Höst vid Balsberget. Utsikt mot Råbelövssjön.

Kristianstad är till ytan Skånes största kommun. Mer än hälften av kommunens invånare bor på mindre orter och på landsbygd utanför staden. Att utveckla och bevara landsbygden och dess värden är viktigt för oss.

Kristianstad är Skånes till ytan största kommun. Kommunen har en positiv befolkningsutveckling och en sysselsättningstillväxt som är högre än riksgenomsnittet. Näringarna som finns och skapas på landsbygden står för en väsentlig del av sysselsättningen i kommunen.

För att stärka landsbygden ytterligare har Kristianstads kommun tagit fram en strategi som ska styra kommunens arbete i dessa frågor.

Utmaningar och möjligheter

Målet med landsbygdsstrategin är att landsbygden ska ha en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

Strategin pekar ut fyra målområden:

  1. Arbetsliv och attraktionskraft – en stark arbetsmarknad med växande företag. Landsbygden spelar en viktig roll för att stärka vår attraktionskraft och skapa förutsättningar för fler jobb och växande företag. Kommunen ska arbeta för ett ökat och breddat företagande på landsbygden genom att till exempel initiera nya företagsnätverk och främja entreprenörskap och utveckling av små och medelstora företag på landsbygden.

  2. Boendemiljöer – hållbara boendemiljöer och ökat bostadsbyggande. Kommunen ska verka för en positiv befolkningsutveckling genom att ha hög standard på kommunal service och en väl fungerande infrastruktur också på landsbygden. Exempel på detta är ökad bredbandstäckning och ett stärkt och utvecklat serviceutbud, med fokus på basorterna.

  3. Friska ekosystem – en rik natur och stärkta ekosystemstjänster. Det variationsrika landskapet och våra naturvärden ska bevaras och utvecklas. Kommunen ska också verka för god vattenstatus i havet, vattendrag, sjöar och i grundvattnet. Naturvärden och vattenresurser ses som en tillgång för biologisk mångfald, rekreation och besöksnäring – viktiga områden för landsbygden.

  4. Hälsa och delaktighet – god, jämlik hälsa och stärkt delaktighet. Ett utvecklat kultur- och fritidsliv på landsbygden bidrar till ökad hälsa, rekreation och välbefinnande. Kommunen ska verka för att de som bor på landsbygden ska kunna påverka beslut och utvecklingsfrågor i ett tidigt skede. Dessutom ska tillgängligheten öka och skapa förutsättningar för inflytande på jämlika villkor, inte minst för unga och utlandsfödda. En viktig del i detta är att se till att det finns kultur och fritidsaktiviteter för alla åldrar på landsbygden och tillgång till grönytor och mötesplatser.

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan ska genomsyra landsbygdsutvecklingen. För att förstärka samarbetet mellan kommunen, myndigheter, organisationer och föreningar har kommunen ett landsbygdsråd.

Landsbygdsfond

Vi har en landsbygdsfond där föreningar och organisationer som är verksamma på landsbygden kan ansöka om medel för olika projekt och aktiviteter. Totalt finns 400 000 kronor varav en enskild förening eller organisation kan få maximalt 40 000 kronor. Det går att söka två gånger varje år, en gång på våren och en gång på hösten.

Ansökningshandlingar finns på sidan om kommunens stiftelser och fonder som du hittar via länken nedan.

Landsbygdsutveckling i Skåne

Bor eller driver du företag på landsbygden? Om du har idéer för hur du kan utveckla ditt företag eller den bygd du lever i finns det möjligheter för dig i landsbygdsprogrammet.

Det skånska landsbygdsprogrammet

Den svenska landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt. Landskapets natur- och kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras.

Leader - en viktig del av landsbygdsprogrammet

Leader är en metod som gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden. För ytterligare information kan du kontakta Leader direkt, se länk nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?