dagen du tackar ja till den inflyttningsklara lägenheten. Hyran är inte inkomstbaserad och måste därför alltid betalas.

Omsorg

Du betalar för vård, service och omsorg samt den sjukvård som ges av sjuksköterskor på boendet. Det är din personliga inkomst som avgör vilken avgift som du kommer att debiteras. Avgiften kan högst uppgå till maxtaxan. Omsorgsavgiften börjar debiteras från och med inflyttningsdagen.

Matabonnemang

Matabonnemanget omfattar frukost, lunch, mellanmål samt kvällsmat. Råvarukostnaden är inte inkomstbaserad och måste därför alltid betalas. Tillredningskostnaden betalas endast om du har något avgiftsutrymme kvar att utnyttja när övriga avgifter betalats. Maten börjar debiteras från och med inflyttningsdagen.

Dubbel boendekostnad

Om du vid inflyttning till vård- och omsorgsboende fortfarande har kostnader för din gamla bostad, kan du ansöka om jämkning för dubbel bostadskostnad. Du kan få jämkning för som mest tre månader.

Ansökan måste ha kommit till oss inom tre månader från att du tackat ja till lägenheten. Beviljad jämkning dras på kommande fakturor.

Hemmavarande make/maka/sambo

Vid flytt

När du flyttar från din lägenhet i vård- och omsorgsboendet debiteras hyra till och med den dag som slutstädning skett. Vid flyttning mellan vård- och omsorgsboende sker ingen dubbeldebitering. Du eller din företrädare är ansvariga för att slutstädning sker. Samma regler gäller vid dödsfall.

Du kan få avdrag på omsorgs­avgiften om du har vistats på boendet mindre än 10 timmar under en hel kalendermånad. Du kan få tillfälligt matavdrag om du är frånvarande under en dag eller mer. Matavdrag sker för hela dagen, inte per måltid.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Det är Pensionsmyndigheten som avgör om du är berättigad till bostadstillägg (BTP) och det är därför hos dem du ansöker om detta. Det är den boendes skyldighet att meddela Pensionsmyndigheten att man flyttat in i vård- och omsorgsboende samt den nya hyran. Om så inte sker och ett för högt bostadstillägg betalas ut kommer Pensionsmyndigheten att begära återbetalning av det för högt utbetalade beloppet. Vid förändring av hyran, vilket vanligtvis inträffar vid årsskiften, ska den nya hyran anmälas till Pensionsmyndigheten för att rätt bostadstillägg ska utgå. För kunder som flyttar in i en lägenhet i vård- och omsorgsboende upprättas ett hyreskontrakt, vilket bör bifogas ansökan om bostadstillägg.

Hos Pensionsmyndigheten kan du göra en beräkning för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Information om detta hittar du via länken nedan.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning.

Inkomstuppgifter

Din avgift baseras på dina inkomster om du väljer att lämna några. Du lämnar uppgifter om dina inkomster på en inkomstblankett. Väljer du att inte lämna inkomstuppgifter, accepterar du full avgift enligt kommunens taxa. 

I avvaktan på att inkomstblanketten kommer in till omsorgsförvaltningen debiteras du full avgift som ny kund. I början av året behöver du fylla i en ny inkomstblankett med uppgifter som gäller innevarande år. 

Om vi har dina inkomstuppgifter vid flytt till vård– och omsorgsboende så ligger dessa till grund för avgifterna. Om du tidigare har valt att inte lämna dina inkomstuppgifter finns inkomstblanketten hos Medborgarcenter och på vår webbplats.

För gifta räknas inkomsterna samman och delas därefter i två lika delar. Avgifterna beräknas därefter på den delade inkomsten. För sambor beräknas avgifterna på den enskildes inkomst.

Det är din skyldighet att inkomma med nya uppgifter om dina inkomster skulle förändras. Om du eller din företrädare medvetet eller av slarv meddelar oriktiga uppgifter och dessa leder till en felaktig avgift ska retroaktiv återbetalning ske om felet inte är av mindre betydelse. 

Faktura

Fakturan gällande vård– och omsorgsboende är dig tillhanda omkring den 20:e varje månad och avser månaden innan. För dig som bor i eget boende kommer fakturan omkring den 5:e varje månad och avser insatser som utfördes två månader innan.

Om fakturan uteblir uppmanas du att kontakta ansvarig avgiftshandläggare. Omsorgsförvaltningen kan begära retroaktiv betalning för utförda insatser.

Autogiro

Du kan använda dig av autogiro och får fakturan hemskickad. Beloppet dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Blanketten om autogiro finns hos medborgarcenter eller att ladda ned nedan.

Dödsboet är ansvarigt för att hos den avlidnes bank begära att ett eventuellt autogiromedgivande återkallas. Inbetalning som gjorts efter dödsfallet återbetalas inte.

