In- och utflyttning

Tre flickor sitter på en bänk på skolgården.

Är du nyinflyttad eller ska flytta till Kristianstad har du möjlighet att lämna önskemål om skolplacering för ditt barn. Om du har barn som går i kommunal skola i Kristianstads kommun, och ni planerar att flytta från kommunen och barnet folkbokförs i annan kommun ska du meddela barnets nuvarande skola.

Inkomna ansökningar under perioden 5 juli till 4 augusti hanteras i augusti innan skolstart.

Viktig information innan du ansöker

 • Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av samtliga vårdnadshavare innan ansökan kan behandlas.
 • Är barnet inte folkbokfört i Kristianstads kommun behöver du komplettera ansökan med underlag som styrker barnets framtida folkbokföringsadress.
 • Det går inte att garantera att syskon får plats på samma skola vid inflyttning då varje årskurs hanteras var för sig. För rådgivning ta gärna kontakt med placeringsenheten innan ansökan.
 • Önskemålen om skola kan påverka rätten till skolskjuts (läs mer under stycket skolskjuts).
 • Om du är nyanländ i Sverige tar du kontakt med mottagningsfunktionen för nyanlända barn och elever, för mer information samt för att få ett tillfälligt personnummer. Ansökan görs på blankett.
 • Har du eller barnet skyddade uppgifter gör du ansökan på blankett
 • Ansökan kan tidigast göras 90 dagar innan önskad skolstart och hanteras först månaden innan önskad skolstart.
 • Ansökan om skolplacering inför ett nytt läsår kan tidigast göras i början av maj läsåret innan. Hantering sker under juni månad samt innan skolstart i augusti.

Grundskolor i kommunen

På sidan "Grundskolor" kan du läsa mer om respektive skola och det finns en karta där du kan se vilka grundskolor som ligger nära barnets kommande adress. Finns ingen skola nära adressen så ta kontakt med placeringsenheten för information om vilken skola barnet kan ha rätt att få skolskjuts till.

Ansökan: E-tjänst och blankett

Önskemål om skolor gör du via vår e-tjänst eller i undantagsfall via blankett. 

 • Du kan önska upp till tre skolor
 • Önskemålen om skola kan påverka rätten till skolskjuts (läs mer under skolskjuts)

E-tjänsten kräver att samtliga vårdnadshavare har BankID.

Blankett används i undantagsfall då anmälan om inflyttning ska göras av:

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till elev utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten för att den ska vara giltig.

Blankett laddas ner eller fås på Medborgarcenter i Rådhus Skåne. Blanketten postas till placeringsenheten och adressen står på blanketten.

Grundregel för skolplacering i Kristianstads kommun

För att få en plats på en kommunal grundskola måste barnet vara folkbokfört i Kristianstads kommun.

Om barnet ännu inte är folkbokfört ska anmälan kompletteras med en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket alternativt en kopia på boendekontrakt som styrker kommande folkbokföring. Om underlag mejlas in så skriv i mejlet vilket barn det gäller, uppge namn och personnummer.

Vi utgår från vårdnadshavarnas önskemål om skolor så långt det är möjligt. Om det är fullt eller finns fler sökande än platser på önskade skolor fördelas barnen enligt fastställda urvalskriterier och principer. Får du inte något av dina önskemål kommer barnet att få en skolplacering på en skola med lediga platser enligt närhetsprincipen (nödvändigtvis inte sin närmsta).

Närhetsprincipen och skolskjutsgränser

Om du önskar, har ditt barn rätt att få en skolplacering enligt närhetsprincipen. Det betyder inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

Skola nära hemmet enligt närhetsprincipen avser de skolor som ligger inom nedan skolskjutsgränser utifrån barnets folkbokföringsadress alternativt en skola som ger eleven rätt till skolskjuts (anvisad skola) om skola saknas inom skolskjutsgränserna.

Skolskjutsgränser:

 • 2 000 m för Förskoleklass- årskurs 1
 • 2 500 m för årskurs 2-3
 • 3 000 m för årskurs 4-6
 • 4 000 m för årskurs 7-9

Avståndet från hemmet till skolor beräknas utifrån barnets folkbokföringsadress och avser kortaste väg till skolans besöksadress. Här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den Nationella vägdatabasen (NVDB).

