Lotsmodellen är en samverkansmodell mellan Region Skåne och nordöstra Skånes kommuner. Modellen är en metod för samverkan kring barn, där insatser från olika verksamheter kan vara aktuellt. Samverkansmodellen har en tydlig struktur för möten och det påföljande samarbetet.

Barnets rätt till delaktighet och information

 • Barnet ska ges möjlighet att uttrycka sin mening och bli lyssnade på i alla frågor som rör barnet.
 • Barnet har rätt till information och rätt till hjälp att förstå den information som ges.
 • Barnets eget perspektiv är nödvändigt för att vi ska kunna uttala oss om barnets bästa.
 • Tänk på att förbereda barnet med den information som krävs, för ett meningsfullt inflytande.
 • Barnet har rätt att delta utifrån förmåga och har rätt till att mötesformen anpassas efter dess behov.
 • Som sammankallande ansvarar du för att barnet får och förstår information och fattade beslut.

Innan lotsprocessen börjar

 • Initiativtagaren skall planera Lotsmötet tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare, vilket kräver gemensamt förmöte.
 • Börja i tidigt skede fundera över hur barnet skall göras delaktigt i planeringen, på vilket sätt barnet skall delta under mötet och vilka anpassningar som eventuellt behöver göras, för att möjliggöra barnets delaktighet.
 • Diskutera med barnet och dess vårdnadshavare, på vilket sätt de kan och önskar vara delaktiga under mötet. Ju mer de kunnat förbereda sig och tänka igenom mötet i förväg, desto större är förutsättningarna för ett aktivt deltagande.
 • Formulera tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare syftet med Lotsmötet och vilka mål man önskar uppnå.
 • Diskutera med barnet och dess vårdnadshavare om vilka verksamheter som ska kallas till Lotsmötet och varför.
 • Kallelse till inledande Lotsmöte görs gemensamt av initiativtagare, barn och vårdnadshavare.

Barnet och/eller vårdnadshavare har beslutanderätt avseende vilka verksamheter som ska kallas.

 • Anpassa mötets tid och lokal utifrån barnets och dess vårdnadshavares förutsättningar.
 • Möte kan ske tidigast 15 arbetsdagar efter att kallelse mottagits.

Sekretess

Arbete utifrån Lotsmodellen förutsätter samverkan och samarbete mellan olika verksamheter. För att detta ska vara möjligt behöver barnets vårdnadshavare (och barnet, beroende på ålder) samtycka till att sekretessen hävs. Detta sker skriftligt genom att kallelse till Lotsmöte undertecknas av barnet och dess vårdnadshavare. Läs mer olika lager via länken nedan.

Barnet/vårdnadshavare kan när som helst under Lotsprocessen återkalla samtycket, till del eller i sin helhet.

Inledande möte

Syfte:

 • Att skapa en gemensam bild och beskrivning av barnets situation och behov av stöd. Stor vikt läggs vid barnets och dess vårdnadshavares berättelse.
 • Att tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare presentera mötets syfte och mål.
 • Att tillsammans utse en person som ska vara barnets/vårdnadshavares stöd i processen – en LOTS.
 • Att gemensamt formulera en Samordnad individuell plan – SIP.
 • Att starta en Lotsprocess - Datum och tid för nytt möte bokas.
 • Att samla ett professionellt nätverk runt barnet.

Under lotsprocessen

Efter det inledande Lotsmötet påbörjar respektive verksamhet sitt arbete, utifrån de beslut som fattats och nedtecknats i Samordnad individuell plan -SIP.

I de fall nya omständigheter uppkommer under processens gång, har initiativtagare/Lots ansvar att informera övriga involverade parter.

Andra Lotsmötet eller uppföljande Lotsmöten

Generellt sett innefattar Lotsprocessen tre nätverksmöten, inklusive det sista avslutande mötet.

 • Barnet och dess vårdnadshavare ges möjlighet att kortfattat berätta hur arbetet fortskridit sedan första mötet. Till sitt stöd har de sin utvalda Lots.
 • Professionella aktörer återkopplar.
 • Upprättad Samordnad individuell plan – SIP följs upp och nya beslut dokumenteras.

Avslutande möte

 • Barnet och dess vårdnadshavare, samt det professionella nätverket utvärderar Lotsprocessen, samt beskriver den aktuella situationen.
 • En sammanhangsmarkering görs, gällande att Lotsprocessen är avslutad och respektive verksamhet fortsätter arbeta utifrån fattade beslut.
 • Lotsprocessen är avslutad.

Övriga blanketter

Lokal överrenskommelse för lotsmodellen

Ett lokalt samverkansavtal reglerar samverkan enligt Lotsmodellen. En tvärsektoriell styrgrupp leder arbetet, samt ansvarar för verksamhetsmål och övergripande inriktning. En tvärsektoriell arbetsgrupp utvecklar rutiner, samt former för det operativa samarbetet. Samordnarna är informationsbärare mellan grupperna och sammankallande inför möten samt tar emot avvikelser när de är hanterade av berörda personer.

Lotsmodellen ska säkerställa att alla barn:

 • Får växa upp med samma möjligheter.
 • Får möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar.
 • Får tillgång till insatser för att förebygga utveckling av psykisk ohälsa.
 • Får tillgång till insatser för att ges anpassat bemötande kring psykisk ohälsa.

Målgrupp för lotsmodellen

Personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom, samt barn som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa och som är i behov av insatser från båda huvudmännen; region och kommun.

Syfte med lotsmodellen

Fastslå parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samverkan och samarbete mellan kommuner och regionala verksamheter, vilka vänder sig till målgruppen.

Parterna ansvarar för att insatser samordnas utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan mellan parterna utgår från tillit till att varje verksamhet utför sitt uppdrag, samt har relevant kunskap och kompetens inom sitt område. Det är inte överensstämmande med Lotsmodellens intentioner att beställa eller begära insatser från andra verksamheter. Ej heller att diskutera vad icke närvarande verksamheter borde göra för barnet.

 • Var och en som i sin yrkesutövning upptäcker barn med behov av sammansatt stöd skall tillsammans med barnet och dess vårdnadshavare ta initiativ till samverkan. (Till exempel Lotsmöte)
 • Varje part skall utgå från perspektivet: Vad kan vår verksamhet bidra med för stöd till barnet och dess vårdnadshavare?
 • Samarbete och samordning mellan berörda verksamheter skall utgå från mötet med barnet och dess närstående. Parterna ska aktivt hjälpa barn och vårdnadshavare till rätt vård- och stödnivå.
 • Det skall finnas en tydlig och överlappande ansvarsfördelning mellan Region Skåne och kommunerna i samverkan kring det enskilda barnet.
 • Barnet och dess vårdnadshavare skall vara delaktiga i planeringen inför Lotsmöten.
 • Barnets rättigheter enligt Barnkonventionen skall säkerställas och vara vägledande före, under och efter Lotsmöten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?