Personuppgifter

Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer.

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Det är den nämnd som du har lämnat dina personuppgifter till som ansvarar för att dina uppgifter behandlas korrekt. Nämnden kallas då för personuppgiftsansvarig. Om du vet vilken nämnd som behandlar dina uppgifter kan du kontakta nämnden direkt. 

Kristianstads kommuns nämnder

Om du inte vet vilken nämnd som har behandlat dina uppgifter kan du kontakta kommunens medborgarcenter. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

Stöd i en lag eller samtyckte

För att Kristianstads kommun ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i någon rättslig grund. I annat fall måste du har ha godkänt det genom ett samtycke. 

Om du har frågor

Du kan kontakta kommunens dataskyddssamordnare om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kommunens dataskyddsombud stödjer oss i frågor som rör dataskydd och ska också kontrollera att vi följer lagstiftningen.

Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att kommunen hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för frågor som rör personuppgifter. 

Vanliga frågor

  • Hur hanterar Kristianstads kommun personuppgifter?

   Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med ditt ärende och på så sätt ge dig bra service.

   När du till exempel skickar e-post till kommunen eller ansöker om förskoleplats eller bygglov med hjälp av en e-tjänst, lämnar en synpunkt eller en fråga via ett e-postformulär eller på annat sätt begär något från kommunen så lagras dina personuppgifter hos oss. 

   Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och annan lagstiftning som till exempel socialtjänstlagen och skollagen. För att behandlingen ska vara laglig måste det finnas en rättslig grund. De vanligaste rättsliga grunderna som vi använder är rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning och avtal. 

   Ibland behöver du godkänna att vi behandlar dina personuppgifter. 

   Ibland måste vi behandla känsliga uppgifter om dig. Det kan till exempel vara information om fysisk eller psykisk hälsa. Vi behandlar alltid känsliga uppgifter med stor försiktighet.

    

  • Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?

   Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Detta kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer. Men även andra uppgifter är personuppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer och liknande. Även bilder där du finns med är en form av personuppgift, om du kan kännas igen på bilden.

   Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

  • Hur behandlar Kristianstads kommun dina personuppgifter?

   Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra tjänster som du beställer av oss eller för att utföra uppgifter som vi är skyldiga till enligt lagstiftning. När du använder våra tjänster kan vi även komma att samla in andra former av uppgifter, till  exempel  personnummer, kakor (cookies) från din dator, IP-adress, tidszon och webbläsarinställningar. 

   Det finns tillfällen när vi måste behandla känsliga uppgifter om dig. Det kan till exempel vara information om fysisk och psykisk hälsa. Detta gör vi bara när vi har ett uttryckligt behov att ha de uppgifterna och när lagstiftningen medger det. Vi behandlar alltid känsliga uppgifter med största försiktighet.

  • Vem har tillgång till dina personuppgifter?

   Tillgången till uppgifterna begränsas till den personal som behöver uppgifterna för att kunna hjälpa dig eller för att vår tjänst på annat sätt kräver det.

   Det är också viktigt att känna till att uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan bli tillgängliga för andra.

   Offentliga handlingar

  • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

   Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt enligt syftena för behandlingen. Kommunen har dokumenthanteringsplaner som styr vad och hur länge vi sparar uppgifter. Finns det lagstadgade lagringstider och arkivregler för hanteringen av uppgifter följer vi dem. Om du avregistrerar dig från en frivillig e-tjänst tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan.

  • Hur överförs uppgifter till samarbetspartners, företag och myndigheter?

   Personuppgifter kan lagras och hanteras hos samarbetspartners utanför kommunen,  till exempel systemleverantörer och leverantörer av molntjänster. Detta måste vi göra för att kunna leverera tjänster och utföra vårt uppdrag. När vi överlämnar dina personuppgifter till de företagen har vi skrivit ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet gör att vi är trygga med att de uppfyller alla de krav för att skydda din integritet.

   Ibland har andra myndigheter, enligt lag, rätt att få uppgifter från oss. Då är båda myndigheterna, var för sig, ansvariga enligt kraven i dataskyddförordningen.

  • Vilka rättigheter har du?

   Du har rätt att få veta vilka uppgifter som vi behandlar om dig.  Då begär du ett registerutdrag där det framgår bland annat vilka uppgifter vi sparar om dig. Du kan i vissa fall även begära att vi rättar, raderar eller begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.

   Detta gör du genom att skriftligen kontakta den nämnd som du vill ha utdraget eller åtgärden ifrån.

   Skulle Kristianstads kommun behöva använda dina uppgifter för något annat syfte än vi informerat om kommer vi att meddela dig om det. Om vi har fått dina personuppgifter från någon annan kommer vi automatiskt att skicka information till dig.

  • Vad gör jag om jag upptäcker ett fel?

   Om du upptäcker ett fel eller misstänker att dina personuppgifter sprids på ett felaktigt sätt av kommunen ska du så fort som möjligt kontakta den nämnd som ansvarar för tjänsten. Du kan också kontakta vår dataskyddssamordnare eller dataskyddsombud.

   Kristianstads kommun är skyldig att anmäla incidenter och felaktig behandling av personuppgifter till Datainspektionen om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade. Om incidenten är tillräckligt allvarlig ska vi dessutom informera alla berörda personer om vad som har hänt och vilka åtgärder de själva kan vidta för att skydda sig. 

  • Hur använder vi oss av sociala medier?

   Om du kontaktar oss på våra sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter eller andra tjänster där vi finns, överförs informationen och personuppgifterna alltid till tredje part. Tredje part är företaget eller organisationen som driver det sociala mediet eller andra samarbetsparters de använder sig av. För din egen skull rekommenderar vi dig att aldrig skicka känslig information till oss via sociala medier.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.