Hushållens avfall och återvinning

Avfall måste hanteras klokt så att utsläppen i luften och vattnet minskar. Du bidrar genom att sortera ditt avfall. Renhållningen Kristianstad är vårt renhållningsbolag.

Beställ och felanmäl renhållningstjänster

Om ni är två eller tre grannar som har lite avfall har ni möjlighet att dela abonnemang. Bor ni inom samlad bebyggelse så får avståndet mellan era fastigheter inte överstiga 200 meter och utanför samlad bebyggelse får det inte överstiga 400 meter mellan era bostadshus.

Hushållens farliga avfall

Färg, rengöringsmedel, lösningsmedel och olja kan göra stor skada på miljön och människors hälsa. Häller du det i avloppet kan det störa reningsprocesserna i avloppsreningsverket. Det gäller även små mängder farligt avfall. Sortera ut och lämna ditt farliga avfall på någon av kommunens fem stycken bemannade återvinningscentraler.

Lämna på återvinningscentral

Lämna det farligt avfallet i hela och väl förslutna förpackningar. Innehållet ska märkas med vad det innehåller. Tänk på att mycket av hanteringen sker för hand av personalen på återvinningscentralerna.

Uppehåll i sophämtning eller slamtömning

En privatperson har möjlighet att ansöka om att få uppehåll i sophämtning. Kravet är att inget avfall uppstår under den tidperiod som man har uppehållet. Det innebär ingen övernattning, ingen matlagning eller annat som kan jämställas med boende.

Vi tar ut en handläggningsavgift på 495 kr och det gäller oavsett om du får det beviljat eller avslag. Ansökan ska ha inkommit 14 dagar före den önskade tidsperioden.

 • Permanentbostad kan få uppehåll i sophämtning i minst sex månader och max tre år.
 • Fritidsboende kan få uppehåll i sophämtning i minst ett år och max tre år.

Har din fastighet enskilt avlopp gäller uppehållet även slamtömningen. Nytt uppehåll i slamtömning kan bara ges för kommande helt kalenderår. Tömningen fram till årsskiftet fortsätter därför enligt schema.

Observera att den fasta avgiften som du betalar till Renhållningen Kristianstad löper på även under uppehållsperioden. Det tillkommer även en kostnad för när de hämtar rspektive lämar tillbaka era kärl. Kontakta Renhållningen för mer information.

Kompostering av hushållsavfall

Du kan välja på nedan alternativ:

 • Hämtning med eller utan kärl för matavfall.
 • Kompostera i en robust skadedjurssäker och ventilerad behållare med lock. Den ska ha ett lock och vara skadedjurssäker och värmeisolerad. Botten ska vara tät eller ha ett nät.
 • Kompostera på gödselplatta eller annan gödselvårdsanläggning tillsammans med gödsel.

Din kompost får inte störa någon annan. Din granne ska t ex inte störas av lukter eller skadedjur.

Abonnemang utan hämtning av matavfall förutsätter att du tar hand om allt komposterbart avfall själv. Titta gärna i informationsbladet om kompostering för tips.

Det krävs ingen anmälan för att kompostera trädgårdsavfall.

Om du vill ta hand om ditt matavfall på något annat sätt , måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare

Slam och latrin

 • Eget avlopp med sluten tank och slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk. Beställ tömning via Renhållningen Kristianstad.
 • Renhållningen tar hand om latrin från torrtoalett, men du kan också ansöka om att ta hand om det själv.
 • Du kan få tillstånd att ta hand om ditt eget toalettavfall och slam, men då ska en ansökan skickas in till oss och sedan ska ärendet prövas. Om du får tillstånd är det personligt och gäller i högst fem år.

Ansökan om eget omhändertagande av toalettavfall och slam

Avgift: Vi tar ut en timtaxa för handläggning av dispensansökningar. Normal handläggningstid för ansökan om förlängt tömningsintervall är ca 0,5 timme. Normal handläggningtid för ansökan om eget omhändertagande är 1-2 timmar. Avgiften ska betalas även vid avslag på ansökan.

Förmultningstoalett

Eldning av avfall

Efter den senaste utvecklingen kring den nya avfallsförordningen om eldning av trädgårdsavfall väljer Kristianstads kommun att avvakta regeringens utlovade förtydligande av lagstiftningen.

Det går alltså bra att elda park- och trädgårdsavfall, förutsatt att det inte innebär risk för brandfara eller medför olägenhet för grannar. Det är förbjudet att elda annan typ av avfall.

Hyresgästers hushållsavfall

Fastighetsägaren ska ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Du tecknar abonnemang för hyresgästers hushållsavfall hos Renhållningen Kristianstad. Hyresgäster kan vara boende i flerbostadshus eller en inhyrd verksamhet. Det är bara kommunens entreprenör som får hämta hushållsavfallet.

Avfallshanteringen är en viktig del av boendemiljön

Avfallsutrymmet ska vara lättillgängligt, upplyst, ventilerat och välskött.

Informera hyresgästerna om hur de ska sortera sitt avfall, och var de kan lämna utsorterat avfall. Hänvisa till andra namngivna lämningsställen, om det inte går att lämna vissa typer av avfall i anslutning till fastigheten. Informationen ska vara tydlig och anpssad till hyresgästerna i området. Bilder och symboler förtydligar oavsett vilket språk hyresgästerna talar. Du ska ha en rutin för att informera nyinflyttade hyresgäster.

Fastighetsägaren har ansvar för sortering och insamling

 • Det ska finns ett lämpligt insamlingsställe och tillräckligt stora och många avfallsbehållare.
 • Utrymmen och kärl ska hållas rena.
 • Samla in hushållsavfall med matavfall separat.
 • Hyresgästerna ska kunna lämna grovsopor i eller i anslutning till fastigheten.
 • Se till att farligt avfall och elektronik inte blandas med annat avfall.

God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är en förutsättning för god avfallshantering i flerbostadshus.

Företagets avfall och återvinning

Som företagare ansvarar du för ditt avfall. Här finns information om vad som gäller för avfallshantering, återvinning, källsortering med mera. Läs mer på sidan om verksamhetens avfall och återvinning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?