Skydd mot översvämningar

Kristianstad är beläget på en låglänt halvö i nordöstra Skåne. Läget innebär en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder. Därför arbetar vi aktivt med att skydda staden mot översvämningar.

Kristianstads utsatta läge

När Kristianstad grundades som fästningsstad 1614 låg den idealiskt med träskmarker som skydd. Men när staden växte ställdes andra krav. Den nordöstra viken av Hammarsjön tömdes under 1860-talet på vatten och marken användes för jordbruksändamål.
I början av 1900-talet bebyggdes området och idag finns bostäder, sjukhusområdet, vårt centrala reningsverk och en del av motorvägen E22 på den forna sjöbottnen. Här hittar man också Sveriges lägsta punkt -2,32 meter under havsytan (RH 2000).

Väster om stadskärnan passerar Helgeå, vars avrinningsområde sträcker sig norrut, ända upp till Rydaholm i Jönköpings län och sjön Femlingen i Kronobergs län. Ån stiger ibland kraftigt när stora  vattenmassor ska passera Kristianstad på sin väg mot Östersjön. Är det samtidigt höga vattennivåer i Östersjön när åvattnet ska rinna ut i havet ökar risken för översvämningar. 

Söder om staden ligger den grunda sjön Hammarsjön, som även den kan stiga ett par meter. Översvämningarna är naturliga och viktiga för Kristianstads natur som vattenrike.

Arbetet med översvämningsskydd

Stadens låglänta läge, stora flöden i Helgeå, kraftiga skyfall och en pågående havshöjning utgör en allvarlig hotbild.

Därför anger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kristianstad som ett område i Sverige med betydande översvämningsrisk. 

Bostäder för tusentals personer och flera viktiga samhällsfunktioner hotas av översvämning om vattnet inte kan avskärmas från bebyggelsen.

Sedan många år pågår i Kristianstads kommun ett arbete med byggnation av nya skyddsvallar och förbättring av de befintliga vallarna som tillsammans med pumpstationer och dagvattendiken skyddar staden.

Hela staden räknas som en invallningsdamm och omges av ett system av skyddsvallar som ska stänga ute vattnet.

Invallningsdammen

Dammsäkerhet handlar ofta om att se till att inget vatten läcker ut från en damm och når området runtomkring. I Kristianstad måste vi tänka tvärtom - vi befinner oss inuti dammen och måste se till att inget vatten läcker in.

Våra förutsättningar är tuffa. Staden ligger lägst i Sverige. Samtidigt visar framtidsprognoser att vattenytan i Östersjön kommer att vara 3,5  meter högre år 2150. 

 • Arbetet med vallarna är en viktig och integrerad del i stadens fortsatta utveckling

 • Högre vallar kräver mera mark, men skapar samtidigt möjlighet för fortsatt trygg exploatering

 • Framtidens höga vattennivåer kräver skyddsvallar på nya ställen runt staden, men också en höjning av de vallar vi redan har byggt

 • Invallningsdammar följer samma regelverk som till exempel kraftverksdammar. Sedan 1 juli 2014 gäller strikt ansvar för invallningsdammar, vilket ger kommunen ansvar för skador, oavsett hur de har uppkommit. 

 • Kristianstad arbetar enligt RIDAS (Riktlinjer för dammsäkerhet)

 • Kommundirektören är dammsäkerhetsansvarig

 

Om det blir ett akut läge

Vi har ett bevakningssystem som mäter och gör prognoser av vattenflöden och nivåer i Helgeå och havet. Systemet heter Flood Watch. Systemet ger oss tio dagars förvarning om vilka flöden som kan förväntas i ån.

Flood Watch Kristianstad

Kommunen anpassar sin beredskap och rapportering till det aktuella läget. Övervakningen skärps när flöden och vattennivåer stiger.  Ett allvarligare högvattenläge inträffar vid omkring +2 meter över havsnivån.

Vi har mobila skydd och pumpar som används för att förhindra översvämning. Liknande resurser finns också hos regionala och statliga myndigheter.

Uppmätta höga flöden

Sen 1905 mäts vattennivåerna i Helgeå. De tre högsta vattennivåerna:

 • 2002: + 2,15 RH 70 = + 2,24 RH 2000 
 • 1928: + 2,23 RH 70 = + 2,32 RH 2000
 • 1917; + 2,18 RH 70 = + 2,27 RH 2000

Översvämningen 2002

2002 översvämmades Tivoliparken i Kristianstad. Då nådde vattnet 2,15 meter över havsnivån och det är det högsta värdet som uppmätts sedan mätningarna startade 1905. Situationen var allvarlig eftersom Hammarslundsvallen, som skyddar östra Kristianstad mot Hammarsjön, var nära att brista. Under fem dygn anlades en tryckbank av 50 000 ton bergkross bakom vallen, 25 lastbilar körde i skytteltrafik dygnet runt för att klara uppgiften. Sedan dess har en ny och högre vall byggts innanför den gamla.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.