Ändring av översiktsplanen för Åhus

Kommunen arbetar med Åhus framtida utveckling. Ambitionen är att ta fram tydliga förslag på hur samhällsutvecklingen i Åhus ska ske på längre sikt

Bakgrund

Kristianstads kommunövergripande översiktsplan, Översiktsplan 2013 Kristianstads kommun (ÖP 2013), antogs av kommunfullmäktige den 12 mars 2013. Den har en tidshorisont fram till år 2025. 2019 antog Kristianstads kommun en ändring av ÖP 2013 för den del som rör havet och kusten, en Kust- och havsplan.

I arbetet med Kust- och havsplanen beslutades det att Åhus som ort skulle ges utrymme i en egen ändring av ÖP 2013. Ändringen av översiktsplanen innebär att den del i ÖP 2013 avseende Åhus ersätts.

Åhus är idag en attraktiv ort för såväl boende, verksamheter och rekreation/turism. För att nå en fortsatt positiv utveckling behöver värden och brister i den fysiska strukturen identifieras och analyseras utifrån ett långsiktigt hållbart tillväxtperspektiv. Efterfrågan på mark för boende och verksamheter har varit omfattande och tillväxten stor. Befintlig ÖP 2013 för hela Kristianstads kommun har inte fullt ut fungerat som planeringsunderlag för Åhus och ett omfattande utredningsbehov har delvis hindrat genomförandet av föreslagen markanvändning på vissa ytor. Nya riktlinjer för översiktlig planering har tagits fram av Boverket och stor
vikt ska nu läggas på aktualitet och genomförbarhet.

Förslagen plan för Åhus

Föreslagen plan för Åhus syftar till att beskriva hur mark- och vattenanvändning ska bidra till en fortsatt utveckling av Åhus. Planförslaget redovisar hur den fysiska strukturen kan bidra till att kommunens olika mål för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet uppnås.

Ändringen av översiktsplanen för Åhus har varit ute på samråd. Just nu sammanställs inkomna synpunkter och planförslaget kommer att bearbetas inför kommande granskning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?