Privata utförare – Sjuklöneersättning

Artikeln publicerades 19 december 2023

Sjuklöne­ersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd till skäligt kostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

Den assistansberättigade väljer om den vill ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. För att underlätta den praktiska hanteringen kan assistansberättigade genom fullmakt uppdra åt någon annan t.ex. anställd hos assistansanordnaren att ansökan om ekonomiskt stöd till kommunen. Denna fullmakt kommer att gälla så länge avtal finns mellan assistansanordnaren och den assistansberättigade eller tills fullmakten återkallas.

Ansökan om ersättning ska ske löpande vid varje ordinarie assistents sjukdomstillfälle. Det kommer att behövas information om den sökande och intyg som styrker merkostnaden som uppstått under sjukdomstillfället samt merkostnadens storlek. Den assistansberättigade eller ombud måste då skicka in en del obligatoriska uppgifter för att ärendet ska kunna handläggas. Fullmakt och anordnaravtal/uppdragsavtal ska sändas in i samband med första ansökan om sjuklöneersättning för ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Vad är merkostnader?

Vid ansökan om ekonomiskt stöd vid merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro ingår: Sjuklön, semesterersättning, övriga kostnader som är reglerade eller föranledda av avtal och sociala avgifter. Som merkostnad räknas ej: VAB, föräldraledighet, särskild sjukförsäkringsavgift, administrationskostnader, ränta eller utbildningskostnader. Observera att vikarie måste vara tillsatt för de timmar ansökan avser.

Fullmakt

Den assistansberättigade kan överlåta till assistansanordnaren att ansöka om merkostnader hos kommunen på grund av praktiska skäl men då ska en fullmakt upprättas. Fullmakten gäller så länge avtalet mellan den assistansberättigade och assistansanordnare gäller eller tills den återkallas.

Ansökan

Den assistansberättigade eller dennes ombud måste ansöka om insatsen hos kommunen. Begäran om tillhandahållande av personlig assistans eller ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans skall göras löpande månadsvis vid varje ordinarie personlig assistents sjukdomstillfälle.

Om den assistansberättigade har valt att överlåta ansökningen till assistansanordnaren ska fullmakt bifogas tillsammans med första ansökan om ersättning vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro. Ansökan görs via e-tjänsten nedan:

Alternativt via post till nedan adress:

Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Ekonomienheten/sjuklön
291 80 Kristianstad

Obligatoriska uppgifter som ska lämnas in i samband med ansökningen är:

  • Lönespecifikation/kopia av löneutbetalningen för ordinarie assistent
  • Underskriven tidrapport/kopia tidsredovisning för sjukperioden för ordinarie assistent
  • Underskriven tidrapport/kopia tidsredovisning för sjukperioden för vikarierande assistent
  • Kopia av läkarintyg för ordinarie assistent från åttonde kalenderdagen
  • Beräkningsunderlag dag 1-14
  • Fakturabild bifogas

Kommunen behöver få in en ansökan med kompletta uppgifter och underlag som styrker att merkostnader har uppstått för att kunna behandla ärendet. Saknas något skickas ansökan tillbaka för komplettering.

Karensdag

Ersättning utgår inte för karensdag eftersom den dagen inte räknas som merkostnad. Assistansanordnaren erhåller assistansersättning från försäkringskassan under sjuklöneperioden motsvarande den tid som den ordinarie assistenten skulle ha arbetat.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?