Fastigheter, tillgång till mark

Om du vill gräva ner bredband måste du ha tillstånd från fastighetsägarna där ledningarna ska dras.

Har du planer på att bygga ut bredband där du bor eller arbetar du med bredbandsutbyggnad? När du ska gräva ner ledningar i marken måste du ha rätt att använda marken eller tillstånd från fastighetsägarna.

När bredband läggs i marken krävs någon form av rättighet i marken eller de fastigheter där ledningen grävs ner. Det är viktigt att ta kontakt med lantmäterimyndigheten tidigt i processen eftersom markåtkomstprocessen kan ta tid.

Även när ledningar läggs i befintliga anläggningar, till exempel i vägar eller kanalisationer krävs en rättighet i fastigheten där anläggningen grävs ner. Dessutom behövs ofta tillstånd från ägaren av anläggningen.

Markåtkomst

Lantmäterimyndigheten kan genom lantmäteriförrättning lösa markåtkomst genom ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning. Ledningsrätt är lämpligt när ledningen ska ägas av en juridisk person, till exempel en ekonomisk förening, en kommun eller ett företag. Ledningsrätten innebär en rättighet att dra fram och behålla ledningen på berörd mark och fortsätter att gälla även när fastigheten byter ägare.

Är det avsikten att fastighetsägarna tillsammans ska äga och förvalta ledningen kan det vara lämpligt att bilda en gemensamhetsanläggning. I så fall är det fastigheterna och inte fastighetsägarna som har del i gemensamhetsanläggningen. En gemensamhetsanläggning innebär att deltagandet inte påverkas när en fastighet byter ägare. En gemensamhetsanläggning gäller tills den ändras genom en ny lantmäteriförrättning.

Väghållare

Ofta grävs ledningarna ner i eller i anslutning till befintliga vägar. Vägarna är ofta upplåtna till någon form av samfällighet eller genom vägrätt. Förutom att få ledningsrätt i marken behövs ofta tillstånd av väghållaren. För allmänna vägar är det antingen staten, genom Trafikverket, eller kommunen som är väghållare. För enskilda vägar kan det finnas en samfällighetsförening, även kallad vägförening, som förvaltar vägen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll