Kristianstads kommun delar årligen ut ett miljöpris på 10 000 kr till den person, skolklass, företag, organisation eller förening som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet.

Miljöpriset delas ut till någon eller några som utfört värdefulla insatser inom miljö, natur och hållbar utveckling. Det kan till exempel delas ut till någon som har:

  • utvecklat ny miljövänlig teknik
  • infört ett miljövänligt produktionsätt/metod
  • arbetat med naturvårdande insatser
  • gjort informationsinsatser om kommunens värdefulla miljö och natur
  • gjort insatser för att öka invånarnas miljömedvetenhet och engagemang
  • arbetat med folkhälsobefrämjande insatser

Priset delas ut på kommunens födelsedag den 22:a maj.

Tidigare miljöpristagare

2023 Mattias Bengtsson
2022 Fritidsbanken i Kristianstad
2021 Smultronställets och Willandsgårdens förskolor
2020 Arbetslaget på Söderportgymnasiets naturvetenskapsprogram
2018 Olle Wennberg
2017 Österslövs skola
2016 Kristianstads biodlares drottningklubb
2015 AB Kristianstadsbyggen
2014 Bo Svensson i Ripa
2013 Kristianstadsortens Lagerhusförening
2012 Lyckeby Culinar AB
2011 Malmberg Water AB
2010 Christer Neideman
2009 Monica Frangeur
2008 Länsförsäkringar Kristianstad
2007 Evert Valfridsson
2006 Värmebaronen AB
2005 Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde
2004 Grodgruppen, Naturskyddsföreningen i Kristianstad
2003 Pelle Rydberg och Patrik Olofsson delade på priset
2002 Familjen Jarnemo
2001 Ateljé Lyktan AB
2000 Fjälkestads skola
1999 Nordöstra Skånes Fågelklubb
1998 Floravårdsgruppen
1997 AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads Boktryckeri AB
1996 Göte Hansson
1995 SAVEKO
1994 Bertil Siversson, Åhus
1993 Sture Jönsson, Katastrofhjälp för vilt
1992 Jan Danielsson och skolklasser i Vä delade på priset

Tidigare motiveringar

2022-Fritidsbanken i Kristianstad

"Med årets miljöpris vill miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksamma Fritidsbanken i Kristianstad för positiva insatser för hållbar utveckling, såväl miljömässiga som sociala. Fritidsbanken erbjuder Kristianstadsborna att kostnadsfritt låna utrustning till olika fritidsaktiviteter - vilket gör det möjligt för alla att ha ett aktivt fritidsliv oavsett ålder, kön eller socioekonomisk tillhörighet. Genom att låna istället för att äga, minskar det ekologiska fotavtrycket per person i takt med att konsumtionen minskar."

2021-Smultronställets och Willandsgårdens förskolor

"Genom årets miljöpris vill miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksamma de insatser som Smultronställets förskola och Willandsgårdens förskola utfört genom att lära ut vikten av att ta hand om vår miljö och hur detta sedan skapar ringar på vattnet. På ett pedagogiskt sätt har förskolorna ökat förståelsen av bland annat hur maten kommer till, från jord till bord."

2020-Arbetslaget på Söderportgymnasiets naturvetenskapsprogram

"Genom årets miljöpris vill miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksamma de insatser som Söderportgymnasiets arbetslag på NA-programmet utfört genom sitt arbete att lyfta miljöfrågor inom de olika naturvetenskapliga ämnena där hållbar utveckling är ett centralt fokus."

2019-Inställt

Inställt

2018-Olle Wennberg för Gyetorpskärret

”Genom årets miljöpris vill miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksamma de insatser som Olle Wennberg gjort för att bevara värdena i ett av kommunens mest värdefulla naturområden. Olle Wennberg har under flera decennier utifrån sin egen gedigna kunskap och med sitt outtröttliga engagemang arbetat med att såväl dokumentera områdets värden som med att utföra praktiska naturvårdsåtgärder i området. Det arbete som Olle Wenneberg utfört i Gyetorpskärret har bidragit både till att gynna den biologiska mångfalden och till att visa att individuella insatser faktiskt kan spela en avgörande roll för ett framgångsrikt miljö- och naturvårdsarbete".

