Kvalitetssäkrade fastighetsgränser

Fastighetsgränser är en viktig komponent i samhällsbyggnadsprocessen och används dagligen i arbetet när vi planerar och bygger vårt samhälle. Kvalitetssäkrade fastighetsgränser är viktigt för en effektiv byggprocess, både när det gäller projektering och byggande.

Var fastighetsgränserna går kan variera mellan verkligt läge i fält och läget i den digitala registerkartan. Placeringen i registerkartan beror på när gränsmarkeringarna är skapade och vilken metod som använts vid inmätningen och framställandet av dem. Det kan leda till att fel begås exempelvis i samband med hur detaljplanen tolkas, eller vid utstakning av byggnaders placering. Genom att kvalitetssäkra fastighetsgränserna minimeras risken för feltolkning samtidigt som det möjliggör för en rättssäker digital hantering.

Syfte och målsättning

Syftet med delprojektet är att vid projektslut ha tagit fram metod och arbetssätt för att kvalitetssäkra fastighetsgränser så att dessa kan användas i en digital samhällsbyggnadsprocess.

Ett antal avgränsade geografiska områden har definierats tillsammans med delprojekt 3 - digitala detaljplaner. Alla fastighetsgränser inom dessa detaljplanerade områden ska ha genomgått kvalitetskontroll och tilldelats rätt noggranhet.

Avgränsning

Vilka detaljplanerade områden som är aktuella att genomgå kvalitetskontroll presenteras nedan.

I vissa fall, exempelvis vid avsöndringar, kommer det krävas en fastighetsbestämning för att förbättra fastighetsgränsens kvalité. Sådana fall omfattas inte av det här delprojektet.

Pågående områden

Avslutade områden

Tidplan

Delprojektet ska vara klart 2023-12-31.

Vanliga frågor

Jag bor i ett område där fastighetsgränser ska kvalitetssäkras, vad innebär det för mig som fastighetsägare?

Det innebär att vi letar upp, mäter in och kontrollerar befintliga gränsmarkeringar på din fastighet. I vissa fall är markeringarna synliga och lätta att hitta, men ibland behöver vi gräva fram dem om de exempelvis ligger under marken. En del markeringar kan med tiden av olika anledningar ha försvunnit och även det är en viktig information för oss.

Bra att veta är att vi sätter inga nya markeringar där de gamla har försvunnit och inga fastighetsgränser ändras. Vi dokumenterar endast hur det ser ut på platsen.

Vet du var dina gränsmarkeringar är får du gärna markera ut dem på förhand.

Får ni verkligen gå in på min tomt utan min tillåtelse?

Ja, enligt gällande plan- och bygglag får vi göra det. Så här står det i Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 8 §:

”För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har
1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i första stycket 1, dock inte till bostäder.”

Det står en gul och orange flagga på/vid min tomt, vad gör den där?

Det är en flagga som tillfälligt är utplacerad vid en gränsmarkering och kan komma att stå där ett par veckor. Flaggan plockas in av oss igen när all mätning i området är utfört. Låt flaggan stå.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?