Adresser och namnsättning

Kommunen ansvarar för adressättningen inom hela kommunen. Adressfrågor hanteras av miljö- och samhälls­byggnads­förvaltningen. Här hittar du också information om populärnamn, lägenhetsnummer och lägenhetsregistret. Namnsättning beslutas av kultur och fritidsnämnden.

Adressens betydelse

Att adresserna är aktuella och korrekta är avgörande för många verksamheter i samhället. Det kan spara liv, tid och pengar. Alla byggnader där det bor människor eller där det utövas verksamhet ska ha en adress. Kommunen är ansvarig för adressättningen och beslutar om adressnamn och adressnummer inom sin kommun. Ajourföringen av adresserna sker till Fastighetsregistrets Adressdel. Adresserna ska vara utformade enligt svensk standard.

Då områden tillkommer och nya gator byggs krävs nya gatu- eller vägnamn. En namnberedning med ett antal tjänstemän och politiker bereder respektive ärende och lägger fram namnförslag som sedan fastställs av Kultur- och fritidsnämnden.

Adressfrågor hanteras av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. När kommunen beslutat om en ny adress registreras den i ett nationellt register hos statliga Lantmäteriet. Informationen skickas till PostNord som ger adresserna postnummer och postort. Skatteverket för in uppgifterna i statens personadressregister, SPAR, varifrån banker, försäkringsbolag och myndigheter hämtar information. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skickar adressbeslut till fastighetens lagfarna ägare som omgående ska meddela eventuella hyresgäster samt ombesörja skyltning av gällande adressnummer på fastigheten. Dessutom är de till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.

Om det saknas adress till en byggnad och dess entré/er är det fastighetsägarens skyldighet att meddela kommunen. Först när en adress är satt kan folkbokföring ske.

Frågor om adresser

Postnummer och postnummerort - Kontakta Post Nord

Brevlådors märkning och placering - kontakta Posten.

Adressändring för eftersändning av post görs hos Adressändring

Företag kan själva ändra postadress kostnadsfritt hos Bolagsverket.

Adressfel i din GPS-navigator

Karttjänster som Hitta.se och Eniro.se hämtar adressdata från Lantmäteriet. Google Maps hämtar inte adresser från Lantmäteriet och deras karta uppdateras därför inte med adressinformation. Blir det adressfel i din GPS-navigator kan du som privatperson anmäla fel i Google Maps.

Enligt standarden är populärnamn ”ett namn som är känt och allmänt används för att lokalisera den plats som avses med adressplatsen”. Populärnamn ska följa kulturmiljölagens hänsynsparagraf, 1 kap. 4 § God ortnamnssed (1988:950, ändrad 2013:548). När det gäller privatbostäder gäller att namnet ska ha varit i bruk under flera generationer för att vara godkänt som populärnamn. Populärnamnet kan aldrig ersätta adressen, däremot komplettera den.

Till en adressplats kan höra högst ett populärnamn. Flera adressplatser kan dock ha samma populärnamn. Populärnamn ska inte ange verksamhetsnamn eller firmanamn. Populärnamnet ses enbart som ett tillägg till adressen. Populärnamnet saknar betydelse för postbefordran, men kan redovisas som en extra upplysning om avsändaren känner till det och väljer att använda det.

Populärnamn ingår inte i adressen, men redovisas i adressregistret. I och med det så blir det sökbart för SOS Alarm.

Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska varje bostadslägenhet ha ett lägenhetsnummer. Fastighetsägaren föreslår ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut.

Vid förändringar i lägenhetsbeståndet ska fastighetsägaren anmäla detta senast en månad efter färdigställandet.

Lägenhetsregistret innehåller tillsammans med lägenhetsnummer information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori. Lägenhetsregistret används bland annat till folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?