Byta skola

Skolbyten för kommunala grundskolor genomförs vid fyra tillfällen per läsår. Skolbyte på grund av ändrad folkbokföring inom kommunen samt skolbyte från fristående skolor sker löpande.

Viktig information innan du ansöker

 1. Ta gärna kontakt med nuvarande rektor för handledning innan du ansöker om skolbyte.
 2. Ett beviljat skolbyte kan inte ångras, utan barnet förlorar sin plats på nuvarande skola.
 3. Det går inte att garantera att syskon får plats på samma skola vid skolbyte då varje årskurs hanteras var för sig.
 4. Önskemålen om skola kan påverka rätten till skolskjuts (läs mer under stycket skolskjuts)
 5. Du som vill byta skola på grund av flytt inom kommunen ska komplettera ansökan med underlag som styrker barnets framtida folkbokföring.
 6. Om du ångrar er ansökan och vill dra tillbaka den måste det göras före sista ansökningsdatum för aktuell bytesperiod och meddelas skriftligt till placeringsenheten.
 7. Om din ansökan inte blir beviljad (avslag), har barnet kvar sin nuvarande skolplacering och ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in till nästa bytesperiod.

Ansökan om skolbyte

Ansökan om skolbyte görs via vår e-tjänst eller i undantagsfall via blankett.

 • Du kan önska upp till tre skolor
 • Önskemålen om skola kan påverka rätten till skolskjuts (läs mer under skolskjuts)

E-tjänsten kräver att samtliga vårdnadshavare har BankID.

E-tjänst: Ansökan om skolbyte till kommunal grundskola

Blankett används i undantagsfall då ansökan om skolbyte ska göras av

 • Vårdnadshavare som saknar BankID
 • Familjehem
 • Vårdnadshavare till elev barn utan fullständigt personnummer
 • Vårdnadshavare där någon i familjen har skyddade uppgifter

Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten för att den ska vara giltigt. Blankett laddas ner eller fås på Medborgarcenter i Rådhus Skåne. Blanketten postas till placeringsenheten och adressen står på blanketten.

Blankett: Ansökan om skolbyte till kommunal grundskola

Skolbytesperioder

Skolbyten hanteras vid nedan fastställda skolbytesperioder för läsåret 2022/2023. Däremot hanteras skolbyten på grund av flytt inom kommunen samt skolbyte från en fristående skola löpande. Alla skolbyten sker i mån av plats.

Bytesperiod Sista ansökningsdatum Önskat startdatum Skolstart
Inför hösten 2022 3 augusti 2022* 16 augusti 16 augusti
Bytesperiod 1 hösten 2022 31 augusti 2022 17 augusti - 12 september 12 september
Bytesperiod 2 hösten 2022 16 oktober 2022 13 september - 7 november 7 november (efter höstlovet)
Bytesperiod 3 våren 2023 4 december 2022 8 november - 10 januari 10 januari
Bytesperiod 4 våren 2023 8 februari 2023 11 februari - 27 februari 27 februari (efter sportlov)

Om barnet inte får plats på önskade skolor är barnet kvar på sin nuvarande skola om du inte i ansökan accepterat plats på annan skola nära hemmet. 

Skolbyte på grund av flytt inom Kristianstads kommun

Barnet har rätt att behålla sin skolplats även om familjen flyttar inom kommunen, dock kan eventuell rätt till skolskjuts försvinna.

Skolbyte på grund av flytt inom kommunen hanteras löpande eller månaden innan önskat skolbytesdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tillräckligt god tid. Detta gäller om barnet flyttar utanför sin nuvarande skolskjutsgräns.

Om barnet ännu inte är folkbokförd på den nya adressen behöver skolbytesansökan kompletteras med en kvittens på flyttanmälan från Skatteverket alternativt en kopia på boendekontrakt som styrker barnets kommande folkbokföring. Mejla in underlag och skriv i mejlet vilket barn det gäller, uppge namn och personnummer.

skolplaceringar@kristianstad.se

Skolbyte från fristående skola

Skolbyte från fristående skola till kommunal grundskola hanteras löpande, eller månaden innan önskat skolbytesdatum, förutsatt att ansökan kommit in i tillräckligt god tid. Om det vid tillfället är fullt på önskad skola hanteras skolbytet vid skolbytesperioderna då platser kan frigöras.  

