Översiktsplaner beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark- och vattenområden. Genom att digitalisera översiktsplaneringen förbättras möjligheten till delaktighet, dialog och tillgänglighet ytterligare.

Kristianstads kommun arbetar redan idag digitalt med den översiktliga planeringen (ÖP) men det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter. Dagens digitala arbetssätt följer inte helt den ÖP-modell som Boverket föreslår. Det finns heller ingen rutin fastställd för hur kommunen ska hantera den data som finns tillgänglig efter genomförda samråd, granskningar och antaganden.

Kristianstads kommun behöver anpassa Boverkets databas utifrån Kristianstads lokala behov men med Boverkets ÖP-modell som utgångspunkt. Information i de olika processtegen behöver flyttas vidare i databaserna utifrån processen, och vara tillgänglig för åtkomst i såväl kommunens interna arbete som externt för tex exploatörer och allmänhet.

Syfte och målsättning

Syfte och målsättning för delprojekt 3 - Digitala översiktsplaner är att ta fram en arbetsprocess och rutiner för att arbeta digitalt med den översiktliga planeringen. Den nya arbetsprocessen ska ske i enlighet med den senast tillgängliga versionen av Boverkets ÖP-modell (ÖP-modell 2.1). I och med det kommer vi att arbeta så standardiserat som möjligt vilket är nödvändigt för att kunna utbyta data med andra aktörer.

Avgränsning

Projektet ska inte ansvara för att tillgängliggöra befintliga översiktsplaner enligt ÖP-modellen. Det ska endast ta fram rutiner för versionshanteringar och arbetssätt för kommande planer. Projektet ska inte ta hänsyn sig till ev. kommande uppdateringar av ÖP-modellen från Boverket.

Tidplan

Syfte och målsättning ska vara uppfyllt senast 2023-12-31.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?