Kommunen ska i största möjliga mån utföra våra olika uppdrag även under kriser och katastrofer. För att göra detta, försöker vi att förutse möjliga risker. Vi övar och planerar, bland annat för nödvatten och olyckor, pandemier och översvämningar.

Beredskapsplanering

För att kunna agera och utföra våra uppdrag i en kris eller katastrof måste vi ha en beredskap. Grunden för kommunens beredskapsplanering är de risker som har identifierats inom kommunens gräns eller i vår närhet. Beredskapsplaneringen gör vi tillsammans med andra viktiga aktörer, till exempel länsstyrelse, andra kommuner, leverantörer av el och värme, Försvarsmakten och frivilligorganisationer.

 • Vi identifierar möjliga risker och planerar för att våra verksamheter ska kunna hantera dem.
 • Vi utbildar och övar medarbetare och politiker så att de kan leda kommunen även under svåra förhållanden.
 • Vi planerar och övar samordning med frivilligorganisationer, myndigheter och företag. 

Planerna fokuserar på att säkra viktiga samhällsfunktioner och verksamheter som alltid måste fungera, till exempel vård och omsorg. Planerna utformas så allmängiltigt att de kan utgöra stöd även vid oförutsedda händelser.

I beredskapsplanerna finns checklistor och förteckningar över personal, utrustning och resursförstärkningar som behövs för att klara en pressad situation.

Områden med särskilt hög beredskap

I planeringen ingår även förberedelser för andra områden där det ska finnas särskilt hög beredskap, till exempel:

 • svåra störningar i elförsörjningen
 • svåra störningar i kommunens vattenförsörjning
 • förorenat dricksvatten
 • allvarlig smitta
 • kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen
 • översvämningar

Större oljeutsläpp

Målet med kommunens oljeskyddsberedskap är att bekämpa den olja som når land efter ett utsläpp till havs och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder.

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram en regional oljeskyddsplan och Kristianstads kommuns oljeskyddsplan är en lokal anpassning till den regionala oljeskyddsplanen som Länsstyrelsen Skåne har tagit fram.

Allvarlig smitta och pandemi

Kommunen har många verksamheter som måste fungera även vid en pandemi, till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt genomföra sina egna verksamheter i normal omfattning och ge invånare och medier en tillräcklig och korrekt information om läget.

Kristianstads kommun har en pandemiplan som är generell för alla typer av pandemier. Planen beskriver hur kommunen ska arbeta för att kunna agera flexibelt inför, under och efter en pandemi för att minimera effekterna för anställda, invånare och samhälle. Pandemiplanen låg till grund för de åtgärder som inleddes när coronaviruset började spridas våren och Världshälsoorganisationen WHO utlyste pandemiläge våren 2020.

Risk- och sårbarhetsanalys

För att stärka vår krisberedskap tas det fram en risk- och sårbarhetsanalys i början av varje mandatperiod. Analysen bidrar också till att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort.

Övergripande mål för risk- och sårbarhetsanalyser är att:

 • öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga
 • ge underlag för planering och åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten
 • utveckla förmågan att hantera kriser
 • ge förutsättningar för den fysiska planeringen
 • ge underlag för information till invånare och anställda.

Krisledningsplan

Risk- och sårbarhetsanalysen ligger till grund för kommunens krisledningsplan. Krisledningsplanen är ett stöd för organisationen och styr hur kommunens olika verksamheter ska samarbeta för att minimera konsekvenserna vid en kris. Kommunfullmäktige antar krisledningsplanen för varje ny mandatperiod.

Så jobbar kommunen i en kris

Under en kris arbetar vi utifrån tre principer:

 • Ansvar – den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden, gör det också i en krissituation.
 • Likhet – våra samhällsfunktioner ska så långt som möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållande.
 • Närhet – en kris ska hanteras där den inträffar och av de närmast berörda och ansvariga. Det är först om de lokala resurserna inte räcker till, som det blir det aktuellt med statliga och regionala insatser.

Exempel på kriser

Kriser som skulle kunna uppstå hos oss är:

 • omfattande, längre störningar i elförsörjningen
 • översvämning
 • svåra oväder
 • störningar i vattenförsörjningen
 • olyckor med skolbussar eller på skolor
 • omfattande brand i någon av kommunens verksamheter
 • våld/hot om våld eller sabotage/terrorism
 • allvarlig smitta
 • händelse som ställer stora krav på informationsförmågan.

Krisledningsorganisation

Tjänsteperson i beredskap, TIB

Tjänsteperson i beredskap, TIB, har krisberedskap dygnet runt, året runt. Resursen finns organisatoriskt på Räddningstjänsten.

Samordningsstab

Vid allvarligare störningar där den ordinarie verksamheten inte kan hantera krisen kan kommundirektör, räddningschef, säkerhetschef/beredskapssamordnare eller tjänsteperson i beredskap, TIB, besluta att samla kommunens samordningsstab.
Samordningsstaben består av förvaltningschefer, säkerhetschef, kommunikationsansvarig, sekreterare samt, vid behov, olika specialkompetenser.

Krisledningsnämnd

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden ta över ansvaret. Det är kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd i Kristianstads kommun.
En stab finns som stöd till krisledningsnämnden och det kan vara samma som samordningsstaben.

Samverkan

I arbetet med att hantera en kris finns det ofta ett behov av att samarbeta med andra myndigheter, företag och organisationer. Vi samarbetar med övriga kommuner i Skåne Nordost kring internt skydd och säkerhet, krishantering, informationssäkerhet och incident- och skaderapportering. Vi samarbetar också med Frivilliga resursgruppen, FRG, för att bemanna våra trygghetspunkter.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?