Politik och demokrati

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, som hur samhället ska utvecklas och hur skolor, omsorg, dricksvatten och gator ska skötas.

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga medborgare. Ett viktigt tecken på att vi i Sverige lever i en demokrati är de allmänna valen till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige som hålls vart fjärde år. I september 2022 var det senast val till kommunfullmäktige. Nästa val hålls september 2026.

Påverka

Du kan påverka den kommunala verksamheten genom att välja politiker som ska styra kommunen. Även mellan valen kan du påverka på olika sätt.

Du som bor i Kristianstads kommun kan ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer. Du kan kontakta en politiker och du kan också påverka genom att lämna synpunkter och förslag. Under samråds- och granskningsprocesser kan du lämna synpunkter på översiktsplaner och detaljplaner.

Genom att bli medlem i ett politiskt parti och delta i möten kan du komma ännu närmare de politiska processerna. Kanske du själv blir vald att representera partiet i kommunfullmäktige eller i någon nämnd.

Så styrs Kristianstads kommun

Mandatperioden 2022-2026 styrs Kristianstads kommun av en majoritetskoalition mellan Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centern är oppositionspartier i fullmäktige.

Vanliga frågor

Hur får jag kontakt med en politiker?

Vi har kontaktuppgifter till alla våra förtroendevalda här på webben. Du kan söka på namn, politiskt parti eller nämnd.

Hur söker jag efter en handling?

Handlingar som har skickats in till kommunen, till exempel ett brev, eller en handling som kommunen har tagit fram är oftast offentliga. Då kan du söka efter dem i vårt diarium, det vill säga förteckningen över handlingar som registreras som upprättade, inkomna eller avsända i kommunen.

När har kommunfullmäktige möte?

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden, det är som regel andre eller tredje tisdagen i varje månad. Dock inte under juli och augusti. Du hittar aktuella mötestider för alla våra nämnder i sammanträdeskalendern.

Får jag besöka möten i kommunfullmäktige och nämnderna?

Fullmäktige har öppna sammanträden medan nämndernas sammanträden är slutna.

Kommunfullmäktiges möten kan du följa från åhörarläktaren i Rådhus Skåne eller via sändningen här på webben. Nämndernas möten är endast öppna för ledamöterna och de personer som nämnden bjuder in.

Hur går det till att fatta beslut?

Det kommunala självstyret ger Kristianstads kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler. Här får du veta hur våra nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet kommer in

Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteperson eller från någon annan nämnd inom kommunen.

Registrering och diarieföring

Ärendet registreras (diarieförs) vilket innebär att det får ett unikt ärendenummer och stämplas med ankomstdatum. Ärendenumret används för att hålla reda på respektive ärende, underlätta sökning och för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in.  Alla har rätt att läsa handlingar som kommit in till kommunen. Undantaget är sådana uppgifter som är hemliga.

Handläggning

Handläggning innebär att vi tar fram ett underlag för beslut. En tjänsteperson inom den egna nämnden kan arbeta fram och lämna förslag till beslut i ärendet. Detta kallas för en tjänsteskrivelse. Ibland behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder, instanser eller annan myndighet och då skickas en remiss. Ibland vill vi också ha synpunkter från enskilda och då ordnar vi ett öppet forum. Detta kan se olika ut beroende på vad det är för fråga.

Kallelse

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en ärendelista till sammanträde för aktuell politisk nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det är ämnets karaktär som avgör vilken nämnd som har hand om frågan.

Sammanträde, beslut och protokoll

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Ibland har en tjänsteperson rätt att fatta beslut i ett ärende. Detta kallas för att beslutet tas på delegation. Ibland räcker det att en nämnd tar beslut i en fråga men ibland går ett ärende vidare till kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll skrivs och justeras efter varje sammanträde.

Expediering

Beslutet skickas, det kallas också expedieras, till berörda.

Arkivering

Ärendet avslutas och arkiveras.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?