Internationellt arbete

För att fortsätta utvecklas, lära av andra, sprida våra erfarenheter och utnyttja våra resurser så bra som möjligt bedriver Kristianstads kommun ett aktivt internationellt arbete.

Det internationella arbetet är en del av Kristianstad kommuns övergripande utvecklingsstrategi Vision 2030, som syftar till att kommunen aktivt arbetar för en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Fokus ligger därför på att Kristianstads kommun ska vara en plats där både invånare och företag trivs och växer.

Det internationella arbetet omfattar projektsamarbeten och det arbete som sker i informella och formella nätverk.

Internationell strategi

Kristianstads kommuns internationella strategi är ett kommunövergripande ramverk som fokuserar på kommunens vision och mål. Strategin fungerar som ett utvecklingsinstrument och anger prioriteringar inom det internationella området för kommunens verksamheter. Det finns även riktlinjer kopplade till kommunens internationella arbete.

Internationella samarbeten

Kristianstads kommun bedriver olika projekt med internationell koppling, både EU-projekt och andra. Genom projekten tillförs kommunen kunskap och resurser för att nå långsiktig nytta för de olika verksamheterna och för kommunens medborgare.

Deltagandet i EU-finansierade projekt sker på olika nivåer där kommunen kan vara ägare, medfinansiär eller samverkanspartner. Kommunen deltar även i förstudier. Projekt som finansieras av EU ska bidra till att uppfylla EU:s målsättningar.

EU-projekt

Genom EU-finansiering kan kommunen höja ambitionsnivån på lokala utvecklingsprojekt och bli en mer attraktiv arbetsgivare. Under de senaste åren har EU-bidrag till kommunen resulterat i ett flertal projekt som bland annat gått ut på att stärka lokala företags attraktionskraft, förbättra och öka personalkompetens, öka sysselsättningen bland unga som står långt från arbetsmarknaden och olika typer av integrationsfrämjande insatser.

Om du har frågor om pågående EU-projekt eller olika EU-finansieringsmedel är du alltid välkommen att kontakta oss.

Greater Copenhagen

Kristianstads kommun är med i det gränsregionala samarbetet Greater Copenhagen. Greater Copenhagen är ett internationellt varumärke, ett näringspolitiskt partnerskap och ett politiskt samarbete som omfattar Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark.

I samarbetet ingår 85 kommuner i Öresundsregionen samt Region Skåne, Region Halland, Region Sjælland och Region Hovedstaden.

Målet med samarbetet i Greater Copenhagen är att bidra till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i regionen, genom att bland annat arbeta med strategiska infrastrukturfrågor, talangattraktion, marknadsföring, grön omställning och en integrerad arbetsmarknad.

Arbetet leds av en politisk kommitté som heter Greater Copenhagen Committee.

Vänorter

Kristianstads kommuns vänort är Rendsburg i Tyskland. Vi har även ett samarbetsavtal med Köge kommun i Danmark.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?