Skydd mot översvämningar

Kristianstad ligger på en låglänt halvö i nordöstra Skåne. Läget innebär en stor utsatthet för klimatförändringar och extremt väder. Därför arbetar vi aktivt med att skydda staden mot översvämningar.

Översvämningar

Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin egendom mot översvämning. Beror översvämningen på brister i vatten- och avloppsnätet har kommunen ett ansvar. Läs mer via länken nedan.

Klimattips

Skåne är extra sårbart inför framtidens förändrade klimat och tusentals bostadshus hotas av stigande havsnivå. Hur kan du skydda det du håller av när Skåne blir blötare. Läs mer via länken nedan.

Kristianstads utsatta läge

När Kristianstad grundades som fästningsstad 1614 låg den idealiskt med vattendrag och träskmarker som skydd. Men när staden växte ställdes andra krav. Den nordöstra viken av Hammarsjön tömdes under 1860-talet på vatten för att det skulle skapas jordbruksmark.

början av 1900-talet bebyggdes området och i dag finns bostäder, sjukhus, kommunens centrala reningsverk och en del av motorvägen E22 på den forna sjöbottnen. Här hittar vi också Sveriges lägsta punkt -2,32 meter under havsytan (RH 2000).

Väster om stadskärnan passerar Helge å, med ett avrinningsområde som sträcker sig norrut, ända upp till Rydaholm i Jönköpings län och sjön Femlingen i Kronobergs län. Ån stiger tidvis kraftigt, när stora  vattenmassor ska passera Kristianstad på sin väg mot Östersjön. Är det samtidigt höga vattennivåer i Östersjön när åvattnet ska rinna ut i havet ökar risken för översvämningar. 

Söder om staden ligger den grunda sjön Hammarsjön, som även den kan stiga ett par meter. Översvämningarna är naturliga och viktiga för den unika floran och faunan i Kristianstads Vattenrike.

Arbetet med översvämningsskydd

Stadens låglänta läge, stora flöden i Helgeå, kraftiga skyfall och en pågående havshöjning i takt med klimatförändringarna utgör en allvarlig hotbild.

Därför anger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kristianstad som ett område i Sverige med betydande översvämningsrisk. 

Bostäder för tusentals personer och flera viktiga samhällsfunktioner hotas av översvämning om vattnet inte kan avskärmas från bebyggelsen.

Sedan många år pågår i Kristianstads kommun ett arbete med byggnation av nya skyddsvallar och förbättring av de befintliga vallarna som tillsammans med pumpstationer och dagvattendiken skyddar staden.

Hela staden räknas som en invallningsdamm och omges av ett system av skyddsvallar som ska stänga ute vattnet.

Invallningsdammen

Dammsäkerhet handlar oftast om att se till att inget vatten läcker ut från en damm och når området runtomkring. I Kristianstad måste vi tänka tvärtom - vi befinner oss inuti dammen och måste se till att inget vatten läcker in.

Våra förutsättningar är tuffa. Staden ligger lägst i Sverige. Samtidigt antyder framtidsprognoser att vattenytan i Östersjön i extrema lägen kan komma att stiga upp till 3,5  meter framåt år 2150. 

  • Arbetet med vallarna är en viktig och integrerad del i stadens fortsatta utveckling
  • Högre vallar kräver mera mark, men skapar samtidigt möjlighet för fortsatt trygg exploatering
  • Framtidens höga vattennivåer kräver skyddsvallar på nya ställen runt staden, men också en höjning av de vallar vi redan har byggt
  • Invallningsdammar följer samma regelverk som till exempel kraftverksdammar. Sedan 1 juli 2014 gäller strikt ansvar för invallningsdammar, vilket ger kommunen ansvar för skador, oavsett hur de har uppkommit. 
  • Kristianstad arbetar enligt RIDAS (Riktlinjer för dammsäkerhet)
  • Kommundirektören är dammsäkerhetsansvarig

Om det blir ett akut läge

Hotfulla vattenflöden och vattennivåer kommer aldrig som en överraskning till Kristianstad. Vi har ett bevakningssystem som mäter och gör prognoser av vattenflöden och nivåer i Helgeå och havet. Systemet Flood Watch ger oss tio dagars förvarning om vilka flöden som kan förväntas i ån.

Kommunen anpassar sin beredskap och rapportering till det aktuella läget. Övervakningen skärps när flöden och vattennivåer stiger. Ett allvarligare högvattenläge inträffar vid omkring +2 meter på mätpunkten vid Barbacka.

Vi har mobila skydd och pumpar som i beredskapsläge kan användas för att tillfälligt förstärka och komplettera det befintliga vallsystemet och förhindra översvämning. Ytterligare resurser finns hos regionala och statliga myndigheter.

Uppmätta höga flöden

Sen 1905 mäts vattennivåerna i Helgeå. I dag anges alla mark- och vattennivåer i Östersjöområdet  enligt referenssystemet RH 2000, där nollnivån är låst till en fast punkt mot land och ligger fast över tid. Tidigare  mätsystem utgick från medelvattennivåer eller lokala referenssystem, så i äldre rapporteringar kan anges andra värden.

De tre högsta vattennivåerna som har mätts upp i Helge å på mätpunkten vid Barbacka är (i RH 2000):

  • 2002:  +2,24 
  • 1928: +2,32 
  • 1917: +2,27 

Översvämningen 2002

2002 översvämmades Tivoliparken i Kristianstad. Då nådde vattnet nivån + 2,24 vid Barbacka. Situationen var allvarlig eftersom Hammarslundsvallen, som sedan 1860-talet hade skyddat östra Kristianstad mot Hammarsjön, visade tecken på att kunna brista. Under fem dygn anlades en tryckbank av 50 000 ton bergkross bakom vallen, 25 lastbilar körde i skytteltrafik dygnet runt för att klara uppgiften.

Nya vallar

Översvämningen 2002 blev en väckarklocka för staden. Sedan dess har en ny och högre vall byggts i Hammarslund innanför den gamla, men ytterligare en vall måste byggas innanför den för att säkra Kristianstad för framtiden. Flera andra vallar har också på 2000-talet byggts som skydd mot högvatten, bland annat vid Lillö och i närheten av naturum Vattenriket. I januari 2021 presenterades en utbyggnadsplan för ett fullständigt vallskydd för Kristianstad, inför en framtid där klimatförändringarna för med sig höjda vattennivåer. Läs mer om utbyggnaden av de olika vallarna under länkarna här nedanför.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?