Husdjur och djurhållning

Djur är förenat med mycket glädje, men när du skaffar ett djur tar du på dig ansvaret för att djuret ska ha det bra. På den här sidan får du information om vilka regler som finns i kommunen.

Här hittar du till exempel information om var det finns hundrastgårdar, vad som gäller när du blir störd av grannens skällande hund och även information till dig som hästägare.

Ansökan om ej husdjur inom detaljplan

Hundar

Lokala regler för hundägare

I Kristianstads kommun finns det lokala föreskrifter med regler som gäller för dig som är hundägare eller vårdar hundar. De lokala föreskrifterna innebär att:

 • Tikar som löper ska hållas kopplade i hela kommunen (undantag inom inhägnade områden).
 • När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
 • Hund inte får vara på lekplats eller begravningsplats.
 • Det finns också begräsningar för när hundar får vara på badplatser. Läs mer längre ner i texten.
 • I Kristianstad, Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp och Önnestad ska hundbajs plockas upp på gångbanor, gator, torg och anlagda parker.

I Kristianstad, Öllsjö/Vä, Åhus, Tollarp, Degeberga, Fjälkinge, Arkelstorp och Önnestad ska hundar hållas kopplade inom följande områden:

 • Försäljningsplats medan torghandel pågår.
 • I parker och planteringar under tiden 15 maj-15 september.  

Polisen har tillsynsansvaret för de lokala föreskrifterna. Undantag från föreskrifterna får göras när det gäller ledarhundar.

Ta hänsyn till vilda djur

Lagen om tillsyn över hund och katt säger även att under perioden 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under resten av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt (undantag enbart i samband med jakt). Med vilt avses alla vilda däggdjur och fåglar.

För naturreservat finns det dessutom föreskrifter som gäller för respektive reservat. I vissa naturreservat gäller koppeltvång året runt inom hela eller delar av reservatområdet. I dessa områden är det extra viktigt att ta hänsyn till djurlivet. Ta därför reda på vilka regler som gäller i reservatet innan du vistas där med din hund.

Hundrastgårdar och hundbad

Behövs tillstånd för att ha hundar?

Tillstånd krävs bara för att yrkesmässigt eller i större omfattning:

 • föda upp,
 • hyra ut hundar, foderhundar eller sälja hundar,
 • ta emot sällskapsdjur för förvaring och utfodring (till exempel hunddagis).

Privatpersoner som har en eller fåtal hundar utan att bedriva avelsverksamhet behöver inte tillstånd. Mer om olika regler kopplade till hundarnas välbefinnande får du om du vänder dig till länsstyrelsen i Kristianstad.

Katter

Från och med år 2023 ska din katt vara registrerad och id-märkt hos Jordbruksverket.

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Du är också skyldig att se till att din katt inte förökar sig oplanerat.

Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Svensk domstol har slagit fast att katter har rätt att röra sig fritt över andras tomter än sin ägares. Du kan freda dig genom att till exempel schasa iväg katten. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och katten kommer in i din bostad. Du får däremot inte skada katten.

Begrava hund och katt

Nedgrävning ska ske så att det inte skapar olägenheter för omgivningen. Det innebär att djuret ska grävas ner på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp det. Tänk på att ta hänsyn till närliggande vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga platser så att dessa inte påverkas. Mindre sällskapsdjur som t ex marsvin, kaniner, katter, mindre hundar kan grävas ner på en normal villatomt. Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

Hästar

Som hästägare har du ansvar för hästens välbefinnande och hur hästhållningen påverkar miljön. Det kan till exempel handla om var du får bada med din häst eller om hur gödsel bör hanteras. Här hittar du information om regler som berör hästar och olika hästverksamheter.

Ansökan om tillstånd för hästhållning görs hos länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen
ansvarar för frågor som gäller djurskydd medan kommunens miljöinspektörer tittar på frågor kopplade till miljöpåverkan till exempel gödselhantering.

Får jag rida överallt?

Det finns lokala föreskrifter som begränsar ridning inom några områden i kommunen. Det innebär förbud mot att rida:

 • Ridning är förbjuden på markerade motionsspår. 
 • Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området inom fastigheten Horna 3:12.

Kartbilagor och ytterligare information finns att läsa i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun.

Var går det bra att bada med häst?

Under sommaren är det många som vill bada med sina hästar. Då får inte hästar bada på allmänna badplatser.

Under perioden 15 maj-15 sept får hästar inte vistas på badstränderna vid havet eller på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby. Bestämmelserna gäller även badstränder i naturreservat.

Får jag gräva ner min döda häst?

Det är inte ovanligt att hästägare vill gräva ner sin döda häst på tomten. För att få göra det måste  du följa kommunens anvisningar.

Detta gäller vid nedgrävning av häst i Kristianstads kommun:
Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp den döda hästen. Ta hänsyn till följande:

 • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattentäkt eller ytvatten ska vara minst 200 meter.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
 • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager är lera eller silt.

Ibland behöver du tillstånd

Du behöver söka tillstånd om du vill hålla något av följande djur inom område med detaljplan:

 • nötkreatur, häst, get, får, svin
 • pälsdjur eller tamfåglar som inte är sällskapsdjur

För att ha högst fem höns utan någon tupp krävs inte tillstånd. Du behöver inte heller ha tillstånd för pälsdjur eller fjäderfän som är "sällskapsdjur".

Du ansöker hos miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Du bör också kontrollera med bygglovsavdelningen om det krävs bygglov för djurhållningen.

Djur som stör

Båda vilda och tama djur kan ibland störa oss. Till exempel kan utekatter gå in på granntomterna och bajsa i sandlådor eller rabatter och hundar som är lämnade ensamma kan stå och skälla. Om det rör sig om din grannes djur, prata i första hand med honom eller henne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs.

Djur som far illa

Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn enligt djurskyddslagen. Kontakta Länsstyrelsen i Skåne län i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen

Djurskyddslagen gäller för djur i fångenskap det vill säga alla husdjur, sällskapsdjur, djur i lantbruket eller djuruppfödningar samt försöksdjur.

Resa med djur

Om du vill veta vad som gäller vid in- eller utresa ur landet med hund, katt eller andra djur ska du kontakta Jordbruksverket. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller på deras webbplats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?