Två mätingenjörer på väg att markera fastighetsgränser.

Två mätingenjörer på väg att markera fastighetsgränser.

Om du har frågor som rör fastigheter i Kristianstads kommun till exempel vem som äger en fastighet, om det finns något servitut, var fastighetsgränsen går eller om du vill nybilda eller ändra fastigheter är du välkommen att kontakta lantmäterimyndigheten.

Vad är en fastighet?

En fastighet består oftast av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. All mark är indelad i fastigheter, som alla har en särskild beteckning. De flesta fastigheter är en yta på marken, men en fastighet kan också vara under jord (som ett garage) eller ovanför marken (en ägarlägenhet i ett bostadshus är ett exempel på en tredimensionell fastighet). Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter.

Vad är en Lantmäteriförrättning?

Fastigheter växlar ständigt ägare. Hela fastigheter säljs eller ärvs, någon vill bilda en ny fastighet av en del av en annan fastighet eller lägga samman några små fastigheter till en stor och så vidare. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsägare också samverka kring gemensamma behov, ändra och bilda rättigheter och bestämma var fastighetsgränser går.

En lantmäteriförrättning innebär att fastighetsindelningen ändras eller att rättigheter skapas för olika ändamål. Genom förrättning kan vi även lösa frågor kring gemensamma behov samt utreda oklarheter kring ägande och gränser.

Vi handlägger lantmäteriförrättningar som avstyckning, fastighetsreglering och fastighetsbestämning inom Kristianstads kommun. Om din fastighet ligger utanför Kristianstads kommun ska du vända dig till det statliga Lantmäteriet. Länk till annan webbplats.

Om du har enklare frågor eller vill lämna in din ansökan kan du göra det i vårt medborgarcenter i Rådhus Skåne.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan så kan vi göra en bedömning om det är möjligt att genomföra den tänkta förrättningsåtgärden eller om det finns några hinder.

Ansökan om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning kan nu göras digitalt med hjälp av E-legitimation, länk finns nedan under e-tjänster och blanketter.

Ansökan kan även göras på en blankett som kan hämtas hos medborgarcenter i Rådhus Skåne på Västra Storgatan 12, eller laddas ner via länk nedan under e-tjänster och blanketter. Blanketterna är i PDF-format. För att läsa dem måste du installera gratis-programmet Acrobat Reader.

Blanketterna kan skrivas ut och efter underskrift skickas till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingar som ska bifogas ansökan. Ansökan kan inte göras via e-post eller fax eftersom det krävs underskrift. Ansökan tillsammans med övriga handlingar skickas till:

Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun

291 80 Kristianstad

Man kan även följa pågående ärende efter det att det blivit diariefört via länken "Mina fastighetsärenden", Länk till annan webbplats.

Till ansökan bör det bifogas en karta. I "Kristianstadkartan Länk till annan webbplats." kan du rita och skriva ut. Gör en sökning på din fastighet eller adress. Tänd lagret fastighetsindelning i menyn under fliken "Bygga och bo och miljö". I övre högra hörnet finns verktyg för att markera, rita och mäta i kartan.

Kristianstadkartan innehåller bland annat fastighetsindelningen och detaljplaner i Kristianstads kommun.

OBS! Kartredovisningen har inte rättsverkan. Viss osäkerhet kring redovisade fastighetsgränsers exakta läge kan förekomma.

Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter Länk till annan webbplats..

Så här görs en lantmäteriförrättning

Förrättningsförloppet

En lantmäteriförrättning innebär att fastighetsindelningen ändras eller att rättigheter skapas för olika ändamål. Genom förrättning kan vi även lösa frågor kring gemensamma behov samt utreda oklarheter kring ägande och gränser.

Ansökan

Ta reda på vad som gäller innan du skickar in din ansökan - om detaljplaner, avtal som finns, tillstånd som behövs samt om kostnader och handläggningstider för en lantmäteriförrättning.

I ansökan skriver du vad du vill ha hjälp med och vilken eller vilka fastigheter som det gäller. Bifoga relevanta handlingar, som till exempel förhandsbesked, bygglov, strandskyddsdispenser, köpehandling, gåvobrev, avtal med mera.

Ansökan ska vara undertecknad av dig som ansöker (alternativt av ditt ombud som har en fullmakt). Om ni är flera som äger en fastighet tillsammans måste alla delägare, (eller deras ombud) skriva under ansökan. (Om ansökan gäller klyvning räcker det med att en av delägarna skriver under ansökan).

