Fastighetsgränser

Råsten en äldre typ av gränsmarkering

Råsten en äldre typ av gränsmarkering

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, betongplintar eller liknande.

Gränsmarkeringar

Det är straffbart att förstöra eller ändra en gränsmarkering. Det är alltså inte tillåtet att till exempel rubba eller kapa befintliga gränsrör. Det är givetvis också straffbart att avsiktligt flytta en gränsmarkering. Dessutom får du inte utan vidare bygga i eller för nära en gräns eller på annat sätt påverka en grannes möjlighet att använda sin fastighet.

Ibland är det svårt att hitta gränsmarkeringarna på marken. Många kom till för mer än 100 år sedan och kan vara överväxta idag. Maskiner i skogs- och jordbruket, vägbyggen och andra anläggningsarbeten har förstört många märken. Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går så finns det några olika sätt vi kan göra det på:

Fastighetsbestämning

Med hjälp av en fastighetsbestämning är det möjligt att utreda och bestämma var oklara gränser mellan fastigheter går. Lantmäterimyndigheten utreder och beslutar då var gränsen går och markerar den. Det som beslutas vid en fastighetsbestämning blir rättsligt bindande för framtiden.

Särskild gränsutmärkning

Ett gränsmärke som försvunnit kan i vissa fall markeras på nytt genom en särskild åtgärd där bland annat berörda fastighetsägare kallas till platsen. Det kan också behövas nya gränsmärken om det är långt avstånd mellan markeringarna eller om det av någon annan anledning är dålig sikt mellan befintliga märken. Innan åtgärden utförs bedöms om de tekniska förutsättningarna är tillräckligt goda för att gränsmärket kommer på den ursprungliga platsen. Finns det tveksamheter blir det nödvändigt att avgöra frågan genom fastighetsbestämning.

Gränsutvisning

I många fall kan gränsens läge tillfälligt stakas ut genom en enklare gränsvisning. En förutsättning för detta är att de som berörs är överens eftersom en gränsvisning inte är juridiskt bindande (se fastighetsbestämning). Vid en gränsutvisning görs inga fasta gränsmarkeringar utan gränsen markeras oftast med träpinne.

Beställning av gränsutvisning

Kontakt för bokning av mätningsuppdrag, 044-13 53 17

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?