Ibland har barn en problematik eller en livssituation som medför att både barnet och familjen behöver stöd och insatser från flera olika verksamheter inom Kristianstads kommun och Region Skåne. Då behövs samordning så att alla arbetar mot samma mål och barnet kan få en förbättrad livssituation.

Lotsmodellen är grunden för all samverkan i enskilda barnärenden som kräver samarbete mellan olika verksamheter och huvudmän. Barnets behov sätts i fokus och stödet samordnas för att leda till en förbättrad livssituation. En lotsprocess resulterar i en Samordnad Individuell Plan (SIP), som ska säkerställa att barnet får det stöd de behöver.

Lotsmodellen fungerar väl, men i vissa ärenden räcker den inte till och det kan bli svårt att skapa en SIP. Det kan handla om barn med en komplex problematik i form av sociala problem, misstänkt eller konstaterad funktionsnedsättning och/eller psykisk och fysisk ohälsa, där det finns behov av en annan modell med tätare möten och större mandat.

I dessa situationer används en förstärkt samverkansmodell som kallas Sambasamordning, där Samba står för Samverkansledning för barn och ungas bästa. Det finns en särskild samordnare som har i uppdrag att organisera och leda Sambasamordningen utifrån en helhetssyn med barnens bästa i fokus.

Vill du veta mer om Sambasamordning?

Välkommen att kontakta Sambasamordnaren, Emma Jansson.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?