Stadskärneutveckling

Folkliv på Stora torg

Vi lever i en tid av förändring. Det gör att också vår stad behöver förändras. Projektet Levande stadskärna syftar till att tillsammans skapa en levande och attraktiv innerstad, redo att möta framtiden.

Kristianstads stadskärna har precis som alla andra stadskärnor mött flera utmaningar de senaste åren, inte minst i spåren av pandemin. Projektet Levande stadskärna ska ge förutsättningar för att vi tillsammans ska skapa en levande och attraktiv innerstad, redo att möta framtiden.

Vision för stadskärnan

I november 2023 beslutade kommunstyrelsen att anta den vision som projektet har arbetat fram tillsammans med olika intressenter, bland annat med Kristianstad Citys medlemmar, representanter från fastighetsägarna, besöksnäringen, näringslivet, medborgare, kulturinstitutionerna och representanter från kommunens förvaltningar.

Visionen bygger på fem strategier:

  • Främja interaktion - forma den fysiska miljön så att staden blir en social motor.
  • Uppmuntra rörelse - tydliga flöden genom staden genom bra gång- och cykelstråk.
  • Lyfta sinnena - utforma staden för människors sinnen genom fasadgestaltning, konst-, kultur- och matupplevelser.
  • Inspirera till lärande - lyfta ut kunskap och lärande till allmänna platser för inspiration, knyta ihop historien med nutid och framtid.
  • Vara den goda staden - möjliggöra möten mellan generationer för inkludering, omtänksamhet och medskapande.

Till visionen hör en bilaga med illustrationer, som pekar ut strategiskt viktiga platser och stråk i vår stadskärna. Bilderna ska förmedla en känsla av vad framtidens Kristianstad skulle kunna bli.

Nästa steg

Nu ska visionen konkretiseras i en handlingsplan som ska presenteras för våra styrande politiker våren 2023.

Om projektet

Projektet är initierat av och drivs av Kristianstads kommun, i nära samarbete med Kristianstads City, näringsidkare och fastighetsägare och i dialog med medborgare och andra intressenter. I projektet ingår representanter från kommunens förvaltningar och verksamhetsledaren för Kristianstad City.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?