Skylt för Naturkul i Åhus.

Tanken med våra stationer är att besöka intressanta miljöer som väcker frågor hos barn och uppmuntrar till vidare kunskapssökning. Vid varje station finns en skylt med både text och bilder. Där kan du som vuxen hjälpa barnen att läsa texter och själv berätta om naturen.

Naturen är viktig för barn

Att människor vistas i gröna miljöer är bra både för folkhälsan och hållbarheten. Särskilt barn är av naturen nyfikna på världen och har ett behov av att upptäcka sin omgivning. Lek och aktiviteter utvecklar fantasi och kreativt tänkande. Att på ett praktiskt och lekfullt sätt få lära sig om naturen, tror vi lägger grunden till ett livslångt intresse för naturen och närmiljön. Utflykter eller spontana vistelser i naturen är viktiga och har stort pedagogiskt värde. Förutom att stimulera tänkandet, lära ut respekt för naturen och utveckla naturintressen, är projektet Naturkul! ett bra tillfälle att lära känna sin omgivning och de förändringar som försiggår året om.

Vårt projekt lyfter fram den tätortsnära naturens betydelse för den biologiska mångfalden, men också som källa till människors välmående. Resultat av forskning visar på samband mellan tillgång på tätortsnära natur och god hälsa samt samband mellan barns vistelse i naturen och en större miljöhänsyn i vuxen ålder. Därför är det viktigt att naturen är tillgänglig och att vi sprider information och kunskap om naturens värde till både barn och vuxna. Genom att fokusera på en mängd olika positiva aspekter av miljön blir den mer värdefull och värd att bevara. Ingen bok eller film kan ersätta direkt kontakt med naturen eller vistelse utomhus. Mångfald av storlekar, former, färger, ljud och lukter främjar en positiv utveckling av barnens sinnen.

Stationerna ligger utspridda i Kristianstad och Kristianstads kommun och inbjuder till många upplevelser. Hoppas ni får trevliga stunder på våra stationer!

Naturkul! stationer

Ett trädliv

I Sverige finns det 45 olika sorters träd. Tall och gran är vanligast. Skog finns överallt i Sverige förutom högst upp på kalfjället. Skogen har massor av liv. Det finns 20 000 växt- och djurarter där och många är väldigt sällsynta. Här har vi planterat fyra vanliga svenska träd. På vilket sätt är de olika? (Gamlegården)

Ett sånt fågelliv

De flesta fåglar har kroppen täckt med fjädrar och kan flyga. För att lägga sina ägg behöver fåglarna en bra boplats. Små fåglar äter frön eller insekter. De som äter frön kan övervintra i Sverige medan andra måste flyga till varmare områden där det finns mat. Fundera på vilka sorters fåglar som lägger sina ägg i de olika holkarna! (ön vid Sommarro)

Fladdermusbus

Fladdermössen är de enda däggdjuren som kan flyga. De är också vanliga i staden. Fladdermössen flyger på natten. De svenska arterna är insektsätare och trivs nära vattendrag där det finns gott om mat. En fladdermus kan äta 7 000 myggor på en natt. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige. Kan du räkna hur många fladdermusholkar som finns i området? (ön vid Sommarro)

På dinosauriernas tid

Kristianstads geologiska historia är mycket gammal. Här finns berg som är 1,7 miljarder år gamla. För 80 miljoner år sedan täcktes Kristianstad av ett grunt hav. Där levde havsmonster som är utdöda sedan länge. Ibland kan du hitta avtryck från dem, de kallas för fossil. Lycka till på din fossiljakt! (fotbollsplanen/Arenan)

Året runt

Det finns 300 000 kända växtarter i världen. De flesta är sådana som bildar fröer. I Sverige har växterna anpassat sig till våra fyra årstider och ser därför olika ut på vintern, våren, sommaren och hösten. Titta hur växterna i området ser ut just i dag! (Charlottsborg)

Fjärilfladder

Sverige har 2 700 fjärilsarter. De är uppdelade i dag- och nattfjärilar. Dagfjärilarna är ofta vackert färgade. Fjärilar använder dofter för att kommunicera med varandra. Den största vingbredden hos en svensk fjäril är 10 cm. Fjärilarna är viktiga pollinatörer, de ser alltså till att växter befruktas. (Tivoliparken)

Livat i bikupan

I 3000 år har människor haft bin i bikupor för att kunna samla in honungen som bina tillverkat av blommornas nektar. En bikupa är som en stor, välorganiserad stad, där alla tillhör samma familj. Där bor många tusen bin och alla har sin speciella syssla att sköta. (Hälsoträdgården)

Vem bor i skogen

Här i skogen finns det ganska gott om djur. Fast de flesta ser du inte eftersom de är vakna på natten. På dagen sover räven och grävlingen i sinabohållorr i marken och rådjur, hare och igelkott ligger i skydd av buskar, högt gräs eller högar med kvistar och löv. Vill du veta vilka djur som finns i skogen måste du lära dig vilka spår de lämnar efter sig. Du får bli en skogsdetektiv. Vad händer i en ungskog?

