Solceller ute hos kund till C4 Energi

Klimatkrisen ställer akuta krav på oss att minska utsläppen av växthusgaser, både globalt och lokalt i Kristianstad. Här har vi samlat information om vad vi gör för att skapa en klimatsmart kommun och hur just du kan bidra.

Klimatneutrala Kristianstad 2030

Kristianstads kommun är sedan hösten 2021 en av 23 svenska kommuner som antagit utmaningen om klimatneutrala städer 2030 och är en del av innovationsprogrammet Viable Cities. Kommunen arbetar ihop med Högskolan Kristianstad, Krinova, Skånetrafiken, Hushållningssällskapet Skåne och Naturskyddsföreningen, samt med medborgare och det lokala näringslivet för att accelerera klimatomställningen.

Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser.
Mission för innovationsprogrammet Viable Cities

Målet är att alla ska kunna leva bra i Kristianstad och att vi som samhälle respekterar naturens gränser. Utsläppen av växthusgaser som sker inom kommunens geografiska område ska minska så mycket det går fram till 2030, samt att kolinlagringen ska öka.

Brev från framtiden

Med hjälp av en storytelling-teknik har Kristianstads kommun tagit fram två framtidsvisioner för år 2030. Den ena, "Mikaels berättelse", bygger på material från invånare i Kristianstads kommun.

Mikaels berättelse:

Linnéas berättelse:

Klimatkontrakt 2030

Kristianstads kommun signerar årligen ett klimatkontrakt, ett ömsesidigt åtagande mellan kommunen, Viable Cities och involverade myndigheter för att snabba på utvecklingen av klimatneutrala städer.

I klimatkontraktet tydliggörs vad kommunen, Viable Cities respektive de deltagande myndigheterna åtar sig att göra för att nå målet. De myndigheter som ingår är Energimyndigheten, Trafikverket, Formas, Vinnova, Naturvårdverket och Tillväxtverket.

Tidigare versioner

Här finns tidigare versioner av klimatkontraktet samlade.

I filmen berättar kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) och Klimatneutrala Kristianstads projektledare Linnea Skoogh mer om det uppdaterade klimatkontraktet som signerades 8 december 2023.

Signering av Kristianstads kommuns klimatkontrakt version 2023. Camilla Palm på plats i Stockholm med de andra kommunernas kommunalråd som deltar i Viable Cities..

Signering av klimatkontrakt i Stockholm den 8 december 2023. Tredje från vänster: Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande i Kristianstads kommun.

Mer om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är ”klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fem myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet.

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Lokala klimatkontrakt

Det finns även klimatkontrakt för näringslivet och civilsamhället. Respektive företag eller organisation fastslår sina egna åtagande och skriver under ett lokalt klimatkontrakt med Kristianstads kommun. Tillsammans krokar vi arm för en snabb lokal omställning!

Våra utsläpp i Kristianstad

I den årliga klimatredovisningen beskriver vi utsläppen av växthusgaser i Kristianstad, vårt arbete med energieffektiviering inom kommunorganisationen och hur mycket förnybar el som produceras i kommunen.

Drygt två tredjedelar av växthusgasutsläppen i Kristianstad kommer från transporter och jordbruk. Vi arbetar därför extra mycket med dessa områden.

Transporter och mobilitet

Ungefär en tredjedel av alla växthusgasutsläpp i Kristianstads kommun kommer från transporter. Cirka 70 procent av dessa kommer från personbilar. Mer än hälften av alla bilresor i kommunen är kortare än 5 km. På så korta sträckor kan bilkörandet i många fall bytas mot cykling och gång, som är bättre för både hälsan och miljön.

År 2030 ska hälften av alla resor i kommunen göras med gång, cykel eller kollektivtrafik, enligt våra antagna mål.