Ha gärna en dialog med övriga berörda fastighetsägare och informera dem om vad du avser att göra, innan du skickar in din ansökan. Risken för konflikter under handläggningens gång kan då minskas, vilket underlättar handläggningen.

Inledande granskning

Ansökan och bifogade handlingar granskas. Vi undersöker bland annat om ansökan är rätt ifylld, om du/ni är fastighetsägare, eventuella avtal, tillstånd och behörighetshandlingar.

Vi granskar din ansökan och bifogade handlingar – så att ansökan är rätt ifylld, om du/ni är fastighetsägare, eventuella avtal, tillstånd, behörighetshandlingar så som delegationsordningar och fullmakter.

Sedan får den eller de som ansökt en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan.Om din ansökan behöver kompletteras så kontaktar vi dig. Om Lantmäteriet av något skäl inte kan genomföra din ansökan måste du ändå betala för granskning och kontroll av din ansökan.

Det är oftast en kötid innan ett handläggande team tilldelas ditt ärende.

Utredning och prövning

Vi börjar med att utreda om det är möjligt att genomföra den förändring du har ansökt om. Vi utreder sedan vilka förutsättningar som gäller för din och andra berörda fastigheter – till exempel var deras gränser går, vilka rättigheter som berör fastigheterna och vilka som äger dem.

Vi gör även en bedömning av om fastigheten blir lämplig för det ändamål som du ska använda den till – har den tillgång till nödvändiga utfarter eller infrastruktur som vatten, avlopp och el för att kunna fungera som bostad? Är den lämpligt utformad för att till exempel kunna användas för jordbruk eller hästgård?

Vi bedömer även hur eventuella avtal som berör fastigheten påverkar det som du vill genomföra, till exempel köpekontrakt eller arrendeavtal.

Under utredningen undersöker vi också vilka som berörs av din ansökan – exempelvis andra fastighetsägare, kommunen. Vi tar ibland kontakt och diskuterar med de myndigheter som berörs, som till exempel kommunens byggnadsnämnd eller länsstyrelsen. Det gör vi för att få deras syn på det du ansökt om, till exempel bygglov eller tillstånd för vatten och avlopp eller strandskydd.

Vi värderar och utreder även eventuella ersättningsfrågor.

Fältarbete = vi mäter och kontrollerar på plats

Vid behov mäter vi in gamla fastighetsgränser och stakar ut nya. Det kan vara så att du behöver vara med under fältarbetet. I så fall kommer vi överens om en tid som passar dig. Både före och efter fältarbetet gör vi också beräkningar och tar fram kartor på vårt kontor.

Sammanträde - kanske

Ibland behöver vi som hanterar ditt ärende informera om ansökan och dess konsekvenser, hämta in information, synpunkter och eventuella ytterligare yrkanden från berörda, eller diskutera något med sakägarna, dvs dig som fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen. Det gör vi för att få ett så bra underlag som möjligt för våra beslut.

Om du blir kallad till ett möte (sammanträde) är det därför viktigt att du kommer och bevakar dina intressen. Det kan också hända att vi fattar ett beslut under sammanträdet.

Mötena protokollförs så att det klart och tydligt framgår vad som sagts. Om alla sakägare redan från början är överens och har skrivit på en överenskommelse om vad som ska göras behövs ofta inget möte.

Förrättningen avslutas

Beroende på vilka arbeten som ingår i förrättningen fattas olika beslut. Besluten redovisas i ett protokoll. När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara, kan förrättningen avslutas. Det sker genom ett särskilt avslutningsbeslut. Vi skickar då ut en sammanställning över alla beslut vi fattat i ditt ärende. I normalfallet får du kopior på:

 • Förrättningskarta. En karta som visar hur fastigheten förändrats genom lantmäteriförrättningen.
 • Förrättningsprotokoll som innehåller de beslut som vi fattat i ditt ärende.
 • En fastighetsrättslig och teknisk beskrivning som bland annat innehåller areal och koordinater för gränspunkter.

Överklagan

Om någon av er som berörs av förrättningen är missnöjda med något beslut så har ni rätt att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Det står i beslutet hur det ni ska göra för att överklaga. Oftast ska det göras inom fyra veckor från förrättningen avslutades. Överklagan skickas till oss.

