Skolbyten för kommunala skolor har två skolbytesperioder per läsår. Första ansökningsperioden inför läsåret 2024/2025 är öppen 1-31 maj. Skolbyten från fristående skolor samt skolbyte på grund av ändrad folkbokföring inom kommunen kan göras löpande.

Under perioden 8 juli till 4 augusti hanteras inga skolbyten.

Viktig information innan du ansöker

 • Ta gärna kontakt med nuvarande rektor för handledning innan du ansöker om skolbyte.
 • Ett beviljat skolbyte kan inte ångras, utan barnet förlorar sin plats på nuvarande skola.
 • Det går inte att garantera att syskon får plats på samma skola vid skolbyte då varje årskurs hanteras var för sig.
 • Önskemålen om skola kan påverka rätten till skolskjuts (läs mer under stycket skolskjuts)
 • Du som vill byta skola på grund av flytt inom kommunen ska komplettera ansökan med underlag som styrker barnets framtida folkbokföring.
 • Om du ångrar er ansökan och vill dra tillbaka den måste det göras före sista ansökningsdatum för aktuell bytesperiod och meddelas skriftligt till placeringsenheten.
 • Om din ansökan inte blir beviljad (avslag), har barnet kvar sin nuvarande skolplacering och ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in till nästa bytesperiod.

Ansökan: E-tjänst och blankett

Ansökan om skolbyte görs via vår e-tjänst eller i undantagsfall via blankett.

 • Du kan önska upp till tre skolor
 • Önskemålen om skola kan påverka rätten till skolskjuts (läs mer under skolskjuts)

E-tjänsten kräver att samtliga vårdnadshavare har BankID.

Blankett används i undantagsfall då ansökan om skolbyte ska göras av

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till elev barn utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten för att den ska vara giltigt. Blankett laddas ner eller fås på Medborgarcenter i Rådhus Skåne. Blanketten postas till placeringsenheten och adressen står på blanketten.

Skolbytesperioder

Läsåret 2024/2025 har två skolbytesperioder enligt nedan tabell. Skolbytesperioderna gäller då du önskar skolbyte mellan kommunala skolor inom samma skolskjutsgräns eller då man önskar skolbyte till en kommunal skola utanför skolskjutsgränsen.

För mer information om närhetsprincipen och skolskjutsgränser

Skolbytesperioder läsåret 2024/2025

Bytesperiod

Ansökningsperiod

Skolstart

Bytesperiod 1 inför hösten 2024

1 - 31 maj 2024

13 augusti 2024

Bytesperiod 2 inför våren 2025

1 - 30 november 2024

8 januari 2025

Inkomna ansökningar inom ovan bytesperioder kommer hanteras under juni och december 2024. Alla skolbyte sker i mån av plats.

Om barnet inte får plats på önskade skolor är barnet kvar på sin nuvarande skola om du inte i ansökan accepterat plats på annan kommunal skola nära hemmet.

Löpande hantering sker för skolbyten från fristående skolor samt skolbyte på grund av flytt inom kommunen då barnet flyttar utanför sin nuvarande skolskjutsgräns. Ingen hantering av skolbyten kommer att göras under juli månad.

Skolbyte på grund av flytt inom Kristianstads kommun

Barnet har rätt att behålla sin skolplats även om familjen flyttar inom kommunen, dock kan eventuell rätt till skolskjuts försvinna.

Skolbyte på grund av flytt inom kommunen hanteras löpande eller månaden innan önskat skolbytesdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tillräckligt god tid. Detta gäller om barnet flyttar utanför sin nuvarande skolskjutsgräns.

Om barnet ännu inte är folkbokförd på den nya adressen behöver skolbytesansökan kompletteras med en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket alternativt en kopia på boendekontrakt som styrker barnets kommande folkbokföring. Mejla in underlag och skriv i mejlet vilket barn det gäller, uppge namn och personnummer.

Samma E-tjänst och blankett används till alla typer av skolbytesansökningar.

Skolbyte från fristående skola

Skolbyte från fristående skola till kommunal grundskola hanteras löpande, eller månaden innan önskat skolbytesdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tillräckligt god tid. Om det vid tillfället är fullt på önskad skola hanteras skolbytet vid skolbytesperioderna då platser kan frigöras.