Jordbruk och livsmedel

Kristianstads kommun har en stor jordbrukssektor och livsmedelsindustri. Vi arbetar därför aktivt för att minska utsläppen från jordbrukssektorn och öka kolinlagringen i marken för att stärka ett långsiktigt och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Målet är att bevara och binda in kol i jordbruksmarker för att motverka klimatförändringarna, samtidigt som vi gynnar den biologiska mångfalden, bygger resiliens och ökar markernas bördighet.

Vad menas med kolinlagring?

Det finns olika sätt att lagra in kol men det vi arbetar med i Kristianstad är att utveckla våra odlingssystem för att öka växter och grödors förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären och med hjälp av mikrolivet i marken binda in det som kol i jordbruksmark.

Sektorsövergripande samverkan i livsmedelskedjan

Kristianstads kommun har under 2023 etablerat ett nätverk med viktiga aktörer inom livsmedelskedjan. Tillsammans med jordbrukare, livsmedelsföretag och branschorganisationer har vi undersökt utmaningar och möjligheter för en mer hållbar matproduktion. Samarbetet kommer fortsätta under 2024.

Kolinlagring på kommunal mark

Kristianstad har tillsammans med arrendatorer och andra externa aktörer undersökt olika kolinlagrade metoder och hur arrendeavtal kan vara ett verktyg för att gynna omställningen.

Ett kolinlagrande jordbruk innebär en helt annan typ av odlingssystem, där kombinationen av flera olika åtgärder i slutändan bidrar till en ökad kolinlagring. Med det sagt så är viktiga åtgärder att exempelvis hålla marken täckt så stora delar av året som möjligt, maximera biomassan, och ha marken beväxt så stora delar av året som möjligt. Den biologiska mångfalden, både ovan och under jord, spelar även den en viktig roll där arter har olika funktion och främjar mikrolivet på olika sätt, som i sin tur ökar kolinlagringen.

En process som kan användas av andra kommuner eller markägare som arrenderar ut jordbruksmark finns beskriven här:

Under 2024 kommer kommunen att arbeta vidare med hur kolinlagring, biologisk mångfald och andra nyttor på kommunal jordbruksmark kan förbättras och skalas upp.

Så började arbetet

Under 2023 startade projektet ”Mer kol i marken – lokal samverkan kring kolinlagring i jordbruksmark”. Kristianstads kommun var projektägare och drev projektet tillsammans med Svensk kolinlagring. Projektet var medfinansierat av Region Skåne.

Inom projektet träffades Kristianstads kommun, Svensk kolinlagring, jordbrukare och livsmedelsföretag för att tillsammans arbeta fram vad som behöver göras för att underlätta omställningen av jordbrukssektorn genom hela livsmedelskedjan.

Projektet avslutades under 2023 och har blivit en språngbräda för Kristianstads kommuns fortsatta arbete för att skapa ett långsiktigt och konkurrenskraftigt livsmedelssystem.

Promenad på ett vackert Kjuekull bland kossorna

Inköp och konsumtion av mat

Kristianstads kommun köper in, tillagar och serverar stora mängder mat varje år. Vi arbetar så klart för att minska klimat- och miljöpåverkan från den mat som serveras genom att minimera matsvinn, säsongsanpassa menyerna och öka andelen grönt.

Klimatsmart stadsutveckling

Klimatsmarta Näsby var ett EU-projekt om stadsutveckling med fokus på minskade koldioxidutsläpp från byggnationer och transporter på stadsdelen Näsby i Kristianstad. Projektet har arbetat fram en modell för att tidigt i stadsutvecklingsprocessen kunna ta hänsyn till och minska koldioxidutsläppen.

Vad kan du göra?

Företag och organisationer i Kristianstad kan bidra till minskad klimatpåverkan genom lokala klimatkontrakt. Som invånare kan du göra hållbara val i vardagen och via föreningar delta i det rådgivande organet "Samrådsgrupp för klimatet".

Nätverk och projekt

Kristianstads kommun deltar i flera olika nätverk och projekt som arbetar för minskad klimatpåverkan. Vi är till exempel med i det nationella nätverket Klimatkommunerna och har deltagit i det regionala projektet Fossilbränslefria kommuner.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?