E-faktura

Du kan även använda dig av e-faktura genom att anmäla detta till din bank.

Vanliga frågor

Måste jag fylla i blanketten med inkomstuppgifter?

Om vi redan vid inflyttning i vård- och omsorgsboende har uppgifter om din ekonomi kommer dessa uppgifter att ligga till grund för avgifterna. Saknas dessa uppgifter erhåller du en blankett att fylla i. Vi skickar därefter ut en ny blankett i början på varje år där vi vill ha in uppgifter om dina inkomster. Enligt beslut av kommunfullmäktige är varje kund skyldig att uppge de inkomster man har och de övriga uppgifter som kan påverka avgiften. I avvaktan på att inkomstblanketten ska ha kommit in till omsorgsförvaltningen debiteras kunden den högsta avgiften. Detta sker även om kunden inte skickar in inkomstblanketten. På inkomstblanketten finns möjlighet att markera att du inte vill lämna uppgifter om dina ekonomiska förhållanden och accepterar då att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Vilka inkomster räknar ni med?

Ditt avgiftsunderlag beräknas på aktuella bruttoinkomster minus skatt, uträknad enligt skattelagstiftningens regler för innevarande år. En schablonberäknad kyrkoavgift (som motsvarar den högsta avgiften i Kristianstads kommun) på den beskattningsbara inkomsten ingår i skatteberäkningen. Som inkomst räknas överskott av inkomster i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Här räknas även bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och bostadsbidrag som inkomster. Dessutom räknas även vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige, bland annat utländsk inkomst och pension. Vi tar däremot inte hänsyn till kapitalvinster (reavinster) som härrör från försäljning av egen bostadsfastighet. Mer information finns i anvisningarna hur man fyller i inkomstblanketten.

Hur beräknas avgift för makar och sammanboende?

För makar räknas inkomsterna, inklusive bostadstillägg, samman och delas därefter i två lika delar. Avgifterna beräknas därefter på den delade inkomsten. För sambor beräknas avgifterna på den egna inkomsten.

Påverkar förmögenheten min avgift?

Förmögenheten i sig påverkar inte avgifter och ersättningar. Däremot räknas avkastning av förmögenhet (till exempel från bankmedel, aktier, fonder och obligationer) som inkomst. Avkastning av förmögenhet beräknas i enlighet med de kontrolluppgifter som finns tillgängliga i början av varje år. Denna avkastning, beräknad efter skatteavdrag, fördelas över det innevarande årets månader med lika stor andel varje månad.

Hur mycket får jag själv behålla av mina inkomster?

Lagstiftningen anger att varje kund ska ha kvar ett minimibelopp för sina personliga omkostnader. Se beloppen på Prisbilagan Avgifter. Från dessa avgår den obligatoriska råvarukostnaden för maten och de förmåner man erhåller i vård- och omsorgsboendet.

För vilka förmåner görs avdrag på minimibeloppet?

I det tidigare nämnda avdraget på minimibeloppet ingår rengöringsmedel, tvättmedel, tvättlappar, toalettpapper, glödlampor till fasta armaturer, städutrustning, förbandsartiklar och sjukvårdsmaterial (med undantag för individuellt ordinerat material), tekniska hjälpmedel, elektricitet samt kostnader för utbyte och reparationer av möbler och hushållsapparater i de gemensamma utrymmena. Lakan, övrig sängutrustning och handdukar ingår inte i ovanstående utan detta får du själv ansvara för.

Hur får jag reda på vad jag ska betala?

Vid varje beslut som gäller beräkning av inkomster, högkostnadsskydd, förbehållsbelopp och avgifter ska ett avgiftsbeslut utfärdas av avgiftshandläggaren och skickas till kunden. I detta framgår alla uppgifter om hur din inkomst beräknats och vilka avgifter som ska betalas. Om något händer som medför att dina avgifter förändras kommer ett nytt avgiftsbeslut att fattas och skickas till dig.

Kan jag få lägre avgift om jag har stora utgifter?

Har du speciella behov som motiverar ett högre förbehållsbelopp kan du ansöka om ett individuellt tillägg. Det kan gälla om du har stora utgifter för sjukresor, rehabilitering eller om du har kostnader för god man eller underhållsbidrag för barn. Gemensamt för alla ansökningar om tillägg till minimibeloppet är att du måste bifoga giltiga intyg från till exempel överförmyndare, Försäkringskassan, domstol eller läkare. Ansökningsblankett med anvisningar finns hos avgiftshandläggaren.

Får jag avdrag om jag reser bort?

Du kan avsäga dig alla måltider för en heldag när du är frånvarande. Planerad frånvaro ska meddelas 7 dagar i förväg.

