Hållbart resande

I Kristianstads kommun finns ett stort intresse för hållbart resande. Vårt långsiktiga mål är att människor ska välja att använda bilen mindre och istället resa på andra sätt, till exempel med kollektivtrafik eller cykel. Det är bra för både individen och miljön.

Vad är hållbart resande?

Hållbart resande definierar vi som förflyttning som är gynnsam både för människa, miljö och samhälle. Kollektivtrafik, gång och cykling brukar kategoriseras som hållbart resande.

Hållbart resande handlar också om att värdera behovet av sina resor och resa mindre om så är möjligt. Några exempel är att beställ hemkörning från affären för veckans alla matvaror istället för att småhandla med bilen varje dag eller att arbeta hemifrån en dag i veckan om det går.

Fakta om hållbart resande

  1. I Sverige har vi fler parkeringsplatser än människor och mer parkeringsyta än bostadsyta per person. Dessutom står privatägda bilar stilla 96 procent av sin livstid.
  2. Män över 50 som cyklar minst tre timmar per vecka löper hela 30 procents lägre risk att bli impotenta.
  3. En stor del av det fossila bränsle vi importerar kommer från icke-demokratiska länder som exempelvis Ryssland, Saudiarabien, Förenade arabemiraten och Venezuela. Genom att resa hållbart minskar du det ekonomiska stödet till deras regimer.
  4. Varje kilometer som körs med bil kostar samhället cirka 1,50 krona, medan samhället tjänar 1,60 kronor på varje kilometer som cyklas.
  5. Kör du bil ungefär 2 mil/dag, 5 dagar/vecka, 47 veckor/år väger dina avgaser över 600 kg varje år. Avgasernas volym under året motsvarar över 63 000 fotbollar.
  6. Genom att samåka minskar du kostnader, utsläpp, trängsel och belastning på vårt vägnät och infrastruktur. Det är dessutom mer socialt än att köra ensam.

Källor och mer läsning

Källor till "Visste du att...?"

Prova på!

För dig som vill prova att förändra dina resvanor så är vårt tips att göra det stegvis. Det kanske går att samåka med en kollega en dag i veckan istället för att köra själv? Prova att låna en cykel av kommunen och cykelpendla i två veckor. Eller gå med barnen till skolan på prov under en månad och fira tillsammans om ni lyckas.

Tänk också på att förändring tar tid. Det tar flera månader innan en ny rutin ”sitter” och du måste ha lite tålamod. Det är troligare att du lyckas om du har en långsiktig plan och gör förändringar lite i taget.

Cykel som alternativ till bilen

Negin Khandau bor på Näsby i Kristianstad. Hennes familj sköter sina vardagstransporter med cykel och hon ser många fördelar med det. Se filmen med henne på Kristianstads kommuns Youtubesida.

Det som fick mig att välja cykel är att det är väldigt smidigt. Jag slipper trafiken på morgonen i rusningstid och även på eftermiddagen. Det sparar faktiskt väldigt mycket tid.
Negin Khandau

Visst du att...?

Regelbunden cykling kan minska risken för att dö i förtid med 41 procent, att drabbas av cancer med 45 procent och hjärtsjukdomar med 46 procent.¹

Så arbetar vi med hållbart resande

Cykelsamordningsgrupp och referensgrupp

Kristianstads kommun arbetar aktivt för att utveckla stadens och landsbygdens cykelinfrastruktur. Cykelsamordningsgruppen är en förvaltningsövergripande grupp och har som gemensamt mål att verka för ökad cykling samt att Kristianstad ska bli en ännu bättre cykelkommun.

Sedan våren 2024 har Kristianstads kommun även en cykelreferensgrupp. Cykelreferensgruppen består av invånare i Kristianstads kommun och ger synpunkter när vi planerar och bygger cykelvägar eller genomför andra projekt som berör cyklister.

Hållbar mobilitet på Näsby och i Åhus

Under 2023 har Kristianstads kommun genomfört projektet ”En samskapande process för hållbar mobilitet” tillsammans med forskare på Högskolan Kristianstad, HKR. Tillsammans undersökte vi vad som krävs för att människor ska vilja ändra beteende och välja andra transportalternativ än bilen.

Det insamlade materialet kommer ligga till grund för fortsatta utvecklingsprojekt och förändringar som kan få fler boende i kommunen att välja nya och mera hållbara sätt att resa.

Visst du att...?

Du kan spara runt 30 000 kr om året genom att byta bilen mot kollektivtrafik för din jobbresa (beräknat på 2 mil/dag, 5 dagar/vecka, 47 veckor/år). Parkeringskostnader för bilen är inte inräknade.²

Hållbara skolresor

Idag åker nästan hälften av alla barn och unga buss eller bil till skolan. Det bidrar till stillasittande och skapar bland annat en dålig trafiksäkerhet kring skolgårdarna.

Om fler barn och unga skulle ta sig till skolan genom att cykla eller promenera istället så skulle det ha flera fördelar: bättre hälsa, ökad trafikkunskap, bättre skolresultat, mer social träning, samt mindre klimat- och miljöpåverkan.

Kristianstads kommun arbetar därför aktivt för att förbättra barns skolvägar och för att skapa hållbara resvanor.

Hållbar trafikplanering

Kristianstads trafikstrategi och trafikplan fokuserar på att minska andelen biltrafik till förmån för ökat resande till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Från översiktsplanering till underhåll – vi arbetar med att både öka kapaciteten, säkerheten och bekvämligheten för gående, cyklister och resenärer med kollektivtrafik.

Klimatväxling för kommunens verksamheter

Kristianstads kommun har ett klimatväxlingssystem med syfte att skynda på omställningen mot en fossilbränslefri kommun med avseende på fordon, arbetsmaskiner och tjänsteresor.

Klimatväxlingssystemet omfattar kommunens alla nämnder och förvaltningar. Avgifterna belastar verksamheterna, men går tillbaka till förvaltningarna för att användas till åtgärder som minskar användningen av fossilbränsle. Systemet har funnits sedan 2017 och reviderades 2021 enligt beslut i kommunfullmäktige.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?