Ellen, bygglovshandläggare

Ellen Stampe är bygglovshandläggare  i Kristianstads kommun.

Som bygglovshandläggare hjälper Ellen Stampe till att forma Kristianstads byggnadslandskap. Genom hennes arbete blir skisser och visioner verklighet.

När någon ska bygga nytt, bygga om eller bygga till är det Ellen Stampe och hennes kolle­gor som står bakom kulisserna och säkerställer att allt går rätt till. I sin roll som bygglovs­handläggare på kommunen granskar hon ansökningar och prövar att utformningar och placeringar stämmer med plan- och bygglagen och med kommunens översikts- och de­taljplaner.

Jag får möjlighet att hjälpa den sökande att nå sina bygg­nadsplaner. Att ha kontakten med enskilda aktörer och att på nära håll kunna följa och på­verka bebyggelseutvecklingen i kommunen där jag bor och verkar känns fantastiskt givande.
Ellen Stampe

Bevarande och utveckling

Bygglovsprocessen bidrar till att landskaps- och stadsbilden bevaras och utvecklas i god ba­lans och ger grannar möjlighet att lämna synpunkter. Ellen trivs med sitt jobb.

– Jag får möjlighet att hjälpa den sökande att nå sina bygg­nadsplaner. Att ha kontakten med enskilda aktörer och att på nära håll kunna följa och på­verka bebyggelseutvecklingen i kommunen där jag bor och verkar känns fantastiskt givande, säger Ellen Stampe.

Med en bakgrund som land­skapsvetare och bygglovshand­läggare och lite extra juridik­studier i bagaget är Ellen väl rustad för att navigera genom de komplexa regler och be­stämmelser som styr bygglov­sprocessen. Hon har jobbat drygt två och ett halvt år i yrket.

Framgångsfaktorer och utmaningar

Hennes arbetsdag börjar med att ta hand om ärendekön och svara på samtal under telefon­tiden. Hennes dagliga arbete omfattar även möten, gransk­ning av ärenden, lokaliserings­prövningar av ny bebyggelse och förberedande av tjänsteut­låtanden inför beslut i bygg­nadsnämnden.

– Det känns bra att vara en del av samhällsutvecklingen och att kunna se bebyggelsen växa fram och forma landska­pet, säger hon.

Enligt Ellen Stampe är nyck­eln till framgång i arbetet att förstå de sökande och att kom­municera klart och tydligt. Hon betonar vikten av att vara flex­ibel, ödmjuk och en myndig­hetsperson med värme. Att tolka lagstiftning är en utma­ning, men gedigen kunskap skapar trygghet i hanteringen.

Till den som tänker ansöka om bygglov har Ellen Stampe ett råd att ge.
– Involvera en kontrol­lansvarig eller arkitekt från början för att vara säker på att få fram fackmannamässiga handlingar. Om kompletta do­kument finns med från start brukar det bli en smidig bygglovsprocess.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?