Närhetsprincipen och skolskjutsgränser

Om du önskar, har ditt barn rätt att få en skolplacering enligt närhetsprincipen. Det betyder inte att ditt barn är garanterat en plats på den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

Skola nära hemmet enligt närhetsprincipen avser de skolor som ligger inom nedan skolskjutsgränser utifrån barnets folkbokföringsadress alternativt en skola som ger eleven rätt till skolskjuts (anvisad skola) om skola saknas inom skolskjutsgränserna.

Skolskjutsgränser:

 • 2 000 m Förskoleklass – årskurs 1 
 • 2 500 m årskurs 2 - 3
 • 3 000 m årskurs 4 - 6
 • 4 000 m årskurs 7 – 9

Avståndet från hemmet till skolor beräknas utifrån barnets folkbokföringsadress och avser kortaste väg till skolan, här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den Nationella vägdatabasen (NVDB).

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts upphör om du önskar skolor som ligger utanför ovan skolskjutsgränser som barnet inte har rätt att få skolskjuts till.

Läs mer och kontakta transportenheten om du har frågor om skolskjuts 

Beslut om skolbyte

Information om beslut för skolbyte fås cirka två veckor efter sista ansökningsdatum i bytesperioden.

E-tjänst: Se beslut om skolbyte i grundskolan

Skolbyten kan endast beviljas i mån av plats och är ”definitiva byten” vilket betyder att du inte kan ångra dig om barnet beviljats skolbyte. Om byte beviljas förlorar barnet sin placering på nuvarande skola och platsen kan gå till ett annat barn.

I första hand placeras barnet utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Alla barn har rätt att få en plats på en skola enligt närhetsprincipen. Det betyder inte att ditt barn är garanterat en plats på den skola som ligger närmast hemmet.

Om det finns fler sökande än lediga platser på önskad kommunal skola fördelas eleverna enligt fastställda urvalskriterier och principer. 

Läs mer om urvalskriterier vid skolplacering

Om det är fullt eller inte finns någon ledig plats på de önskade skolorna avslås ansökan och barnet behåller sin nuvarande skolplacering. Någon "kö" med sökande hålls inte vid skolorna. Ny ansökan kan göras efter beslut om avslag.

Önskemål om skolbyte till Profilklass

Om du önskar att ditt barn ska byta till en skola med en profilklass finns det två varianter avseende intag till dessa skolor:

 • Vissa profilklasser har färdighetsprov som avgör vilka barn som får placering på skolan där profilklassen finns. Om du önskar byta till en skola med profilklass ska du ta kontakt direkt med den skolan.
 • Andra profilklasser har inte färdighetsprov. Ansökan till dessa skolor görs i e-tjänsten och det är urvalskriterierna som avgör vilka barn som är mest berättigade att få en ledig plats på skolan.

Du kan läsa mer om profilklasserna under grundskola.

Läs mer om profilklasser i grundskolan

Önskemål om skolbyte till en fristående skola

Om du önskar att ditt barn ska byta till en fristående skola görs ansökan direkt till den skolan. De fristående skolorna har egna antagningsprocesser och kan inte sökas via kommunens e-tjänst. Om barnet får plats på den fristående skolan ska det meddelas till kommunens placeringsenhet via e-post till:

skolplaceringar@kristianstad.se

Fritidshem

Ansökan om fritidshem kan göras så snart ni fått beslut om skolplacering.

Läs mer om fritidshem

Inflyttning till Kristianstads kommun

Om du flyttar in till Kristianstads kommun från annan kommun och önskar plats på en kommunal grundskola för ert barn gör du anmälan om skolplacering via vår e-tjänst.

Läs mer om inflyttning

Överklaga beslut om skolplacering

Om du har önskat skolor är det viktigt att du vet att önskemålen inte betyder att ditt barn har rätt till de skolor du önskat, utan att de är just önskemål. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få plats i den skola som de helst önskar. 

Om du anser att beslutet om ditt barns skolplacering fattats på fel grunder utifrån Kristianstads kommuns fastställda urvalskriterier och principer för skolplaceringar kan du överklaga beslutet.

Om du inte är nöjd med beslutet trots att placeringen är gjord enligt fastställda urvalskriterier och principer kan ni ansöka om skolbyte igen.

Läs mer om att överklaga skolplacering

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.