Registering

Om ingen har överklagat förrättningen inom fyra veckor från avslutningsdagen, vinner förrättningen laga kraft och registreras i fastighetsregister. Besluten blir då gällande mot andra parter och det är t.ex. möjligt att söka lagfart på en nybildad fastighet och sedan belåna den. När registreringen är klar får en av er som är sakägare kopior på alla dokument som har med ärendet att göra. Alla kan hämta en egen kopia under mina fastighetsärenden Länk till annan webbplats. lantmäteriets hemsida (om personen har e-legitimation.)

Betalning

När lantmäteriförrättningen är färdig får du en räkning från oss. Det är den tid vi behöver lägga ner på ett ärende som avgör priset. Om du har tagit tillbaka din ansökan om lantmäteriförrättning eller om vi av något annat skäl inte kan genomföra den förändring du ansökt om så avslutar vi vårt arbete. Då tar vi bara betalt för den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Om det visar sig att det inte går att genomföra det ni ansöker om, är det vanligtvis den eller de som söker som får betala för det arbete vi redan gjort.

Längre ner på sidan hittar du våra prislista. Avgifterna är satta så att de ska täcka kostnaderna för vårt arbete. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.

Ansökan om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning kan göras digitalt med hjälp av E-legitimation. Det går även att komplettera sitt ärende med handlingar oavsett om man skickat in ansökan digitalt eller som vanligt. Via samma länk kan du även följa ditt pågående ärende. Länk finns nedan se E-tjänst för ansökan om lantmäteriförrättning.

Vill du kontakta någon av oss på lantmäteriet rekommenderar vi att du ringer under telefontiden och bokar tid för ett möte.

Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter Länk till annan webbplats.

Förändra, lägg ihop eller dela fastigheter

Avstyckning

Ett visst område skiljs av från en fastighet för att bilda en egen fastighet. Detta sker till exempel när någon har köpt en del av en fastighet för att bygga ett hus.

Om du begär det kan vi, när vi genomför en avstyckning, besluta att inteckningarna från den ursprungliga stamfastigheten inte följer med den avstyckade marken.

Att göra så blir enklare för dig. Du slipper vända dig till fastighetsinskrivningen efter avstyckningen för att ta bort inteckningarna.

En förutsättning för att kunna genomföra en inteckningsfri avstyckning är att de som har rätt att använda marken i den ursprungliga stamfastigheten som säkerhet godkänner att den avstyckade marken inteckningsbefrias. (Undantaget är om avstyckningen är ”väsentligen utan betydelse” för ägarna av stamfastigheten, då behövs inget godkännande.)

Illustration av en avstyckningsförrättning

Illustration av en avstyckningsförrättning

Klyvning

En fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet samtidigt som den ursprungliga fastigheten upphör. Du behöver i regel inte ansöka om ägarbevis (lagfart) för de nya fastigheterna. Undantaget är om klyvning görs på grund av ett köp av en andel av en fastighet. Då måste du ansöka om lagfart.

Illustration för klyvning av fastighet

Illustration för klyvning av fastighet

Sammanläggning

Två eller fler fastigheter som ägs av samma person läggs samman till en ny fastighet. Vid en sammanläggning får den nya fastigheten en ny fastighetsbeteckning. Du behöver inte ansöka om lagfart för den nya fastigheten.

Illustration på sammanslagning av fastigheter

Illustration på sammanslagning av fastigheter

Fastighetsreglering

Överföring av mark mellan fastigheter

Genom fastighetsreglering förs mark från en fastighet till en annan fastighet. En fastighetsreglering kan också innebära att:

 • En hel fastighet eller "fastighetstillbehör" (som en byggnad eller en brygga) förs över från en fastighet till en annan.
 • En rätt för en fastighet att använda en annan, ett servitut, kan skapas, ändras eller tas bort. Ett servitut kan till exempel innebära en rätt att använda en väg över grannfastigheten, se sidan om Servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar
 • En marksamfällighet kan skapas, ändras eller tas bort. En samfällighet innebär att du äger viss mark utanför din fastighet tillsammans med dina grannar, se nedan. I en fastighetsreglering kan också andelar i en samfällighet föras över från en fastighet till en annan.
Illustration av reglering av mark mellan fastigheter

Illustration av överföring av mark mellan fastigheter

Tredimensionell fastighetsbildning

De flesta fastigheter är en yta på marken, men en fastighet kan också vara under jord (som ett garage) eller ovanför marken (som en ägarlägenhet i ett bostadshus). Garaget och ägarlägenheten är exempel på tredimensionella fastigheter.

