Öppna data betyder att informationen/data är åtkomlig, fri att använda, utan avgifter eller licenser. Genom att i största möjliga mån öppna upp data som används i samhällsbyggnadsprocessen ökar möjligheten att dela kvalitetssäkrad information i processens olika skeden.

Kristianstads kommun ingår via kommunledningskontorets Digitalisering och IT-avdelning i projektet Skånsk samverkan för innovativ informationshantering (S2i2). I september 2020 genomfördes inom ramen för detta projekt en förstudie som avsåg att utreda förutsättningarna för regional samverkan kring öppna data i Skåne. Resultatet visade att det fanns goda förutsättningar att öka förmågan att arbeta med öppna data genom att etablera en gemensam samverkansstruktur.

Genom att att använda öppna upp data där så är möjligt i samhällsbyggnadsprocessen så möjliggörs en mer sömlös digitaliserad process. Det ökar möjligheten att dela kvalitetssäkrad information i processens olika skeden.

Syfte och målsättning

Syftet med delprojektet är att den geodata som bedöms möjlig att göra åtkomlig som öppen data är strukturerad och publicerad i kommunens portal för öppen data.

Målsättningen är att det ska finnas tydliga rutiner och instruktioner för att underhålla samt fortsätta tillgängliggöra data.

Avgränsning

Projektet kommer inte beröra:

  • Underhåll och drift av Kristianstads kommuns plattform för öppna data.
  • Konsekvensanalys av att tillgängliggöra en viss typ av data.
  • Utvärdera och välja ut kommunens plattform för publicering av öppna data.

Tidsplan

Delprojektet ska vara avslutat 2023-12-31.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?