Det finns anläggningar och verksamheter som vid en olycka kan innebära fara för allvarliga skador på människor eller miljö. För att förebygga och begränsa följderna av en sådan olycka finns det flera olika lagar och förordningar, bland annat Sevesolagen som förebygger allvarliga kemikalieolyckor.

Sevesolagen och kravnivåer

Lagen och förordningen om det man kan göra  för att förebygga och begränsa följder av allvarliga kemikalieolyckor kallas "sevesolagstiftningen". Namnet kommer från staden Seveso i Italien där en stor olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Lagen är uppdelad i två kravnivåer, en högre och en lägre. Vilken kravnivå som verksamheten får beror på mängden kemikalier som hanteras samt vilka risker som verksamheten medför. Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet rätt att få information om vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder som ska göras och hur de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar.

Sevesoanläggningar i kommunen

I Kristianstads kommun finns ett antal anläggningar som hanterar kemikalier som kan vara en fara för människa och miljö vid en olycka. Samtliga anläggningar är i den lägre kravnivån.

Anläggningar listade utifrån företag, ort och ämne

Företag

Ort

Ämne

Primagaz

Tollarp Pdf, 306.5 kB.

Gasol

Primagaz

Kristianstad, Hedentorp Pdf, 285 kB.

Gasol, brandfarlig kondenserad gas

Primagaz

Önnestad Pdf, 284 kB.

Gasol

Knauf Danogips

Åhus, hamnen Pdf, 106.6 kB.

Gasol

Absolut Company

Nöbbelöv Pdf, 109.7 kB.

Etanol, gasol

Absolut Company

Åhus Pdf, 115.5 kB.

Etanol

Lyckeby

Nöbbelöv Pdf, 186.2 kB.

Gasol, propylenoxid

Yara

Åhus, hamnen Pdf, 106.1 kB.

Ammoniumnitrat

Lantmännen

Åhus, hamnen Pdf, 165.8 kB.

Ammoniumnitrat

Skanska Industrial Solutions

Önnestad Pdf, 72.5 kB.

Sprängämne

Tillsyn

Det är Länsstyrelsen som har ansvaret för tillsynen enligt Sevesolagstiftningen. Tillsynen gör de ofta tillsammans med kommunens räddningstjänst och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Information om senaste datum för tillsynsbesök finns hos Länsstyrelsen i Skåne. Läs mer via länken nedan.

Anläggningar där olyckor kan medföra allvarlig skada

Det är Länsstyrelsen i Skåne som bestämmer vilka verksamheter som klassas som farlig verksamhet i Kristianstads kommun. Anläggningar som faller in under Sevesolagstiftningen är automatiskt också klassade som "2-4-anläggningar" enligt Lagen om Sydd mot Olyckor. Men Länsstyrelsen kan, i samråd med kommunen, även klassa andra anläggningar som "2-4". De verksamheter som klassas som farlig verksamhet måste enligt lagen om skydd mot olyckor vidta åtgärder för att förhindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljö genom att:

  • Analysera risker: Verksamheten ska analysera riskerna för en olycka på verksamheten som kan medföra allvarliga skador på människor eller miljö.
  • Hindra och begränsa skador: Anläggningarna ska i skälig omfattning se till att hindra och begränsa allvarliga skador med avseende på riskanalysen. Det kan till exempel göras genom att ha egen beredskap i form av personal eller att på annat sätt bekosta personal eller utrustning. Kraven ställs på ägaren eller den som utövar verksamheten.
  • Underrätta vid utsläpp eller fara för utsläpp: Verksamhetsutövaren ska underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen om att ett utsläpp skett eller om det föreligger överhängande fara för ett utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen.

Tillsyn av farliga verksamheter i Kristianstads kommun görs av räddningstjänsten. Oftast samordnas tillsynen även med tillsyn av brandskyddet eller hanteringen av brandfarlig vara.

2-4-anläggningar som inte är Sevesoklassade

Företag

Ort

Orsak

Kristianstad Österlen Airport

Everöd

Särskild klassning av flygplats

HK Scan

Kristianstad

Stor ammoniakanläggning

Dammanläggning, invallning av Kristianstad

Kristianstad

Klassning enligt Ridas

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?