Fältgruppen

Fältgruppen arbetar uppsökande med ungdomar 12-20 år och deras föräldrar samt drogförebyggande med ungdomar upp till 25 år. Syftet är att förebygga missbruk, kriminalitet och annan social ohälsa. Vi som arbetar i Fältgruppen är socionomer och vi lyder under sekretess.

Vi möter ungdomar varje dag och arbetar med att förebygga missbruk, kriminalitet och annan social ohälsa.
Vi möter ungdomar varje dag och arbetar med att förebygga missbruk, kriminalitet och annan social ohälsa.

För många ungdomar och föräldrar i Kristianstads kommun är Fältgruppen, och våra ”fältare”, välkänd. Fältgruppen besöker skolor, du kan möta "fältare" på stan kvällar och helger och vi arrangerar samtalsgrupper för föräldrar. 

Vårt viktigaste redskap är relationen till ungdomarna och vårt arbete bygger på frivillighet och förtroende.

Fältgruppen är en del av socialtjänsten. Utifrån vad vi ser i vårt uppsökande arbete gör vi insatser på olika nivåer.

Kanske känner du igen oss i våra jackor. Vi syns ofta ute på stan kvällar och helger. Vi besöker också kommunens skolor.
Kanske känner du igen oss i våra jackor. Vi syns ofta ute på stan kvällar och helger. Vi besöker också kommunens skolor.

 

På strukturell nivå

Vi arbetar uppsökande och relationsskapande. Vi är tillgängliga för ungdomar och personal på skolor. Vi arbetar på samma sätt även ute i kommunens områden, på stan och vid olika ungdomsarrangemang.

Vi samverkar med många aktörer och myndigheter för att få en helhetsbild av ungdomars situation och vilka resurser som finns.

På gruppnivå

På gruppnivå erbjuder vi föräldrar föräldragrupp. Gruppen riktar sig till dig som har barn mellan 12 och 18 år och som vill ha lite nya verktyg i ditt föräldraskap. Syftet med gruppen är att stärka din roll som tonårsförälder och att stärka relationerna i din familj.

Metoden som vi använder är COPE, som är en vetenskaplig och utvärderad metod från Kanada. Gruppen riktar sig till alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer med sitt/sina barn.

På individnivå

En del ungdomar behöver i perioder mer stöd och då har vi möjlighet att träffa dem regelbundet som en individuell kontakt.

I fältgruppen ingår också Uppsökande narkotikateamet, UNT, som jobbar med ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Ungdomar kan vid behov genomgå Haschavvänjningsprogram. Om du har frågor kring missbruk får du gärna kontakta oss.

Om du är ung och mår dåligt, eller är orolig för någon i din omgivning, då kan du kontakta oss. Vi har tystnadsplikt men även en anmälningsskyldighet som innebär att om vi får kännedom om att ett barn/ungdom far illa så måste vi göra en orosanmälan. Vi erbjuder också rådgivning och stöd till föräldrar.

Coachen arbetar förebyggande och uppsökande för att förebygga kriminalitet, missbruk och annan social ohälsa bland ungdomar. Coachen arbetar med att knyta kontakter med ungdomarna i deras dagliga miljö. I vissa fall kan en ungdom behöva en mer strukturerad samtalskontakt för att inte utvecklas ogynnsamt. Coachen deltar då i ungdomens liv så mycket som möjligt och är en länk till vårdnadshavare, skola, polis, socialtjänst och andra organisationer som ungdomen kan tänkas ha kontakt med. Coachens syfte är att motivera, hjälpa och stödja den unge med att förändra sin livssituation.

Coachen kan få kontakt med ungdomar på olika sätt. Dels kan en kontakt initieras av ungdomen själv, eller av ungdomens vårdnadshavare. Coachen och/eller fältsekreterare kan utifrån det uppsökande arbetet även identifiera ungdomar i riskzon som kan vara i behov av en individuell kontakt. Coachen kan även få uppdrag från handläggare på myndighetsenheten och fungerar då som en insats.

Din Bror jobbar för att skapa en trygg grupp där pojkar ska kunna samtala om ämnen som är viktiga för pojkar. Metoden har idag tagit in ledande forskning från ett brett disciplinärt fält inom såväl psykologi som sociologi, systemteori och neurobiologi.
Genom att skapa förståelse för sina känslor, tankar och värderingar så skapas en möjlighet för pojkar att träna upp sitt pro-sociala beteende. Din Bror har idag ett gott samarbete med många av Kristianstad kommuns skolor där Din Bror grupper är ett naturligt inslag på schemat. En Din Bror-grupp sträcker sig över en termin med en träff i veckan. I varje grupp ingår det ca 8 pojkar med 2 gruppfacilitatorer per grupp.

Gruppfacilitatorer: Ali Mahmood och Drilon Hajdari, ali.mahmood@kristianstad.se och drilon.hajdari@kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.