Urvalskriterier vid skolplacering

Så långt det är möjligt ska eleven placeras på någon av de skolor du som vårdnadshavare önskar. Ibland kan det hända att en skola får fler ansökningar än det finns plats till. I dessa fall placeras några av eleverna på andra skolor enligt fastställda principer och urvalskriterier.

Alla elever som är folkbokförda i Kristianstads kommun har rätt att få en skolplacering nära hemmet (inom skolskjutsgränser) alternativt en skola med anvisad skolskjuts, det kallas allmänt för närhetsprincipen. Om det finns flera skolor inom skolskjutsgränsen betyder det inte att ditt barn är garanterad en plats på den skola som ligger närmast hemmet. Finns ingen skola inom skolskjutsgränser finns en skola dit man har anvisad skolskjuts (inte alltid närmsta skolan) där man har en garanterad plats.

Skola nära hemmet - skolskjutsgränser

 • 2000 m för åk F-1
 • 2500 m för åk 2-3
 • 3000 m för åk 4-6
 • 4000 m för åk 7-9

Avstånd för skolskjutsgräns avser kortaste vägen till skolans besöksadress från elevens folkbokföringsadress, här räknas endast vägar samt gång- och cykelvägar, inte stigar eller dylikt. Vid uträkning av avstånd används den nationella vägdatabasen (NVDB).

Grundregeln är att eleven ska placeras någon av de skolor du som vårdnadshavaren önskar samt vara folkbokförd i Kristianstads kommun. Ibland kan det hända att  det är fullt eller fler sökande till en skola än antalet tillgängliga platser på skolan.  I de fall placeras några av eleverna på andra skolor enligt de principer som fastställts av barn- utbildningsnämnden. Det är de elever som bäst uppfyller nedanstående urvalskriterier som får plats på skolan. Kriterierna gäller i prioriteringsordning där ett lägre rankat kriterium endast får betydelse i det fall högre rankade kriterier är lika för flera elever och önskemål om skolenhet i berörd årskurs inte kan tillgodoses för samtliga dessa elever.

Urvalskriterier

 1. Elever med skyddad identitet
 2. Externa elever med särskilda skäl
 3. Relativ närhet
 4. Syskonförtur
 5. Absolut avstånd
 6. Lottning
 7. Annan skola så nära hemmet som möjligt

Externa elever med särskilda skäl

Detta avser elev från annan kommun i enlighet med 9 kap 13 § eller 10 kap 25 § skollagen. Placering kan ske om eleven från annan kommun utifrån sina personliga förhållanden har särskilda skäl, och vistas i ett hem för vård (familjehem) eller boende (HVB) i Kristianstads kommun.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär skillnaden i avståndet mellan hemmet (elevens folkbokföringsadress) och önskad skola respektive till en så kallad referensskola.

Den så kallade referensskolan används i beräkningen av den relativa närheten. Referensskolan är:

 • Den näst närmaste skolenheten (om eleven önskat skolenheten närmast hemmet), eller
 • Den närmaste skolenheten (om eleven inte önskat skolenheten närmast hemmet).

Relativ närhet = avståndet till referensskolan minus avståndet till önskad skolenhet.

Referensskolan behöver inte ha önskats, utan utgör endast en referens vid beräkningen av det relativa avståndet. Om två barn har önskat samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativ närhet som går före elev med kortare relativa närhet, se exempel nedan. 

I detta exempel är det Ali som får gå på sin förstavalsskola (A) eftersom han har längre relativ närhet än vad Sara har. Detta trots att Sara har närmare till sin förstavalsskola (A). Alis relativa närhet är 850-700=150 m och Saras är 600-500=100 m. Sara, som placeras på skola B, får oavsett detta en kortare skolväg än Ali.

Sara och Ali har önskat samma skola (A). Sara har 600 meter till sin referensskola (B) och 500 meter till sin önskade skola (A). Relativ närhet för Sara är 600-500=100 meter. Ali har 850 meter till sin referensskola (C) och 700 meter till sin önskade skola (A). Relativ närhet för Ali är 850-700=150 meter. I detta exempel är det Ali som får gå på sin första önskade skola (A) eftersom han har längre relativ närhet än vad Sara har. Detta trots att Sara har närmare till sin första önskade skola (A). Sara, som placeras på skola B, får oavsett detta en kortare skolväg än Ali.

Syskonförtur

Hänsyn till syskon tas för de elever som har samma relativa närhet. Syskonförtur gäller om eleven har syskon som går i årskurs F-3 på den önskade skolan under det läsår ansökan avser. Syskonförtur omfattar barn folkbokförda i samma hushåll (ej nödvändigtvis biologiska syskon). Om elever har samma relativa närhet och dessa elever även har syskon i årskurs F-3 går platsen till den elev med det kortaste absoluta avståndet till önskad skola.

Absolut avstånd

Här avses det absoluta avståndet mellan elevernas folkbokföringsadresser och önskad skola. Om flera elever har samma relativa närhet och syskon (eller ingen har syskon) på önskad skola får den som har det kortaste absoluta avståndet till skolan platsen.

Lottning

Lottningen utförs automatiskt av det digitala placeringssystemet och används endast i det fall flera elever har samma relativa närhet, samma syskonförtur och samma absoluta avstånd. Eleven som vinner lottningen får företräde till önskad skolenhet.

Mätning av avstånd till skolenhet

Med avstånd avses den faktiska gång-/cykelvägen till skolenheten, inte fågelvägen, stigar eller motsvarande. Mätning av avstånd görs centralt i kommunen utifrån kommunens digitaliserade kartor för fastigheter samt officiella gator och gång- och cykelvägar från Nationella vägdatabasen (NVDB). Hemmets mätpunkt är elevens folkbokföringsadress. Skolenhetens mätpunkt är den officiella besöksadressen enligt Skolverkets skolenhetsregister.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?