Avfall och återvinning

Avfall måste hanteras klokt så att utsläppen i luften och vattnet minskar. Du bidrar genom att sortera ditt avfall. Renhållningen Kristianstad är vårt renhållningsbolag.

Beställ och felanmäl renhållningstjänster

Avfall och återvinning - företagare

Som företagare ansvarar du för ditt avfall. Här finns information om vad som gäller för avfallshantering, återvinning, källsortering med mera.

Eldning av avfall

Det inte är tillåtet att elda upp skräp från garaget, hushållet eller från din verksamhet. Vid eldning riskerar du att sprida skadliga ämnen och dessutom går energin i avfallet förlorad.

Att elda upp avfall utan rening, och utan att material och energi tas till vara, är slöseri med naturresurser. Vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna avgår en större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad förbränningsanläggning med modern rökgasrening. Avfallseldning utan rökgasrening ger vanligen stora utsläpp av olika miljögifter som tungmetaller, oförbrända kolväten, dioxiner med mera.

Grundinställningen är att allt avfall i första hand ska återanvändas och i andra hand materialåtervinnas. Energiutvinning kan också vara lämpligt, men det ska då ske i en godkänd anläggning för förbränning av avfall.

Eldning av avfall är förbjudet

Eldning av avfall är i de flesta fall förbjuden, enligt miljöbalken och avfallsförordningen. Om du har eldat avfall utan tillstånd kan det leda till avgiftsbelagd tillsyn, beslut om förbud och åtalsanmälan.

Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till ett år. För tillsynen debiterar miljö- och hälsoskyddsnämnden en timavgift enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Eldning av trädgårdsavfall oftast tillåtet

Trädgårdsavfall som kvistar och löv får eldas utan anmälan. Vid eldning av trädgårdsavfall ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås, att det som eldas ska vara torrt och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar olägenheter för kringboende.

Du ska vara beredd att släcka om det visar sig att det uppstår kraftig rökutveckling. Hänsyn måste även tas till vindriktningen, risken att vindriktningen ändras och risken för att elden sprider sig. Du får heller inte elda om det råder eldningsförbud.

Kontakta gärna räddningstjänsten för att få hjälp att bedöma om en planerad eldning är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Det kan också vara bra att meddela att du tänker elda, även om en anmälan inte krävs. Risken finns annars att någon ser röken från din eld och ringer in ett brandlarm som orsakar onödig utryckning.

Läs mer om hur du eldar utomhus här! Elda säkert utomhus Pdf, 50.5 kB.

Farligt avfall

Färg, rengöringsmedel, lösningsmedel, olja kan göra stor skada på miljön och människors hälsa, om det slängs på fel plats. Det gäller även små mängder farligt avfall. Det är viktigt att du sorterar ut och lämna ditt farliga avfall på bemannade återvinningscentraler.

Hämtning av hushållsavfall

Renhållningen Kristianstad är kommunens eget renhållningsbolag. De hämtar ditt avfall. Dina hämtningsdagar hittar du på bolagets webbplats. Du kan vid behov begära uppehåll i hämtningen eller dela abonnemang med dina grannar.

Delat abonnemang

Om ni är två eller tre grannar som har lite avfall har ni möjlighet att dela abonnemang. Bor ni inom samlad bebyggelse så får avståndet mellan era fastigheter inte överstiga 200 meter och utanför samlad bebyggelse får det inte överstiga 400 meter mellan era bostadshus.

Kompostering av hushållsavfall

Kompostering är ett sätt att ta tillvara hushålls- och trädgårdsavfall. Om du planerar att kompostera matavfall måste du först göra en anmälan. Det gäller även om du skaffar en kökskompost med bokashi.

Det går bra att kompostera trädgårdsavfall som till exempel löv, kvistar och fallfrukt på den egna fastigheten. När du komposterar får du en näringsrik gödning och förbättrar jorden i din trädgård. För att få kompostera matrester måste du däremot göra en anmälan till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Utsorterat matavfall som hämtas av Renhållningen i Kristianstad används för produktion av biogas.

Villkor för egen kompostering av matavfall

Om du vill anmäla egen kompostering kan du välja hämtning med eller utan kärl för matavfall. Du ska också välja hur du ska kompostera. Det kan göras i en skadedjurssäker och ventilerad behållare med lock. Du kan också kompostera på gödselplatta eller annan gödselvårdsanläggning tillsammans med gödsel. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden.

Abonnemang utan hämtning av matavfall förutsätter att du tar hand om allt komposterbart avfall själv. Titta gärna i informationsbladet nedan för tips.