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts upphör om du önskar skolor som ligger utanför ovan skolskjutsgränser som barnet inte har rätt att få skolskjuts till.

Beslut om skolplacering

Ansökan om skolplacering på grund av inflyttning hanteras löpande, dock tidigast månaden innan önskat skolstartsdatum (förutsatt att ansökningen kommit in i tillräckligt god tid).

Beslut om skolplacering är ett beslut och inget erbjudande, därmed kan du inte tacka nej till en skolplacering om barnet fått skolplacering på en kommunal grundskola. Har barnet fått en skolplacering på en fristående skola meddelar ni placeringsenheten.

När hanteringen är klar kommer du att få ett mejl om att logga in i e-tjänsten för att ta del av beslut om skolplacering. Om du ansökt via blankett skickas beslut om skolplacering ut med post. 

Önskemål om en fristående skola

Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola görs ansökan direkt till den skolan. De fristående skolorna har egna antagningsprocesser och kan inte sökas via kommunens e-tjänst. Om barnet får plats på den fristående skolan ska det meddelas till kommunens placeringsenhet via e-post till:

Önskemål om placering i profilklass

Om du önskar att ditt barn ska börja på en skola med en profilklass finns det två varianter avseende intag till dessa skolor:

Vissa profilklasser har färdighetsprov som avgör vilka barn som får placering på skolan där profilklassen finns. Om du önskar en skola med profilklass ska du ta kontakt direkt med den skolan.
Andra profilklasser har inte färdighetsprov. Ansökan till dessa skolor görs i e-tjänsten och det är urvalskriterierna som avgör vilka barn som är mest berättigade att få en ledig plats på skolan.

Barn från annan kommun som placeras i familjehem eller HBV-boende - Blankett

I dessa fall ska vårdnadshavare/hemkommunens socialtjänst/familjehem ansöka om skolplacering via inflyttningsblankett. Ansökan ska styrkas med placeringsbeslut från hemkommunens socialtjänst. Ansökan skickas till placeringsenheten för hantering.

Nyanlända barn

Om du är nyanländ i Sverige tar du kontakt med mottagningsfunktionen för nyanlända barn och elever, för mer information samt för att få ett tillfälligt personnummer. Ansökan görs på blankett.

Barn bosatt i närliggande kommun - Blankett

Barn som är folkbokfört i en av Kristianstads närliggande kommuner och inte tänker folkbokföra sig i Kristianstads kommun kan ansöka om att få gå i en kommunal grundskola i Kristianstad. 

Ansökan om placering på skola i Kristianstads kommun skall göras på särskild blankett. Ansökan skickas till rektor på önskad skola. Skolchef fattar beslut om skolplacering i mån av plats.

Urvalskriterier

Fastställda urvalskriterier och principer för skolplaceringar används om det är fler sökande till en skola än det finns platser.

Ansökan om fritidshemsplats

Om barnet har behov av fritids kan du ansöka om plats så snart ditt barn har fått en skolplacering.

Överklaga beslut om skolplacering

Om du har önskat skolor är det viktigt att du vet att önskemålen inte betyder att ditt barn har rätt till de skolor du önskat, utan att de är just önskemål. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få plats i den skola som de helst önskar.

Om du inte är nöjd med beslutet trots att placeringen är gjord enligt fastställda urvalskriterier och principer kan ni ansöka om skolbyte.

Om du anser att beslutet om ditt barns skolplacering fattats på fel grunder utifrån Kristianstads kommuns fastställda urvalskriterier och principer för skolplaceringar kan du överklaga beslutet.

Utflyttning

Om du har barn som går i kommunal skola i Kristianstads kommun, och ni planerar att flytta från kommunen och barnet folkbokförs i annan kommun ska du meddela barnets nuvarande skola.

Använd avsedd blankett.

Blanketten skickas till nuvarande skola som sedan vidarebefordrar en kopia till placeringsenheten. 

Tänk även på att säga upp fritidshemsplacering. Uppsägningstiden är två månader.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?