De webbkartor som presenteras via Kristianstads kommuns webbplats och på kommunens intranät är viktiga komponenter i samhällsbyggnadsprocessen. Här samlas den geografiska information som utgör grunden för de beslut som tas i processen.

Kristianstads kommun har under många år använt sig av iKarta för att internt tillgängliggöra geografisk information. Tekniken bakom den interna webbkartan iKarta kommer från ett tidigare samarbete mellan Kristianstad, Malmö, Lund och Helsingborg. Tillsammans skapades sMAP – en opensourcebaserad programvara för att kunna sprida geografisk information med hjälp av webbaserade kartor både internt och externt.

Det system som idag används för att visa geografisk information behöver bytas ut för att klara de krav och önskemål som kommunorganisationen och andra intressenter ställer. Systemen behöver bli kraftfullare och tillgängligare.

Inför start av delprojektet har en förstudie genomförts. Syftet med förstudien var att se på möjligheter och utmaningar med andra teknikval som skulle kunna passa in i vår befintliga plattsform för geografisk information. En förutsättning har varit att de olika alternativen fanns inom open-source området.

Syfte och målsättning

Syftet med delprojektet att bidra till det övergripande projektsyftet att lägga grunden för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Det kommer att ske genom att säkerställa att det finns en teknik som möjliggör för att informationen är åtkomlig, sökbar och kan flöda obehindrat i processen.

Målsättningen är att den teknik för webbkartor som valdes utifrån förstudien ska vara implementerad vid projektslut. Såväl en extern som intern webbkarta ska finns tillgänglig för användaren och lätt att administrera.

Avgränsning

Delprojektet kommer att delas in i två större etapper. Den första delen innefattar framtagande och implementering av ny teknik för de externa webbkartor som finns publicerade ut mot medborgare. Efterföljande etapp kommer fokusera på de webbkartor vi använder internt.

Tidsplan

Delprojektet ska vara avslutat 2023-12-31.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?