Mänskliga rättigheter

Kristianstads kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning och funktionsnedsättning.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”

Så inleds Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. De gäller viktiga delar av ditt vardagsliv som utbildning, boende, hälsovård och levnadsstandard. Du ska inte heller behöva utsättas för diskriminering.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. På regeringens webbplats kan du läsa mera om mänskliga rättigheter.

Barns rättigheter

Barnkonventionen är en del i svensk lag. Kristianstads kommun har sedan tidigare ett särskilt fokus på barns rättigheter. Barns rättigheter ska säkerställas, såväl i de beslut politikerna tar som i det vardagliga arbetet. 

Barns rättigheter utgår ifrån FN:s barnkonvention och handlar om att tillvarata barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildning, migration, socialtjänst och kultur. Kristianstads kommun har ett ungdomsråd.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll