Arbetet med att ta fram ett planprogram för Vilans strandäng har påbörjats. Syftet med planprogramsarbetet är att ge en övergripande vision för hur Vilans strandäng ska utvecklas och vara underlag för kommande planer.

Vilans strandäng, bild på Helgeå och bro.

Bakgrund

När större områden ska planläggas kan det underlätta om planarbetet inleds med ett planprogram, för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för området.

Kommunstyrelsen gav byggnadsnämnden i uppdrag 2021 att ta fram ett planprogram för Vilans strandäng i Kristianstad. Syftet med planprogramsarbetet är att ge en övergripande vision för hur området ska utvecklas och vara underlag för kommande planer. Området för Vilan standäng avgränsas av Helge å i öster, Långebrogatan i söder, Härlövs ängaleden i väster och Härlövs ängar i norr.

Planprogramområde

Planprogramområdet omfattar det som lokalt benämns Vilans strandäng och avgränsas av Långebrogatan i söder, Härlövs ängaleden i väster, Helge å i öster och Naturumvägen i norr. Vilans strandäng är idag en brokig del av delområde Västra staden. Bebyggelsen är generellt gles med stora ytor för trafikinfrastruktur/skyddszoner. Men inom området finns även livsmedelsaffär, snabbmatskedjor, biltvätt och andra företag och verksamheter.

Här finns även ett bostadskvarter som ägs av AB Kristianstadsbyggen. Kristianstads kommun är en stor fastighetsägare inom området men det finns även privata fastighetsägare. Detta centralt belägna område har stor utvecklingspotential, gröna stråk och närheten till Helge å som ger stora möjligheter att skapa ett attraktivt utvecklingsområde för stadsbygd.

Det har tidigare tagits fram underlag i form av en förstudierapport för området "Slutrapport för förstudieprojektet Hållbar stadsutveckling på Vilans strandäng" vilken godkänts av kommunstyrelsen 2016.

Läs Slutrapport för förstudieprojektet Hållbar stadsutveckling på Vilans strandäng Pdf, 5.4 MB.

Vad händer just nu?

Arbetet har påbörjats. Just med håller området på att analyseras för att kunna ta fram ett planprograms förslag.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?