Personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och så här hanterar Kristianstads kommun dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer.

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Det är den nämnd som du har lämnat dina personuppgifter till som ansvarar för att dina uppgifter behandlas korrekt. Nämnden kallas då för personuppgiftsansvarig. Om du vet vilken nämnd som behandlar dina uppgifter kan du kontakta nämnden direkt. 

Kristianstads kommuns nämnder

Om du inte vet vilken nämnd som har behandlat dina uppgifter kan du kontakta kommunens medborgarcenter. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Du godkänner

För att Kristianstads kommun ska få behandla dina personuppgifter måste du antingen ha godkänt det, genom ett samtycke eller avtal, eller så måste vi ha stöd i någon lag. Det finns tillfällen då vi behöver lämna över personuppgifter till andra myndigheter, samarbetsparters eller företag. Då blir de personuppgiftsbiträde till kommunen och vi har ett skriftligt avtal mellan oss. 

Om du har frågor

Du kan kontakta kommunens dataskyddsombud om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du känner att kommunen hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt.

 

Vanliga frågor

  • Hur hanterar Kristianstads kommun personuppgifter?

   Vi måste lagra dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service.

   När du till exempel skickar e-post till kommunen eller ansöker om förskoleplats eller bygglov med hjälp av en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via ett e-postformulär eller på annat sätt begär något från kommunen så lagras dina personuppgifter hos oss. 

   Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och annan lagstiftning som till exempel socialtjänstlagen och skollagen. Ibland behöver du godkänna att vi behandlar dina personuppgifter. Ibland kräver lagstiftningen det och då behöver vi inget samtycke från dig. Vi måste, som regel, berätta för dig när vi behandlar dina personuppgifter. Undantaget är om behandlingen är sekretessbelagt.

  • Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?

   Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Detta kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer. Men även andra uppgifter är personuppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer och liknande. Även bilder där du finns med är en form av personuppgift, om du kan kännas igen på bilden.

   Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

  • Hur behandlar Kristianstads kommun dina personuppgifter?

   Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra tjänster som du beställer av oss eller för att utföra uppgifter som vi är skyldiga till enligt lagstiftning. När du använder våra tjänster kan vi även komma att samla in andra former av uppgifter, till  exempel  personnummer, kakor (cookies) från din dator, IP-adress, tidszon och webbläsarinställningar. 

   Det finns tillfällen när vi måste behandla känsliga uppgifter om dig. Det kan till exempel vara information om fysisk och psykisk hälsa. Detta gör vi bara när vi har ett uttryckligt behov att ha de uppgifterna och när lagstiftningen medger det. Vi behandlar alltid känsliga uppgifter med största försiktighet.

  • Vem har tillgång till dina personuppgifter?

   Kristianstads kommun bedriver ett aktivt arbete för att hantera dina personliga uppgifter på ett tryggt, säkert och lagenligt sätt. Tillgången till uppgifterna begränsas till den personal som behöver uppgifterna för att kunna hjälpa dig eller för att vår tjänst på annat sätt kräver det.

   Det är emellertid viktigt att känna till att uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan bli tillgängliga för andra.

   Offentliga handlingar

  • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

   Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt enligt syftena för behandlingen. Om du avregistrerar dig från en frivillig e-tjänst tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan. Kommunen har dokumenthanteringsplaner som styr vad och hur länge vi sparar uppgifter. Finns det lagstadgade lagringstider och arkivregler för hanteringen av uppgifter följer vi dem.

  • Hur överförs uppgifter till samarbetspartners, företag och myndigheter?

   Personuppgifter kan lagras och hanteras hos samarbetspartners utanför kommunen,  till exempel systemleverantörer och leverantörer av molntjänster. Detta måste vi göra för att kunna leverera tjänster och utföra vårt uppdrag. När vi överlämnar dina personuppgifter till de företagen har vi skrivit ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet gör att vi är trygga med att de uppfyller alla de krav för att skydda din integritet.

   Samarbetsparters kan, vid behov, även underteckna sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter.

   Kristianstads kommun delar inte dina personuppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål eller lagstiftade krav. Vi gör generellt inga överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om omständigheterna i ett enskilt fall kräver att vi överför personuppgifter till ett sådant land, till exempel för att du befinner dig i det landet, inhämtar vi berörda parters samtycke först och säkerställer att överföringen är laglig.

  • Hur godkänner du vår behandling av dina personuppgifter?

   Enligt lagstiftningen får vi i vissa fall inte registrera dina uppgifter utan ditt
   aktiva godkännande. Innan du kan använda våra e-tjänster kan du därför behöva godkänna att Kristianstads kommun behandlar dina uppgifter. I de fall det krävs kommer du att bli tillfrågad innan vi börjar att behandla dina uppgifter.

  • Vilka rättigheter har du?

   Du har rätt att få veta vilka uppgifter som vi behandlar om dig. Du kan även begära att vi rättar, raderar eller begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.

   Detta gör du genom att skriftligen kontakta den nämnd som du vill ha utdraget eller åtgärden ifrån. Din begäran prövas sedan mot lagstiftningens krav av den personuppgiftsansvarige. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud.

   Skulle Kristianstads kommun behöva använda dina uppgifter för något annat syfte än vi informerat om kommer vi att meddela dig om det. Om vi har fått dina personuppgifter från någon annan kommer vi automatiskt att skicka information till dig. Undantaget i båda fallen är om behandlingen är sekretessbelagd. 

   Om du inte tycker att kommunen behandlar dina kontaktuppgifter på ett rätt sätt kan du  kontakta Datainspektionen

  • Vad gör jag om jag upptäcker ett fel?

   Om du upptäcker ett fel eller misstänker att dina personuppgifter sprids på ett felaktigt sätt av kommunen ska du så fort som möjligt kontakta den nämnd som ansvarar för tjänsten. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud.

   Kristianstads kommun är skyldig att anmäla incidenter och felaktig behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

  • Hur använder vi oss av sociala medier?

   Om du kontaktar oss på våra sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter eller andra tjänster där vi finns, överförs informationen och personuppgifterna alltid till tredje part. Tredje part är företaget eller organisationen som driver det sociala mediet eller andra samarbetsparters de använder sig av. För din egen skull rekommenderar vi dig att aldrig skicka känslig information till oss via sociala medier.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.