Fördelarna med 3D-fastigheter är till exempel att byggnader och anläggningar kan användas effektivare. Till exempel genom att befintliga hus byggs på med ytterligare våningsplan eller att det byggs bostäder, affärer och kontor över spårområden.

En förutsättning för att få bilda en 3D-fastighet är att fastigheten är avsedd att inrymma en byggnad eller annan anläggning eller en del av en sådan. Det förutsätts också att 3D-fastigheten leder till en mer ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller att den behövs för finansieringen eller uppförandet. Fastigheten ska inrymma minst tre bostadslägenheter för att det ska vara tillåtet att bilda en 3D-fastighet avsedd för bostadsändamål.

Ägarlägenheter

Beteckningen "ägarlägenhet" gäller en egen tredimensionell fastighet i ett flerbostadshus. Innehavaren har direkt äganderätt och kan självständigt överlåta, pantsätta eller hyra ut lägenheten på samma sätt som ett småhus.

Ägarlägenheter, som bildas vid lantmäteriförrättning, kan bildas främst i nyuppförda byggnader men också genom ombildning av äldre byggnader. Vid ombildning får det aktuella utrymmet inte ha använts som bostadslägenhet under de senaste åtta åren. Ett annat krav för att bilda en ägarlägenhet är att den ingår i en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenheter. En ägarlägenhetsfastighet ska som regel få del i en samfällighet (gemensamhetsanläggning) som omfattar yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Denna samfällighet ska förvaltas av en samfällighetsförening.

Fastighetsbestämning

En fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om:

 • hur gränserna går mellan olika fastigheter
 • ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning
 • på fastigheten belägna byggnader ingår i äganderätten till fastigheten
 • vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Det som beslutas vid lantmäteriförrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Särskild gränsutmärkning

Särskild gränsutmärkning kan göras om ett gränsmärke rubbats, förstörts i samband med markarbeten, vid exploatering eller på annat sätt förkommit. Om en gräns behöver kompletteras på grund av att det är långt avstånd mellan befintliga gränsmarkeringar eller om det är dålig sikt mellan dessa, kan denna åtgärd också användas. Nya gränsmarkeringar sätts då ut i gränsens sträckning. Särskild gränsutmärkning kan dessutom användas om tidigare omarkerade gränspunkter ska markeras.

En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Gränsmärken som sätts ut vid en särskild gränsutmärkning dokumenteras på förrättningskarta och ett gränsutmärkningsbeslut fattas. Efter denna handläggning får utmärkningen rättskraft, det vill säga bindande verkan för framtiden.

Äganderättsutredning och legalisering

En äganderättsutredning görs för att reda ut oklara äganderättsförhållanden och för att leda till lagfart för berörda markägare. Legalisering innebär att äldre privat jorddelning (före 1 juli 1962) blir fastställd och erkänd som fastighetsbildning. Även arealöverlåtelser gjorda före 1969 och sämjeägoutbyten och andelsöverlåtelser gjorda före år 1972 kan legaliseras.

Samfällighet

Ibland behöver du äga mark eller anläggningar utanför din egen fastighet tillsammans med dina grannar. Exempel på detta kan vara parkeringsplatser, lekplatser, vägar eller avloppsledningar.

Det finns olika sätt att juridiskt skydda ett sådant gemensamt ägande. Ett vanligt sätt är att bilda en samfällighet. En samfällighet kan vara olika saker. Det kan vara ett gemensamt ägande av mark eller en gemensamhetsanläggning. För att organisera skötseln av det som ägs tillsammans är det bra att bilda en samfällighetsförening.

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör

Byggnader, en ledning, ett stängsel eller en annan anläggning som har byggts på fastigheten ”för stadigvarande bruk”, alltså inte tillfälligt, kan överföras till en annan fastighet utan att fysiskt flytta på anläggningen. Fastighetstillbehör kan föras över i samband med att servitut bildas eller om det finns ett existerande servitut som skapats vid en lantmäteriförrättning. (Det räcker alltså inte med ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt.)

En byggnad, en kraft- eller fjärrvärmeledning eller annan anläggning som används när man utövar av en ledningsrätt kan frigöras från fastigheten så att de istället blir lös egendom. Anledningen att göra det kan till exempel vara att ett skogsbolag säljer skogsmark med egna ledningar på – men vill behålla äganderätten över ledningarna. Och det är just detta som frigörande av fastighetstillbehör gör möjligt: när fastighetstillbehören blir lös egendom så flyttas äganderätten från den som äger marken till den som har ledningsrätten.

