Skydd mot översvämningar

Kristianstad är beläget på en låglänt halvö i nordöstra Skåne. Läget innebär en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder. Därför arbetar vi aktivt med att skydda staden mot översvämningar.

Stadens låglänta läge, stora flöden i Helgeå, kraftiga skyfall och en pågående havshöjning utgör en allvarlig hotbild.

Arbetet med översvämningsskydd

Kristianstad är angivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ett område i Sverige med betydande översvämningsrisk. Bostäder för tusentals personer och flera viktiga samhällsfunktioner hotas av översvämning om ingenting görs. Därför bygger Kristianstads kommun skyddsvallar, pumpstationer och dagvattendiken som skydd för staden. Projektet beräknas vara färdigt år 2025 och kostnaden bedöms till mer än en halv miljard kronor.

När projektet är färdigt ska sex kraftfulla pumpstationer stå beredda att pumpa ut vatten från staden. Den största stationen, Pynten, projekteras under 2017 och ska när den är färdig klara av att pumpa minst 8-10 kubikmeter vatten per sekund ut i Hammarsjön.

En invallningsdamm

För en invallningsdamm gäller samma regelverk som för en kraftverksdamm. Sedan 1 juli 2014 gäller strikt ansvar för invallningsdammar. Staden arbetar enligt RIDAS (Riktlinjer för dammsäkerhet).

Översvämningen 2002

2002 översvämmades Tivoliparken i Kristianstad. Då nådde vattnet 2,15 meter över havsnivån och det är det högsta värdet som uppmätts sedan mätningarna startade 1905. Situationen var allvarlig eftersom Hammarslundsvallen, som skyddar östra Kristianstad mot Hammarsjön, var nära att brista. Under fem dygn anlades en tryckbank av 50 000 ton bergkross bakom vallen, 25 lastbilar körde i skytteltrafik dygnet runt för att klara uppgiften. 

Uppmätta höga flöden

Sen 1905 mäts vattennivårerna i Helgeå. De tre högsta vattennivåerna:

  • 2002: + 2,15 RH 70 = + 2,24 RH 2000 
  • 1928: + 2,23 RH 70 = + 2,32 RH 2000
  • 1917; + 2,18 RH 70 = + 2,27 RH 2000

Om det blir ett akut läge

Vi har ett bevakningssystem som mäter och gör prognoser av vattenflöden och nivåer i Helgeå och havet. Systemet heter Flood Watch. Systemet ger oss tio dagars förvarning om vilka flöden som kan förväntas i ån. Det finns fem olika beredskapsnivåer med handlingsplaner för de åtgärder som kommunen ska vidta.

Vi har mobila skydd och pumpar som används för att förhindra översvämning. Liknande resurser finns också hos regionala och statliga myndigheter.

Kristianstads utsatta läge

Kristianstad grundandes 1614 som en fästningsstad. Under 1860-talet torrlades den nordöstra viken av Hammarsjön (Nosabyviken) för jordbruksändamål. I början av 1900-talet bebyggdes den forna sjöbottnen. Här ligger idag bostäder, Centralsjukhuset, Kristianstads centrala reningsverk och E22, strax intill Sveriges lägsta punkt, -2,41 m RH 70 (-2,32 RH 2000).

Väster om stadskärnan passerar Helgeå, vars avrinningsområde sträcker sig norrut, ända upp till Rydaholm i Jönköpings län och sjön Femlingen i Kronobergs län. Ån kan under vissa väderförhållanden stiga kraftigt, när stora  vattenmassor ska passera Kristianstad på sin väg mot Östersjön. Havets nivå är avgörande i samband med höga flöden.

Söder om staden ligger Hammarsjön, en grund sjö som även den kan stiga ett par meter. Översvämningarna är naturliga och viktiga för Kristianstads natur som vattenrike.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.