Mättjänster, husutstakning, lägeskontroll

Under vecka 30-31, 22/7-2/8, håller mätverksamheten stängt.

Vi utför olika mätningsuppdrag i form av husutstakning, inmätning, avvägning, gränsvisning med mera. Verksamheten är finansierad i enlighet med taxor fastställda av kommunfullmäktige.

Husutstakning

Husutstakning utförs så att byggnader hamnar rätt i plan och höjd enligt detaljplan och bygglov. Du kan läsa i ditt bygglovsbeslut om det krävs utstakning av din byggnad.

Utstakningen består oftast av en finutstakning. Innan finutstakning kan genomföras krävs att du fått startbesked. Finutstakning innebär att byggnadens fasadliv markeras på profiler med hjälp av spik och murarsnören. Noggrannheten är ett par millimeter. Se skiss under rubriken Finutstakning av hus.

För att underlätta markarbetet kan man med fördel någon vecka innan finutstakningen göra en grovutstakning. I grovutstakningen markeras byggnadens hörn med träpinnar med cirka fem centimeters noggrannhet.

Finutstakning av hus

Minst tre, men helst fyra, spetsade pålar slås ner cirka 1,5 meter utanför det planerade husets alla hörn. Profilbrädor skruvas sedan upp i den höjd som det färdiga golvet kommer att vara. Pålarnas längd bör vara minst 1,2 meter (dimension 45x70 mm) och profilbrädorna 1,5 meter (dimension 28x70 mm). Därefter spänns snören upp som markerar fasadlivet på huset. Skärningen mellan snörena markerar hushörnen. Mindre dimensioner än angivet kan fungera men för stabilitetens skull bör det inte vara av för klent virke. Det profilvirke som behövs till ett fyrkantigt hus är 12-16 spetsade pålar och åtta profilbrädor. Det är sökanden/byggherren eller person som företräder byggherren som ska tillhandahålla färdigt profilvirke samt vara med vid utstakningen och slå ner pålarna.

Förenklad skiss av en finutstakning

Förenklad skiss av en finutstakning

Tidsbokning

I de flesta fall utförs utstakningen av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens personal. För tidbokning eller för frågor gällande utstakning kontakta lantmäteriavdelningen.

Extern utsättare

Det går bra att använda en egen (extern) utsättare som har grundläggande mätningstekniska färdigheter. Om du använder en extern utsättare ska en ansökan (blankett finns under relaterat material) ha blivit godkänd av byggnadsnämnden inför varje uppdrag. Vi ger underlagsdata till den externa utsättaren. För det tillkommer en avgift till den externa utsättaren på 20 % av vad det hade kostat om vi hade utfört arbetet. Efter verkställd utstakning ska måttsatt utstakningsskiss, som går att kontrollera mot beviljat bygglov, i pdf-format och koordinatfil i till exempel dxf- eller dwg-format i koordinatsystem Sweref 99 13 30 och RH2000 skickas in till Kristianstads kommun via e-post matning@kristianstad.se.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att byggnadens läge, storlek och form kontrolleras mot givet bygglov. Om det krävs en lägeskontroll så står den informationen i ditt bygglovsbeslut. Det bästa är att göra lägeskontrollen när grunden är färdig och innan huset är på plats. För att få slutbesked behöver lägeskontrollen vara gjord.

Tidsbokning

I de flesta fall utförs lägeskontrollen av miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningens personal. För tidbokning eller för frågor gällande lägeskontroll kontakta lantmäteriavdelningen.

Extern lägeskontroll

Det går bra att använda en egen (extern) mätningstekniker för sin lägeskontroll. Kravet är att mätningsteknikern har grundläggande mätningstekniska färdigheter. Om du använder en extern mätningstekniker för din lägeskontroll ska en ansökan (blankett finns under relaterat material) ha blivit godkänd av byggnadsnämnden inför varje uppdrag. Efter verkställd lägeskontroll ska måttsatt lägeskontroll skiss, som går att kontrollera mot beviljat bygglov, i pdf-format och koordinatfil i till exempel dxf- eller dwg-format i koordinatsystem Sweref 99 13 30 och RH2000 skickas in till Kristianstads kommun via e-post matning@kristianstad.se.

Gränsutvisning

Ibland är det osäkert var gränsen för en fastighet går. Även om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan gränsmarkeringarna försvinna med åren.

Det är viktigt för dig som äger en fastighet att känna till fastighetsgränserna och veta var gränsmarkeringarna finns. Till exempel när du ska bygga, avverka, planera skogsbruk, utnyttja jakträtter eller sälja din fastighet.

En gränsutvisning innebär att gränsens sträckning stakas ut så den synliggörs på marken. En gränsutvisning kan också innebära att man letar rätt på överväxta gränsmärken eller hjälper till med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning. En gränsutvisning är inte en lantmäteriförrättning.

Inmätning

Vi gör inmätningar vilket innebär att byggnader, vägar, belysningsstolpar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation mäts in för att komplettera kommunens kartdatabas.Vi gör även lägeskontroller för att se att det är byggt enligt bygglovet.

Avvägning

Vi utför avvägning till exempel vid beställning av rutavvägning, punktvis avvägning, framtagning av arbetshöjdfix samt precisionsavvägning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?