Önskemål om skolbyte inför ett nytt läsår kan tidigast göras i maj månad läsåret innan. Hantering sker under juni månad samt innan skolstart i augusti.

Samma E-tjänst och blankett används till alla typer av skolbytesansökningar.

Närhetsprincipen och skolskjutsgränser

Om du önskar, har ditt barn rätt att få en skolplacering enligt närhetsprincipen. Det betyder inte att ditt barn är garanterat en plats på den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

Skola nära hemmet enligt närhetsprincipen avser de skolor som ligger inom nedan skolskjutsgränser utifrån barnets folkbokföringsadress alternativt en skola som ger eleven rätt till skolskjuts (anvisad skola) om skola saknas inom skolskjutsgränserna.

Skolskjutsgränser:

 • 2 000 m Förskoleklass – årskurs 1 
 • 2 500 m årskurs 2 - 3
 • 3 000 m årskurs 4 - 6
 • 4 000 m årskurs 7 – 9

Avståndet från hemmet till skolor beräknas utifrån barnets folkbokföringsadress och avser kortaste väg till skolans besöksadress, här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den Nationella vägdatabasen (NVDB).

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts upphör om du önskar skolor som ligger utanför ovan skolskjutsgränser som barnet inte har rätt att få skolskjuts till.

Beslut om skolbyte

Information om beslut för skolbyte fås cirka två veckor efter sista ansökningsdatum i bytesperioden.

Skolbyten kan endast beviljas i mån av plats. Om byte beviljas förlorar barnet sin placering på nuvarande skola och platsen kan gå till ett annat barn. Det betyder att det inte går att ångra ett beviljat skolbyte utan skolbytet ska verkställas.

I första hand placeras barnet utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Alla barn har rätt att få en plats på en skola enligt närhetsprincipen. Det betyder inte att ditt barn är garanterat en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

Om det finns fler sökande än lediga platser på önskad kommunal skola fördelas eleverna enligt fastställda urvalskriterier och principer.

Om det är fullt eller inte finns någon ledig plats på de önskade skolorna avslås ansökan och barnet behåller sin nuvarande skolplacering. Någon "kö" med sökande hålls inte vid skolorna. Ny ansökan kan göras efter beslut om avslag.

Önskemål om skolbyte till Profilklass

Om du önskar att ditt barn ska byta till en skola med en profilklass finns det två varianter avseende intag till dessa skolor:

 • Vissa profilklasser har färdighetsprov som avgör vilka barn som får placering på skolan där profilklassen finns. Om du önskar byta till en skola med profilklass ska du ta kontakt direkt med den skolan.
 • Andra profilklasser har inte färdighetsprov. Ansökan till dessa skolor görs i e-tjänsten och det är urvalskriterierna som avgör vilka barn som är mest berättigade att få en ledig plats på skolan.

Önskemål om skolbyte till en fristående skola

Om du önskar att ditt barn ska byta till en fristående skola görs ansökan direkt till den skolan. De fristående skolorna har egna antagningsprocesser och kan inte sökas via kommunens e-tjänst. Om barnet får plats på den fristående skolan ska det meddelas till kommunens placeringsenhet via e-post.

Ansökan om fritidshemsplats

Ansökan om fritidshem kan göras så snart ni fått beslut om skolplacering.

Inflyttning till Kristianstads kommun

Om du flyttar in till Kristianstads kommun från annan kommun och önskar plats på en kommunal grundskola för ert barn gör du anmälan om skolplacering via vår e-tjänst.

Överklaga beslut om skolplacering

Om du har önskat skolor är det viktigt att du vet att önskemålen inte betyder att ditt barn har rätt till de skolor du önskat, utan att de är just önskemål. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få plats i den skola som de helst önskar.

Om du inte är nöjd med beslutet trots att placeringen är gjord enligt fastställda urvalskriterier och principer kan ni ansöka om skolbyte igen.

Om du anser att beslutet om ditt barns skolplacering fattats på fel grunder utifrån Kristianstads kommuns fastställda urvalskriterier och principer för skolplaceringar kan du överklaga beslutet.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?