Fastighetsägare till fastigheter uppförda före 1997 kan ansöka om bidrag från Tekniska förvaltningen för att minska bullerstörningar från trafiken. Bidrag kan endast sökas om fastigheten som påverkas av vägtrafikbullret ligger vid en väg där kommunen är väghållare.

Ansök om bullerbidrag

Ansökningsperiod

Ansökan kan göras när som helst på året. Vi börja handlägga i mars och er ansökan behöver därför inkomma till oss senaste 28 februari för att hamna i årets handläggningsprocess. När vi handlägger inkommande ansökningar prioriterar vi de mest utsatta fastigheterna. Vi skickar ut beslut senast 31 mars. Om din ansökan inte uppnår riksdagens riktlinjer skickar vi ut ett avslag 3-4 veckor efter att ansökan inkommit till oss.

Ansökningsprocessen

 1. Kontrollera vem som är väghållare via kartvyn. För att ansöka om bidrag för bullerdämpande åtgärder måste fastighet ligga intill en kommunal väg (blå linje). Är du osäker kontakta Medborgarcenter, 044- 13 50 00.
 2. Skicka in din ansökan via e-tjänster.
 3. Du får ut en bekräftelse på din ansökan.
 4. Vi beräknar bullernivån. Vi skickar ut avslag löpande under hela året.
 5. Kommunes bidrag för bulleråtgärder har en årlig budget. Vid många eller kostsamma ansökningar förbehåller sig Kristianstads kommun att bevilja bidrag endast för de mest bullerutsatta fastigheterna som ryms inom den årliga budgeten.
 6. Beslut och eventuellt avtal skickas på post.

Om din ansökan beviljas:

 1. Skriv på avtal du fick i samband med beslutet och skicka in till Tekniska förvaltningen.
 2. Ansök om eventuellt bygglov. Kontakta bygglovsavdelningen.
 3. Utförande av bullerdämpande åtgärder.
 4. Redovisning av faktura/kvitto. När bullerdämpande åtgärder är utfördar meddelar du Tekniska förvaltningen och redovisa en kopia på fakturan/kvitto. Observera att fakturan/kvittot måste vara specificerad utifrån enskilda åtgärder i det arbete som utförts.
 5. Kontroll av bullerdämpande åtgärder. När arbeter är klart kommer Tekniska förvaltningen att kontrollera åtgärderna
 6. Utbetalning av bullerbidrag.
 7. När Tekniska förvaltningen har godkänt åtgärd ska kopia av offert och alla kvitton skickas in till kommunen som underlag till utbetalning. Utbetalning sker tidigaste 30 dagar efter att fullständigt underlag inkommit.

Överklaga ett beslut

Överklagandet går ut 3 veckor efter att nämndens protokoll över beslutet varit anslaget på kommunens anslagstavla. Beslutet är en ren verkställighet utifrån nämndens beslut om vilka som är ersättningsberättigade och samma överklagandetid efter nämndens sammanträde gäller.

Buller från trafik

Buller från väg- och spårtrafik kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen där du bor. Det är antingen Trafikverket (större vägar och järnvägar), kommunen eller en vägförening. I kartvyn kan du kontrollera vem som ansvarar för just din väg som utsätter er fastighet med höga ljudnivåer. Är du på något sätt osäker så kontakta Medborgarcenter 044-13 50 00.

Bullerdämpande åtgärder

Syftet med bidraget är att ljudnivåer inomhus och vid uteplats ska uppfylla de riktvärden för trafikbuller som Riksdagen fastställt i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53.

Riksdagens riktlinjer

 • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus.
 • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (22.00-06.00).
 • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad.
 • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Bidrag kan erhållas för

 • Fönsteråtgärder
 • Bullerdämpande plank
 • Byte av friskluftsdon

Det går endast att ansöka om en bullerdämpande åtgärd. Utförande av åtgärd åligger fastighetsägaren att installera/bygga eller anlita lämplig entreprenör som utför bullerdämpande åtgärd som är beviljade av Tekniska förvaltningen. Läs mer om Kriterier för bullerbidrag nedan.

Fönsteråtgärder

Byte av fönster, t.ex från två-glas till tre-glas Bidrag utgår enbart för fönster i rum mot och rum vinkelrätt mot den fasad som är utsatt för buller.

Bullerdämpande plank

Uppförande av lokal bullerskyddsplank på uteplats. Bidrag utgår enbart för bullerskyddsskärm mot eller vinkelrät mot den gata eller väg som är upphov till vägtrafikbullret. Planket ska vara tätt och inget glapp mellan plank och mark. Våra beräkningar bygger på att planket är 10 centimeter brett, höjd anges i ansökan. Bidrag utgår ej om det på fastigheten redan finns en bullerskyddad uteplats. Bidrag lämnas ej för inglasning av balkonger. Tänk på att du behöver bygglov, detta ansökas separat.

Byte av friskluftsdon

Bidrag utgår enbart för friskluftsdon i rum mot och rum vinkelrätt mot den fasad som är utsatt för buller. Förutsättningen för bidraget är att åtgärden ska leda till minskat vägtrafikbuller inomhus.

Beräkning av bullernivå

Kristianstads kommun använder sig av programvara som bygger på den samnordiska beräkningsmodell som naturvårdsverket tagit fram med samarbete med övriga nordiska länder. Kristianstads kommun godkänner inte beräkningar i mobilappar, då dessa inte bygger på tillförlitliga beräkningar.

Ersättning för bullerbidrag

Åtgärd

Ersättningsnivå

Fönster

1 500 kr per kvadratmeter fönsteryta

Bullerdämpande plank

1 000 kr per kvadratmeter

Friskluftsdon

700 kr per friskluftsdon

Bidraget utgår maximalt upp till 20 000 kronor och kan därför innebära att ersättning inte täcker hela kostnaden för åtgärd. Du kan endast ansöka för en åtgärd. Vi betalar inte ut något bullerbidrag retroaktivt.

Obs! Kostnader för eventuellt bygglov ingår ej i bidraget.

Kartan visar alla väghållare

Välj vyn "visa stor karta" i vänsterspalten. Du kan leta efter din väg och se vem som är väghållare.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?