Skydd mot översvämningar

Kristianstad är beläget på en låglänt halvö i nordöstra Skåne. Läget innebär en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder. Därför arbetar vi aktivt med att skydda staden mot översvämningar.

Stadens låglänta läge, stora flöden i Helgeå, kraftiga skyfall och en pågående havshöjning utgör en allvarlig hotbild.

Arbetet med översvämningsskydd

Kristianstad är angivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ett område i Sverige med betydande översvämningsrisk. Bostäder för tusentals personer och flera viktiga samhällsfunktioner hotas av översvämning om ingenting görs. Därför bygger Kristianstads kommun skyddsvallar som tillsammans med pumpstationer och dagvattendiken ska skydda staden.

Om det blir ett akut läge

Vi har ett bevakningssystem som mäter och gör prognoser av vattenflöden och nivåer i Helgeå och havet. Systemet heter Flood Watch. Systemet ger oss tio dagars förvarning om vilka flöden som kan förväntas i ån.

Flood Watch Kristianstad

Kommunen anpassar sin beredskap och rapportering till det aktuella läget. Övervakningen skärps när flöden och vattennivåer stiger.  Ett allvarligare högvattenläge inträffar vid omkring +2 meter över havsnivån.

Vi har mobila skydd och pumpar som används för att förhindra översvämning. Liknande resurser finns också hos regionala och statliga myndigheter.

Uppmätta höga flöden

Sen 1905 mäts vattennivåerna i Helgeå. De tre högsta vattennivåerna:

  • 2002: + 2,15 RH 70 = + 2,24 RH 2000 
  • 1928: + 2,23 RH 70 = + 2,32 RH 2000
  • 1917; + 2,18 RH 70 = + 2,27 RH 2000

En invallningsdamm

För en invallningsdamm gäller samma regelverk som för en kraftverksdamm. Sedan 1 juli 2014 gäller strikt ansvar för invallningsdammar. Kristianstad arbetar enligt RIDAS (Riktlinjer för dammsäkerhet).

Översvämningen 2002

2002 översvämmades Tivoliparken i Kristianstad. Då nådde vattnet 2,15 meter över havsnivån och det är det högsta värdet som uppmätts sedan mätningarna startade 1905. Situationen var allvarlig eftersom Hammarslundsvallen, som skyddar östra Kristianstad mot Hammarsjön, var nära att brista. Under fem dygn anlades en tryckbank av 50 000 ton bergkross bakom vallen, 25 lastbilar körde i skytteltrafik dygnet runt för att klara uppgiften. 

Kristianstads utsatta läge

Kristianstad grundandes 1614 som en fästningsstad. Under 1860-talet torrlades den nordöstra viken av Hammarsjön (Nosabyviken) för jordbruksändamål. I början av 1900-talet bebyggdes den forna sjöbottnen. I närheten av Sveriges lägsta punkt -2,41 m RH 70 (-2,32 RH 2000) finns idag bostäder, Centralsjukhuset, det centrala reningsverket och här går också Europavägen E22.

Väster om stadskärnan passerar Helgeå, vars avrinningsområde sträcker sig norrut, ända upp till Rydaholm i Jönköpings län och sjön Femlingen i Kronobergs län. Ån kan under vissa väderförhållanden stiga kraftigt när stora  vattenmassor ska passera Kristianstad på sin väg mot Östersjön. Om det samtidigt är höga vattennivåer i Östersjön när åvattnet ska rinna ut i havet ökar risken för översvämningar. 

Söder om staden ligger Hammarsjön, en grund sjö som även den kan stiga ett par meter. Översvämningarna är naturliga och viktiga för Kristianstads natur som vattenrike.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.