Vatten ger liv

Här omkring, där det nu är hus och vägar, var det för 100 år sedan leriga åkrar. Istället för åkrarnas jord och växter är det idag mest hårda ytor som inte suger upp regnvattnet. Detta vatten, som kallas dagvatten, måste tas omhand för att vi inte ska få översvämning vid skyfall. Dammarna här intill samlar upp dagvatten från omgivningarna. Här stannar vattnet upp och renas av växter som tar upp näring och genom att smuts faller till botten. Inte nog med att dammarna förhindrar översvämningar och renar vattnet, de lockar också till sig växter och djur som inte annars skulle klara sig bland vägar och hus.

Vad gömmer sig i träden?

Träd ger skydd och mat åt bäckens djur. Under trädens rötter kan vattnets småkryp gömma sig. Löven ger skugga som gör att... vattnet inte blir för varmt på sommaren. När löven trillar ned i bäcken på hösten blir det matfest! (Önnestad)

Den renande dammen

Människor har torrlagt landskapet för att få mer mark att odla på. Idag vet vi att våtmarker är ett hem för många djur och växter som är viktiga för mångfalden. Därför återskapas många våtmarker. (Önnestad)

Livat i bäcken

Många av bäckens djur börjar sina liv som larver i vattnet. När de börjar bli vuxna tar de sig upp på land. Där kryper de ur sitt larvskin och...utvecklas till fantastiska fjärilar, myggor och trollsländor. (Önnestad)

Vad händer i bäcken?

Visste du att sötvattensmärlan och sötvattensgråsuggan är duktiga renhållare i bäcken? Visste du att grodorna gräver ned sig i bäckkanten och övervintrar? (Arkelstorp)

Degeberga backar

Den kalkrika marken är en unik naturmiljö åt väldigt speciella och sällsynta växter. Dessa växter klarar sol och torka, ett exempel är sandnejlikan som doftar gott och blommar på försommaren. (Degeberga)

Vem bor i ekarna?

Eken blir inte vuxen förrän vid 50 års ålder, då den blommar för första gången. Och den kan bli gammal–– upp emot 1000 år! I riktigt gamla träd kan det bo en hel värld av små kryp. Man har räknat ut att 1 500 olika arter av insekter, svampar, lavar och mossor lever på gamla ekar. (Tollarp)

Tufft liv på stranden

Livet på sandstranden är hårt för växter och djur både ovanför och under vattenytan. Sanden rör sig hela tiden och det är ont om skydd från salta havsvindar och vågor. Men djur och växter har hittat smarta lösningar. På denna skylt kan du läsa om deras knep och andra spännande fakta. (Åhus)

Gammal sjöbotten

Visste du att du står vid den gamla strandkanten? För att få mer mark till betesdjur och odling ledde man bort vattnet från Råbelövssjön. Detta hände för ungefär 150 år sedan. Vattenytan sjönk med ett par meter och den gamla strandkanten kan du se här intill lägerplatsen som en stenig backe. Den del av skogen som är gammal sjöbotten är fuktig och innehåller mycket näring till växterna. Här trivs en orkidé som heter tvåblad och mossor med märkliga namn somplattfjädermossaa ochträdporellaa. Alla dessa arter visar att detta är en lite extra fin skog. (Österslövs vid grillplatsen)

Möt bivargar och myrlejon

Den solvarma sanden är barnkammare åt mängder med insektslarver. Det kan vara bivargar, myrlejon, sandbin och myrror som gömmer sig i de sandiga gångarna.

Tjuvväxten ryl

Här i tallskogen växer den ovanliga växten ryl. Den är märklig på flera sätt. En rylplanta kan bli riktigt gammal - uppemot 150 år.

Vem bor i stockar och tallved?

När en tall har varit död en längre tid så kan den gulröda blombocken flytta in. Larven lever i flera år och gnager vindlande gångar inne i veden.

Backtimjan, fjärilar och bin

Den doftande växten backtimjan bjuder fjärilar, humlor och bin på söt och god nektar. Den erbjuder också boplats och mat åt larverna till svartfläckig blåvinge, en ovanlig dagfjäril. Larven adopteras sedan av myror.

Vad händer på stranden?

Efter en storm blåser havets växter upp på stranden. Det är bra, för de ger näring åt växterna på land och skydd och mat till en massa småkryp. Ta dig ner till stranden och var naturdetektiv för ett tag.

Karta över Naturkul! stationer

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?