Lina Lindholm är socionom på arbete- och välfärdsförvaltningen.

Lina Lindblom är socionom och har växlat mellan många olika typer av tjänster och arbetsuppgifter i sin yrkeskarriär. Nu jobbar hon som enhetschef på Boendebasen i Kristianstads kommun. En arbetsplats hon är väl bekant med efter sin tjänst som samordnare där.

Boendebasen är både en öp­penvårdsverksamhet och ett drogfritt stöd- och motiva­tionsboende för vuxna över 25 år med missbruksproblem. Här finns 15 rum och personal dyg­net runt. Klienterna erbjuds frukost, men får ansvara för övriga måltider själv.

Lina Lindblom trivs med sitt jobb och ser en fördel i att socionomyrket har en stor bredd där det går att växla mel­lan olika typer av arbetsuppgifter under karriären. Nu arbetar hon främst med det utvecklingsarbete som pågår inom Boendebasen.

Jag tycker om livet, men känner sig ödmjuk i vetskapen om att det inte är alla förunnat. Vi möter ofta personer som inte har den känslan just här och nuLina Lindblom

För att jobba i en verksam­het med människor som arbe­tar med sin nykterhet behöver man vara nyfiken, driven och ödmjuk – men också tydlig och reflekterande. Själv säger Lina att hon tycker om livet, men känner sig ödmjuk i vetskapen om att det inte är alla förunnat.

– Vi möter ofta personer som inte har den känslan just här och nu, säger hon.

Bra stöd mot missbruk

Därför hoppas hon att fler ska upptäcka att kommunen er­bjuder bra stöd i olika former för människor som är motive­rade att ta sig ur ett missbruk. Boendebasen är en av möjlig­heterna.

– Vi har ett nära samarbete med socialsekreterare och psy­kiatrin i kommunen, berättar Lina.

Hon betonar att Boendeba­sens klienter har gjort valet att komma dit. De betalar sin egen hyra och styr sin egen tid och behandling. Med stödjande samtal och uppbackning från behandlingsassistenter kan de här få struktur och verktyg med sig som fungerar för dem även på sikt.

– Kravet från Boendebasen är att man som klient är drog-och alkoholfri, är motiverad att göra en förändring och inte an­vänder hot eller våld. Klienter kan bo här alltifrån från ett par veckor upp till ett år.

Socionomyrket

Att Lina Lindblom valde socio­nomyrket från början var egentligen en slump. Längs vä­gen har hon haft många olika tjänster men alltid återkommit till inriktningen med miss­bruksproblematik. Det känns meningsfullt, även om jobbet kan vara tufft mentalt.

– Det gäller att vara stadig i sin professionella roll och om belastningen blir för hög får man prata med sina kollegor och få avlastning. Man måste vara nyfiken och ha en hög em­patisk förmåga men kunna skilja mellan yrke och privatliv.

Tankar kring framtiden

Nu arbetar Lina LindbIom med människor som vill ta sig ur ett missbruk. Men hon betonar att det också är viktigt med ett proaktivt arbete för att minska drog- och alkoholmissbruk. Då gäller det att nå ut med infor­mation tidigt till både ungdo­mar och föräldrar.

– Det är viktigt att få bort skam och skuld kring missbruk. Att våga prata om missbruk och psykisk ohälsa i skolorna. Det är okej att inte alltid må toppen, men alla ska veta att det finns hjälp att få i tid.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?