Träningsbostad - insats enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen. Ansökan om träningsbostad prövas efter ansökan av den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga eller andra kan aktualisera men inte ansöka.

Träningsbostad Snälltågsvägen

Målgrupp

Träningsboende på Snälltågsvägen 80, vänder sig till ungdomar och unga vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning (personer som omfattas av 1 § 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) och där funktionsnedsättningen är förenat med svårigheter att hantera sociala relationer och egna känslor.

Träningsboende på Snälltågsvägen syftar till, att genom individuella stödinsatser stärka den enskildes egna förmågor och ge verktyg för att kunna hantera egna känslor och relationer till andra på ett sätt som inte skapar konflikter med omgivningen. Målet är att genom träning ge förutsättningar för att kunna leva ett självständigt liv, med egen bostad, arbete eller sysselsättning och en meningsfull fritid.

Beslut

Beslut om träningsboende på Snälltågsvägen beviljas enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen och är tidsbegränsade. Uppföljning och omprövning sker regelbundet av biståndshandläggare.

Överklagan

Om den enskilde inte är nöjd med sitt beslut enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen kan detta endast prövas enlig Kommunallagen och dess bestämmelser.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?