Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Kommunens allergikommitté har tagit fram en policy för inomhusmiljö och allergianpassning som är antagen av kommunstyrelsen. Kommittén har också utarbetat ett kunskapsunderlag som stöd för arbetet.

Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att underlätta tillvaron för människor som har allergier, astma eller annan överkänslighet.

Allergikommitténs arbete inriktas på kommunal verksamhet och kommunala lokaler i allmänhet, men med särskild tyngd på verksamheter för barn och ungdom. Information om de viktiga områdena finns samlade på dessa allergisidor. Det pågår arbete med att ta fram ett reviderat kunskapsunderlag med nya åtgärdsförslapolicg.

Utöver själva policyn finns det också informationsblad om livsmedelsallergi som tagits fram för att ge vägledning till kommunens förskole- och skolkök.

Mål för inomhusmiljö och allergianpassning

I kommunens policy för inomhusmiljö och allergianpassning har ett antal mål satts upp.

Luftkvalitet och ventilation

 • Kommunens lokaler ska ha en luftkvalitet som gör att människor som vistas där mår bra och inte drabbas av symtom från luftvägar och slemhinnor, huvudvärk med mera.
 • De som ansvarar för fastighetsskötsel och underhåll ska ha god kunskap om ventilations- och värmesystemen, hur de ska kontrolleras och justeras för bästa effektivitet.
 • De som använder lokalerna ska ha kännedom om systemens funktion och om hur de är dimensionerade i förhållande till lokalernas användningssätt.
 • Rutiner ska finnas för regelbunden kontroll av ventilationens funktion som innefattar ventilationens effektivitet i förhållande till lokalernas användning.
 • Bygg- och inredningsmaterial ska väljas med utgångspunkt från inomhus och allergiaspekter, med avseende på innehåll och emissioner.
 • Rutiner ska finnas för att fånga upp och hantera synpunkter från dem som använder lokalerna.

Lokalernas användning

 • De som är verksamma i kommunens lokaler och de som planerar verksamheten ska känna till vad lokalerna är avsedda och dimensionerade för, och deras begränsningar.
 • Vid planering och förändringar av verksamheten ska hänsyn tas till aspekter som rör inomhusmiljön. Lokalerna ska anpassas till ändamålet. Verksamheten ska också anpassas till lokalens förutsättningar.
 • Ombyggnads- och underhållsarbeten i lokalerna ska inte påverka dem som vistas där negativt.
 • Alla barn och elever i förskola och skola ska ges tillfälle till riklig daglig utevistelse. Att förlägga en större del av verksamheten utomhus ska uppmuntras.

Fukt i byggnader

 • Tydliga krav på fuktsäkerhet ska ställas vid uppförande och ändringar av kommunens byggnader.
 • Fuktskador i befintliga byggnader ska förebyggas och, om de trots allt inträffat, åtgärdas effektivt på ett så tidigt stadium som möjligt.

Städning och städbarhet

 • De som vistas i kommunens lokaler ska inte drabbas av ohälsa, överkänslighetsreaktioner eller allergiska symtom på grund av brister i eller okunskap om de rutiner som gäller kring städningen.
 • Tydliga rutiner ska finnas såväl för själva städningen som för de förberedelser som åligger de verksamma i lokalerna, där en god städning ska betraktas som ett delat ansvar och inte enbart städpersonalens.
 • Lokalernas utformning, material och inredning ska väljas med även städbarheten som ett kriterium, i samråd med städpersonal.
 • Onödig nedsmutsning ska förhindras genom förebyggande åtgärder
 • Städpersonal och annan personal som har städning som en del av sina arbetsuppgifter ska ha god kunskap om städningens och städmetodernas betydelse för en god inomhusmiljö.

Rökning, pälsdjur, dofter och växter

 • Ingen som vistas, arbetar i eller besöker kommunens lokaler ska drabbas av symtom på grund av tobaksrök eller utsättas för tobaksrök mot sin vilja.
 • De verksamma inom kommunen ska ha kunskap om de negativa effekter som tobaksrök har för såväl andras som för den egna hälsan.
 • De som vistas i kommunens lokaler ska inte drabbas av överkänslighetsreaktioner eller allergiska symtom på grund av okunskap om pälsdjursallergier och vilka rutiner som gäller i verksamheten.
 • Tydliga policybeslut ska finnas för förekomst av pälsdjur i kommunens lokaler och verksamheter, och hur mängden pälsdjursallergen i lokalerna ska hållas nere.
 • De verksamma inom kommunen ska ha kunskap om starka dofter och de symtom de kan orsaka.
 • Ingen som vistas, arbetar i eller besöker kommunens lokaler ska få reaktioner på grund av att det finns olämpliga växter.
 • De verksamma inom kommunen ska ha kunskap om vilka växter som kan användas och de problem olämpliga växter kan orsaka.
 • Kristianstads kommun har infört tobaksfri arbetstid.

Överkänslighet mot födoämnen

 • De som erbjuds mat i kommunal regi ska inte riskera att drabbas av reaktioner på födoämnen.
 • Alla berörda ska ha kunskap om hur reaktioner på födoämnen förebyggs och hur man ska agera om det ändå händer.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?