Omsorgsavgiften får man avdrag ifrån om man har varit mindre än 10 timmar på boendet under en månad. Detta då man efter 10 timmar är uppe i maxtaxa för omsorgsavgifter.

Vem betalar hyran i min gamla bostad?

Om du vid inflyttning till vård- och omsorgsboende fortfarande har kostnader för din gamla bostad, kan du ansöka om jämkning för dubbel bostadskostnad. Ansökningsblanketten finns hos Medborgarcenter och på vår webbplats.

Ansökan måste ha kommit till oss inom tre månader från att du tackat ja till lägenheten. Beviljad jämkning dras på kommande fakturor.

Kan min maka/make sammanboende bo kvar i vårt hus?

Kristianstad kommuns avgiftsregler ska garantera att den hemmavarande parten ska kunna bo kvar i deras före detta gemensamma bostad och även ha medel kvar till sin försörjning. För att den make/maka/sambo som bor kvar hemma inte ska drabbas ekonomiskt om den ena parten flyttar till ett vård- och omsorgsboende görs därför en kontroll att den hemmavarande har kvar medel till boendet.

Vad gäller vid medboende/parboende?

Makar/sambor/partners som delar rum i något av våra vård- och omsorgsboenden debiteras vardera hälften av bostadens hyra. Om båda parterna är beviljade vård- och omsorgsboende betalar var och en även för kost och hemtjänst enligt vad som framgår i denna broschyr. Är den medboende inte beviljad vård- och omsorgsboende betalar denne avgift enligt de taxor som gäller för eget boende men kan även välja den kost som serveras på boendet och betala enligt fastställd prislista.

Behöver jag någon hemförsäkring?

Hyresgästen rekommenderas starkt att ha en egen heltäckande hemförsäkring. Du bör kontakta ditt försäkringsbolag för diskussion om vad din hemförsäkring bör omfatta. Ett allrisktillägg bör övervägas om du till exempel har en dyrbar tandprotes eller hörapparat och önskar försäkra denna om den skulle tappas bort. Andra tillägg bör övervägas om du äger inventarier, smycken eller andra ägodelar till större värden. En del försäkringsbolag ersätter inte stölder som äger rum på särskilda boenden, eftersom dörren till den enskilde kundens bostad mestadels är olåst, om man inte har tecknat en försäkring med allrisktillägg. Kontakta ditt försäkringsbolag för kontroll av vilka regler som gäller.

Vad händer om jag inte har någon egen hemförsäkring?

Omsorgsförvaltningen har tecknat en subsidiär hemförsäkring för de kunder som bor i vård- och omsorgsboende som endast träder in om kunden inte har någon egen hemförsäkring. Denna täcker dock endast momenten ansvar, det vill säga om man orsakar brand- eller vattenskada, samt lösöre uppgående till två prisbasbelopp (91 000 kronor) om detta skadats eller försvunnit vid inbrott, brand, vattenskada, skadegörelse eller liknande. Den täcker till exempel inte borttappade saker (till exempel hörapparat eller tandprotes), skadedjur, stöld som skett då andra haft nyckel till lägenheten, rättsskydd, överfallsskydd, skydd vid resa etcetera.

Vad händer om jag inte betalar min faktura?

Påminnelse om obetald räkning skickas ut 7-13 dagar efter förfallodagen och därefter inkassokrav senast 14 dagar efter påminnelsens utskick. Vid försenad betalning debiteras ränta. Inkassokrav medför att en kravavgift om 180 kronor debiteras kunden.

Vid dödsfall är dödsboet är ansvarigt för att begära att ett eventuellt autogiromedgivande återkallas hos den avlidnes bank. Inbetalning som gjorts efter dödsfallet återbetalas inte.

Vad gör jag om jag inte får någon räkning?

Kontakta ansvarig avgiftshandläggare om du inte fått någon faktura. Enligt lagstiftningen (Konsumenttjänstlagen och Preskriptionslagen) ska betalning för utförda tjänster betalas när den som levererat tjänsten begär det men efter 3 år förfaller denna möjlighet. Omsorgsförvaltningen har alltså möjlighet att begära retroaktiv betalning för utförda insatser.

Vad händer om jag uppger felaktiga uppgifter till omsorgsförvaltningen?

Om kunden eller dennes företrädare medvetet eller av slarv meddelar oriktiga uppgifter och dessa leder till en felaktig avgift ska retroaktiv återbetalning ske om felet inte är av mindre betydelse.

Vilka avgiftsregler gäller vid inflyttning?

Hyra börjar debiteras från och med den dag hyresgästen tackar ja till den inflyttningsklara lägenheten medan hemtjänst och kost börjar debiteras från och med dagen när inflyttning sker.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?