2017-Österslövs skola

"Genom årets miljöpris vill miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksamma den pedagogiska verksamhetens betydelse för arbetet med en hållbar utveckling. Österslövs skola har en lång bakgrund i arbetet med en hållbar utveckling i sin undervisning. Det är viktigt att belysa och uppmuntra det engagemang som finns hos Österslövs skolas pedagoger, elever och föräldrar som inspirerar nästa generation att ta ansvar för vår planet."

2016-Kristianstads biodlares drottningklubb

”Genom årets miljöpris vill miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksamma betydelsen av ekosystemtjänster. Bin står för en mycket viktig ekosystemtjänst - att pollinera växter. Utan bina skulle vi inte kunna odla och få skördar. det är därför viktigt att både gynna vilda bin och att arbeta för att bevara friska odlade bisamhällen.

Kristianstads biodlares drottningklubb gör en viktig insats för att bevara en fungerande ekosystemtjänst - pollinering. De driver på ideell bas ett engagerat arbete med att odal fram friska bidrottningar som kan spridas till biodlare både inom klubben men också till andra delar av landet. Deras arbete har betydelse för pollinering av vilda växter och också för oss som livsmedelskommun.”

2015-AB Kristianstadsbyggen

ABK får priset för deras systematiska och framgångsrika arbete med att energieffektivisera bostadsbeståndet och fasa ut fossila bränslen i uppvärmningen. De har arbetat under många år med att ersätta fossila bränslen. Under år 2015 var andelen fossila bränslen knappt 3 % av energianvändningen för uppvärmning och fastighetsel. ABK beräknas vara helt klara med utfasningen av fossila bränslen i sina fastigheter under år 2018. Genom att fasa ut fossila bränslen i uppvärmningen har bolaget bidragit mycket till minskade utsläpp av koldioxid och minskad klimatpåverkan. ABK är ett föredöme för ägare av flerbostadshus när det gäller åtgärder för att minska klimatpåverkan.

2014-Bo Svensson

Bo Svensson bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och hotade arter på sandiga odlingsmarker genom varsam skötsel av sina marker på Ripa Sandar. Bo Svensson har förstått vilka nationellt unika biologiska och kulturella värden han förvaltar på sina marker inom biosfärområdet Kristianstads vattenrike. Han har visat att det är möjligt att bevara dessa värden inom ramen för ett rationellt jordbruk. Han är ett föredöme att lyfta fram för andra markägare i odlingslandskapet.

2013-Kristianstadsortens Lagerhusförening

Kristianstadsortens Lagerhusförening har under 2013 ersatt eldningsolja som används för att torka spannmål i Rödaled med elpannor som drivs med grön el. Detta är en stor miljöförbättring eftersom det under spannmålssäsongen i augusti/september går åt mycket energi. Det är den första anläggningen för spannmålstorkning i Sverige där olja ersätts med el.

Totalt ersattes cirka 200 kubikmeter eldningsolja med grön el. Det kan jämföras med oljeförbrukning för att värma upp en villa som ligger på 2-3 kubikmeter per år. Koldioxidutsläppen minskar med 530 ton koldioxid per år. Dessutom innebär användningen av el minskat transportbehov jämfört med användning av olja eller pelletsbränsle.

KLF är ett av flera företag i kommunen som arbetar med att minska sin klimatpåverkan. Att själva torkanläggningen i Rödaled nu drivs med förnybar energi gör att vi vill lyfta fram dem som ett gott exempel för att sporra fler till liknande åtgärder.

2012-Lyckeby Culinar AB

Lyckeby Culinar AB får årets miljöpris för att de under de senaste åren har arbetat målmedvetet och konsekvent för att minska sin klimatpåverkan och att spara energi. Bredden på deras arbete och att anläggningen nu blivit fossilbränslefri gör att vi vill lyfta fram dem som ett gott exempel för att sporra fler till liknande åtgärder. Med sina klimatmål och åtgärder visar Lyckeby Culinar AB att det är möjligt att effektivisera energianvändningen och halvera energiförbrukningen. Koldioxidutsläppen från anläggningen i Fjälkinge har minskat från 864 ton per år till 150 ton per år från 2010 till idag.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?