Kommunala rådet för funktionsnedsatta

Det kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) är ett organ för samråd och kommunikation mellan handikapporganisationer och kommunen.

Det kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) består av ledamöter och ersättare från Omsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, verksamma handikapporganisationer i Kristianstads kommun samt från Riksgymnasiet.

Det kommunala rådet för funktionsnedsattas uppgift

Rådet ska:

 • Verka för att synpunkter av betydelse för personer med funktionsnedsättning beaktas i den kommunala planeringen.
 • Initiera frågor som kan vara av betydelse för personer med funktionsnedsättning i kommunen.
 • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
 • Regelmässigt ges utrymme att delta i omsorgsnämndens planering vad avser budget, mål,
  organisationsfrågor, verksamhetsplaner eller andra frågor av väsentlig art som är av betydelse
  för personer med funktionshinder.
 • Beredas tillfälle att yttra sig i ärendet som KRF kan ha anledning att lämna synpunkter på.
 • Ge representanter från KRF möjlighet att delta i referensgrupper som tillsätts inom
  omsorgsförvaltningen i frågor som särskilt rör personer med funktionsnedsättning, dock skall
  frågor som rör enskilda personer inte behandlas i KRF.
 • KRF kan tillsätta särskilda arbetsgrupper i frågor man finner angelägna att utreda.

Våra protokoll

Klicka på mappen för att fälla ut dokumenten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?