Samrådsgrupp för klimatet

Kristianstads kommun arbetar tillsammans med idéburna organisationer för att minska klimatpåverkan. Gruppen har funnits sedan 2020 och idén kommer från ett medborgarförslag.

Samrådsgruppen ska ge möjlighet till samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen sektor för att tillsammans verka för en hållbar utveckling i Kristianstads kommun.

Kristianstads kommun beslutade den 12 februari 2020 att bilda en samrådsgrupp för klimatet. Beslutet om att inrätta gruppen grundar sig på ett medborgarförslag.

Vårt uppdrag

Samrådsgruppen kan:

 • Verka för ett positivt samarbetsklimat och ökat informations- och kunskapsutbyte
  mellan kommun och lokala organisationer och föreningar.
 • Vara rådgivande i kommunens klimatstrategiska arbete, exempelvis genom att
  analysera vilka åtgärder som är effektiva och viktiga för att minska klimatpåverkan
 • Bidra till en gemensam målbild för kommun och medborgare.
 • Främja den lokala omställningen mot ett hållbart och klimatneutralt samhälle.
 • Initiera gemensamma aktiviteter som bidrar till ökad klimatkunskap bland
  medborgare och minskad klimatpåverkan.

Deltagare

Från Kristianstads kommun deltar politiker (ordförande och vice ordförande) samt tjänstepersoner med ansvarsområden inom klimat och miljö.

Följande organisationer ingår:

 • Kristianstads FN-förening
 • Extinction Rebellion
 • Sensus studieförbund
 • Rädda Barnen
 • Miljöpartiet
 • Forskare, Företag och Kustråd i Samverkan för Hanöbukten
 • Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla
 • Fridays for future Kristianstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Leader Skånes Ess Ideell Förening

Varje antagen organisation har två ordinarie platser i gruppen. Gruppens sammansättning kan förändras över tid och ytterligare organisationer kan väljas in av samrådsgruppens medlemmar.

Arbetssätt, roller och ansvar

Samrådsgruppen sammanträder fyra gånger per år. Samrådsgruppen beslutar
gemensamt om eventuella teman för mötena. Kommunen bjuder in externa experter samt tillhandahåller tjänstepersoner med expertkunskap när så anses lämpligt.

Alla organisationer förväntas delta aktivt på möten, bidra med omvärldsbevakning och medverka till ett framåtskridande klimatarbetet i samhället. Samrådsgruppen kan även fungera som en remissinstans, exempelvis i samband med framtagande av nya styrdokument som kopplar till klimatområdet.

Samrådsgruppen har ingen formell status att fatta beslut eller sätta nya mål, men kan ge rekommendationer och förslag.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?