Vi kan fatta beslut om att frigöra fastighetstillbehör samtidigt som en ledningsrätt skapas för anläggningen. Frigörande kan också ske som en egen åtgärd för anläggningar som det redan har upplåtits ledningsrätt för. (Det räcker alltså inte med att rätten till anläggningarna med tillbehör har tryggats med en nyttjanderätt eller ett avtalsservitut.)

Servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning

Olika rättigheter för nyttjande av annans mark

En rättighet i form av servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning innebär rätten att använda någons fastighet på ett viss sätt. Till exempel är det vanligt att få rätt att ta väg, vatten, avlopp eller ledning över någon annans mark

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på visst bestämt sätt, t.ex. att använda en väg, ta vatten i en brunn, anlägga en avloppsanordning. Servitut kan bildas, ändras och upphävas genom fastighetsreglering. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tillsvidare och har inget slutdatum.

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Hos lantmäterimyndigheten sker det genom en lantmäteriförrättning.

Ett avtalsservitut är ett så kallat formalavtal. Det innebär att avtalet måste innehålla vissa moment för att vara giltigt som servitut. Vilka dessa moment är framgår av fjortonde kapitlet i Jordabalken.

Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret. På så sätt kan man säkerställa att servitutet kommer att gälla även mot en ny ägare till den tjänande fastigheten. Inskrivning sker genom en skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen Länk till annan webbplats.

Beställning av inskrivningshandlingar, till exempel inskrivna avtalsservitut. Är de inskrivna före 1 juni 2008 sker beställningen på Riksarkivets hemsida Länk till annan webbplats. och efter 1 juni 2008 görs beställningen via statliga lantmäteriets kundtjänst. Länk till annan webbplats.

Ett officialservitut bildas, ändras eller upphävs genom en lantmäteriförrättning, i en så kallad fastighetsreglering. Ett officialservitut kan bara upplåtas om det är av ”väsentlig betydelse” för den härskande fastigheten.

Ett beslut om att upplåta ett officialservitut grundar sig normalt på en överenskommelse mellan fastigheternas ägare. I vissa fall kan en upplåtelse ske även fast parterna inte är överens. En sådan upplåtelse ställer krav på att vissa ytterligare villkor är uppfyllda.

Officialservitut redovisas i fastighetsregistret både som text och som karta. Fastighetsregistret är ofullständigt vad gäller officialservitut som skapats före 1972. Kompletteringar sker kontinuerligt i fastighetsregistret.

Gemensamma anläggningar

I en anläggningsförrättning bildas en gemensamhetsanläggning Länk till annan webbplats. när flera fastigheter behöver använda en anläggning, t.ex. väg, parkering, vatten- och avloppsanläggning. Det bestäms hur anläggningen ska utformas och skötas och hur kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna. En gemensamhetsanläggning ska tillgodose ”ändamål av stadigvarande betydelse” för de fastigheter som har andelar i anläggningen.

Ledningar

Rätt för ägare av allmännyttiga ledningar att dra fram ledningar (exempelvis el, tele, vatten) över annans fastighet kan skapas i en ledningsrättsförrättning Länk till annan webbplats..

En byggnad, en kraft- eller fjärrvärmeledning eller annan anläggning som används när man utövar en ledningsrätt, kan frigöras från fastigheten så att de istället blir lös egendom. Anledningen att göra det kan till exempel vara att ett skogsbolag säljer skogsmark med egna ledningar på – men vill behålla äganderätten över ledningarna. Det är just detta som frigörande av fastighetstillbehör gör möjligt. När fastighetstillbehören blir lös egendom flyttas äganderätten från den som äger marken till den som har ledningsrätten.

Vi kan fatta beslut om att frigöra fastighetstillbehör samtidigt som en ledningsrätt skapas för anläggningen. Frigörande kan också ske som en egen åtgärd för ledningen som det redan har upplåtits ledningsrätt för. (Det räcker alltså inte med att rätten till anläggningarna med tillbehör har tryggats med en nyttjanderätt eller ett avtalsservitut.)