Använd rätt kompostbehållare

När du komposterar köksavfall måste komposten vara skadedjurssäker och värmeisolerad. Med det menas att behållaren ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska ha ett lock och dess botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

Det är viktigt att din kompost inte stör någon annan. Till exempel ska din granne inte störas av lukter eller skadedjur. I informationsbladet om kompostering av hushållsavfall finns mer information och tips.

Avgiften för anmälan är 495 kr. Taxan för avgiften är bestämd av kommunfullmäktige.

Annan metod för att ta hand om matavfall

Om du vill ta hand om ditt matavfall på något annat sätt , måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kontakta oss för mer information.

Nedskräpning

Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden. Nedskräpning upplevs som ett växande problem och skräpiga miljöer känns otrevliga och otrygga. Städningen medför betydande kostnader för kommunen och skattebetalare varje år.

Slam och latrin

Du som har ett eget avlopp med slamavskiljare, sluten tank eller annan likvärdig anordning behöver tömma dessa regelbundet. För att ta hand om latrin från en torrtoalett kan du anlita Renhållningen för tömning. Du kan också ansöka om att ta hand om det själv.

Har du slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller någon annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas av Renhållningen Kristianstad. Sluten tank och slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk. Beställ tömning via Renhållningen Kristianstad.

Ansökan om förlängt hämtningsintervall av slamavskiljare

Du kan ansöka om att förlänga tömningsintervallet till vartannat år. Du kan bara få dispens vid begränsad användning av slamavskiljaren. Beslutet för dispensen gäller i högst 8 år.

Avgifter

Vi tar ut en timtaxa för handläggning av dispensansökningar. Normal handläggningstid för ansökan om förlängt tömningsintervall är ca 0,5 timme. Normal handläggningtid för ansökan om eget omhändertagande är 1-2 timmar. Avgiften ska betalas även vid avslag på ansökan.

Latrin

Förmultningstoalett eller utedass är i vissa lägen ett bra alternativ till vattentoalett. Det används ofta i det lite enklare boendet eller fritidshuset. Det finns också torra ekologiska system som fungerar för större belastning och åretruntboende.

Vill du installera förmultningstoalett eller liknande ska du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För ett utedass med kommunal latrinhämtning behöver du inte göra en anmälan.  Du måste däremot alltid göra en anmälan om du själv vill ta hand om latrinen eller avfall från mulltoalett.

Relaterad information:

Uppehåll i sophämtning eller slamtömning

Som privatperson har du möjlighet att ansöka om att få uppehåll i sophämtning om din fastighet inte används. Du kan ansöka om att få uppehåll i sophämtning i högst tre år.

Har din fastighet enskilt avlopp kan du inte söka uppehåll i enbart slamtömning. Välj istället att ansöka om längre tömningsintervall för slamavskiljare.

E-tjänster:

För att få uppehåll i sophämtningen krävs:

  • Att människor inte använder fastigheten under den tid som uppehållet gäller. Med användning av fastighet menas boende med övernattning, matlagning och annat som kan jämställas med boende, även om inte övernattning sker.
  •  Att inget avfall uppstår som måste hämtas av kommunen under den tid som uppehållet gäller.

Nytt uppehåll i slamtömning kan bara ges för kommande helt kalenderår. Tömningen fram till årsskiftet fortsätter därför enligt schema. 

Lämna in ansökan senast 14 dagar innan perioden som du söker om uppehåll för börjar. Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan ges om fastigheten inte kommer att användas under en period på minst sex månader. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan ges om fastigheten inte kommer att användas under en period på minst tolv månader.

Avgiften är 495 kr. Det är en fast avgift för handläggning av ditt ärende. Du ska betala avgiften oavsett om du får uppehåll eller inte. Taxan för avgiften är bestämd av kommunfullmäktige.

Renhållningens avgifter
Om du får uppehåll i sophämtning kommer Renhållningen Kristianstad att ta en avgift på 200 kr/kärl för att hämta sopkärlen (kärl 1 och 2). När uppehållet avslutas tillkommer en avgift på 200 kr/kärl för att ställa ut sopkärlen igen.

Observera att den fasta avgiften som du betalar till Renhållningen Kristianstad löper på även under uppehållet i hämtning.

Övrig information

  • För frågor om avgifter för avfallshämtning kontakta kundtjänsten på Renhållningen Kristianstad.
  • Om din fastighet har bytt ägare ska du anmäla det till kundtjänsten på Renhållningen Kristianstad.
  • Har du frågor om eller behöver hjälp med din ansökan om uppehåll? Vänd dig till medborgarcenter så hjälper de dig vidare.

Återvinningsstationer

Privatpersoner är skyldiga att sortera sitt avfall. Endast privathushåll får lämna sina förpackningar på en återvinningsstation. Det är förbjudet att lämna avfall som möbler, byggmaterial eller matrester. Förpackningarna sorteras i de gröna containrar som står på stationen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?