Grindarna till Ovesholms idrottsplats Slottsvallen

Kristianstads kommun samarbetar med den idéburna sektorn för att tillsammans skapa ett långsiktigt hållbart Kristianstad. Där igenom stärks demokratin, ökar delaktigheten och minskar utanförskapet.

Styrgruppen

Styrgruppen för överenskommelsen om samverkan består av representanter från Kristianstads kommun och den idéburna sektorn. Tillsammans har de tagit fram en handlingsplan som ska säkerställa genomförandet av överenskommelsen.

Gruppbild på styrgruppen för idéburen sektor

I styrelsen sitter (från vänster) Dan Löfgren (Everöds Byaråd), Kajsa Jordevik (Kristianstads kommun, arbete- och välfärdsförvaltningen), Jan Lindelöf (Kristianstads FN-förening), Eva-Marie Hagström (Kristianstads kommun, kommunledningskontoret), Jenny Anderberg (Föreningen Furuboda), Siv Persson (Kristianstads Kvinnojour), Lotta von Bültzingslöwen (Kristianstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen), Linda Edvardsson (Kristianstads kommun, omsorgsförvaltningen), Magnus Lund (Kristianstads kommun, kommunledningskontoret) och Peter Wadbro (IFK Kristianstad).

Handlingsplan

Handlingsplanen gäller för åren 2023 och 2024 innehåller olika aktiviteter som kommunen och den idéburna sektorn ska genomföra. Handlingsplanen är ett viktigt steg i att skapa enhetlig form för samverkan. Aktiviteterna är både kortsiktiga och långsiktiga, och har fokus på dialog och medskapande lösningar.

Länkar i dokumentet:

Dialogkonferens och tematräffar

En av aktiviteterna i handlingsplanen är att arrangera en årlig dialogkonferens. Konferensen arrangeras i början av året och alla idéburna organisationer i Kristianstad bjuds in, samt förtroendevalda och tjänstepersoner i Kristianstads kommun.

Årshjul för dialogkonferens och tematräffar för idéburen sektor

Tematräffar är en annan aktivitet i handlingsplanen. Dessa tematiska träffar ger idéburen sektor möjlighet att möta kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda. Syftet med träffarna är att öka och stärka samverkan, både inom den idéburna sektorn och mellan kommunen och den idéburna sektorn. Det är två tematräffar per år.

Nästa tematräff är den 13 juni kl 17.00-19.30. Temat är samhälls- och föreningsengagemang. Mer information om program och plats kommer.

Tidigare tematräffar

Tematräff 21 september 2023 med tema psykisk hälsa. Kommunens psykiatrisamordnare berättade om rollen om psykiatrisamordnare, vilka stöd och nätverk som finns. Projektledaren för Rädda Barnens projekt Kärleken är fri berättade om projektet som syftar till att öka kunskapen om mänskliga rättigheter på skolor. Projektet är en del av Rädda Barnens förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Tematräff 14 juni 2023 med tema delaktighet. Samverkansprojektet www.föräldrar presenterade deras framgångar i projektet där föräldrar på Gamlegården har fått möjlighet att utveckla deras digitala kompetens. KFUM Basket berättade om föreningens engagemang att alla som vill ska få spela basket, oavsett ålder, kön, etnicitet eller ekonomiska förutsättningar.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell för att gemensamt hitta lösningar på samhällsproblem. Modellen ska inte använda bidrag eller upphandling som finansiering.

När ska IOP användas?

Ett IOP fungerar bäst då:

  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
  • Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns.
  • Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
  • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
  • Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället fortsätta vara en fri och självständig aktör.
  • Det inte finns en marknad eller en konkurrensvårdande situation.
  • Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser).
  • Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.
  • Verksamheten avses att drivas under längre tid. När man arbetar fram ett IOP är det viktigt att parterna förstår syftet och är överens om partnerskapet och hur samarbetet ska bedrivas.

Aktiva IOP-avtal

Kristianstads kommun har ett flertal avtal med den idéburna sektorn. Via länkarna nedan så kan du läsa om de individuella IOP:erna.

Föreningar och volontärer

Kristianstads kommun samverkar med föreningar och volontärer i den idéburna sektorn. Arbetat är brett och du kan bidra på många olika sätt. Det finns också möjlighet att söka bidrag för att genomföra dina idéer.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?