Kostnad för en lantmäteriförrättning

Prislista lantmäteriförrättning

För förrättningar finns tre timtaxor:

Nuvarande taxa:

 • Förrättningslantmätare: 1700 kr/timme
 • Kart- och mätningsingenjör: 1700 kr/timme
 • Biträdande handläggare: 900 kr/timme

Kvällstid (efter 18.00) och helg, efter överenskommelse, tillkommer 300-600 kr/h på ovanstående priser.

Inkommen ansökan

Direkt när ansökan kommer in börjar det arbete som vi tar betalt för. Vi behöver till exempel kontrollera om ni har rätt att ansöka om ändringar på fastigheten och om ansökan innehåller det som behövs. Det slutliga priset avgörs av förrättningens omfattning. Typ av förrättning och storlek på berörd fastighet eller fastighetsdel, liksom eventuella problem eller svårigheter som komplicerad fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens har betydelse. Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts samt för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Återkallad ansökan

Även om ni skulle ta tillbaka ansökan direkt brukar det bli en kostnad om minst 6500 - 18500 kronor. Om det visar sig att det inte går att genomföra det ni ansöker om, är det vanligtvis den eller de som söker som får betala för det arbete vi redan gjort.

Faktura

När förrättningen avslutats skickas en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Kontakta oss när det gäller frågor om fakturering.

Upplysningar om fakturan lämnas av den som handlagt ärendet eller enligt upplysningsfältet på fakturan.

Lantmäteriförrättningsfaktura

Allmänt om lantmäterifakturor

Upplysningar om fakturan lämnas av den som handlagt ärendet eller enligt upplysningsfältet på fakturan. Ange alltid vilket fakturanummer eller ärendenummer som det gäller när du ringer eller skriver. Fakturanumret står överst till höger på fakturan.

Du måste betala fakturan i så god tid att pengarna har kommit in till Kristianstads kommun senast på förfallodagen. Det betyder att om du betalar över t ex plus- eller bankgiro så måste du betala före detta datum för att pengarna ska hinna fram.

Överklagande av lantmäterifaktura

Vill du överklaga avgiften för lantmäteriförrättningen skickas överklagandet till:

Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad

Ange fakturanumret och vilken fastighet det gäller samt varför du anser att avgiften ska ändras. Överklagandet måste ha kommit in till myndigheten senast tre veckor efter fakturans förfallodag. Överklagandet behandlas sedan av Mark- och miljödomstolen.

Du ska betala fakturan även om du kommer att överklaga den. Får du rätt
kommer återbetalning att ske med ränta enligt 2 och 5§§ räntelagen (1975:635).

Anstånd med betalningen

Om du har speciella skäl kan du begära anstånd med betalning till dess överklagandet är avgjort. Du måste skriva till Lantmäterimyndigheten i god tid före förfallodagen och begära anstånd. Ange fakturanumret och varför du önskar anstånd. Du kan också be att få dela upp fakturan i flera omgångar. Även detta görs hos Lantmäterimyndigheten.

Om du får anstånd eller får göra delbetalningar kan ränta debiteras enligt 4 och 6§§ räntelagen (1975:635).

Du måste alltså särskilt begära att få anstånd med betalningen. Det räcker inte att bara överklaga fakturan.

Om du inte betalar din lantmäterifaktura

Om du inte betalar och inte har beviljats anstånd med betalningen har Kristianstads kommun rätt att överlämna ärendet till inkassobolag eller begära indrivning hos Kronofogdemyndigheten.

Ändringar av lantmäteritaxan

Om du betalar per timme används den taxa som gällde vid det tillfälle när något arbete i ditt ärende utfördes.

Angående moms för lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättningar är momsbefriade.

Vanliga frågor

Varför försvinner det jag fyllt i när jag sparar eller skriver ut blanketter?

Vill ni fylla i blanketterna i filen är det bäst att göra via Edge.
Tyvärr går det i dagsläget inte att spara blanketter.

Varför kan jag inte öppna blanketterna?

Tyvärr går det i dagsläget endast att hantera blanketterna via Edge.

Kan man följa sitt fastighetsärende?

Ja, man följa ärendet efter det att det blivit diariefört via nedanstående länk.
https://enak.etjanster.lantmateriet.se/ Länk till annan webbplats.

Inskrivningsärenden

Lagfart och annan inskrivning

Om du ska söka lagfart eller registrera avtalsrättigheter som till exempel servitut, ska du vända dig till statliga Lantmäteriets Fastighetsinskrivning på telefon 0771-636 363. Du kan även besöka deras hemsida. Söka inskrivning i fastighetsregistret Länk till annan webbplats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?