Valborgsmässoeld

Du får elda utomhus, men inte riktigt när, var eller hur som helst. All eldning och grillning sker på eget ansvar. Kom ihåg att alltid kontrollera så att det inte råder eldningsförbud.

Olika brandrisker

En liten glöd kan lätt skapa en stor skogs- eller gräsbrand när det är torrt i naturen. Eldning och matlagning på grill eller över öppen eld medför alltid en risk och måste hanteras med stor försiktighet. Rökning och fordon är andra risker. Undvik därför att röka i skog och mark och kasta aldrig fimpar på marken. Undvik också att köra eller parkera fordon i naturen. Katalysator och avgassystem blir mycket varma och kan starta en brand i växter och torra material under din bil.

Elda trädgårdsavfall

Det går bra att elda park- och trädgårdsavfall, förutsatt att det inte innebär risk för brandfara eller medför olägenhet för grannar. Det är förbjudet att elda annan typ av avfall.

Efter den senaste utvecklingen kring den nya avfallsförordningen om eldning av trädgårdsavfall väljer Kristianstads kommun att avvakta regeringens utlovade förtydligande av lagstiftningen.

Valborgsmässoeldar

Om du arrangerar valborgsmässofirande på allmän plats ska du i god tid söka tillstånd för offentlig tillställning hos polisen. Du behöver också markägarens tillstånd, helst skriftligt. För mindre brasor inom egen förening eller tomt behöver du inget tillstånd. Du behöver heller inget tillstånd från kommunen.

Elda säkert

Valborgsmässoeld

Lämna aldrig elden utan uppsyn

Du som anordnar valborgsfirandet eller annan brasa ansvarar för att eldningen sker på ett säkert sätt. Det betyder att du är ansvarig för hela brasan och det är du eller den person som du utsett som måste vara på plats tills elden har brunnit ut och släckts helt och hållet.

  • Kolla aktuella väderförhållanden, eventuella eldningsförbud eller liknande med berörda.
  • Begränsa brasan till som mest 6-8 meter i diameter och 3-4 meter i höjd.
  • Välj en plats så att elden inte riskerar att spridas till närliggande byggnader eller vegetation. Räddningstjänsten rekommenderar ett avstånd på minst 75 meter till större vägar, järnväg eller byggnader.
  • Röj ett område på minst fem meter kring brasan från gammalt fjolårsgräs eller liknande samt vattna så att marken blir ordentligt fuktig.
  • Använd aldrig bensin för att tända brasan, utan till exempel torra kvistar.
  • Visa hänsyn till grannar och placera brasan så att röken eller askan inte besvärar de som bor i närområdet.
  • Det ska finnas något att släcka elden med på platsen, till exempel en vattenfylld brandslang, handbrandsläckare, fyllda vattentunnor och hinkar.
  • Använd kratta för att kratta isär den sista glöden, så blir det lättare att släcka elden.
  • Ha en brandfilt till hands.

Många smådjur och småfåglar bygger bo i våra ihopsamlade rishögar, till exempel igelkottar, rödhakar och bofinkar. Om du flyttar rishögen eller använder en pinne för att peta runt ordentligt i högen innan du tänder, kan du rädda många djur.

Återvinn istället för att elda

Du återvinner kvistar och löv genom att lämna dem på en återvinningscentral och eller genom att beställa hämtning via Renhållningen Kristianstad. Du som bor i villa kan även beställa ett särskilt abonnemang av trädgårdskärlavfall för hämtning hemma vid tomten.

Grilla eller göra upp eld

Förbjudet att elda avfall

Det är förbjudet att elda avfall och det gäller både hushåll och verksamhetsutövare. Om du har eldat avfall utan tillstånd kan det leda till att du måste betala en avgift för tillsyn och dessutom kan dömas till böter eller fängelse. Under relaterad information finns länk till en sida om vad som gäller för eldning av avfall. Kontakta oss om du har frågor.

Brandriskprognoser

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Information om risker för skogs- och gräsbrand finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Eldningsförbud

Vid långvarig torka och stor brandrisk kan räddningschefen utfärda eldningsförbud. Eldningsförbud innebär att det inte är tillåtet att göra upp någon typ av eld med öppen låga eller att grilla på mark utomhus.

Hur vet jag om det är eldningsförbud?

Du kan ringa till Trygghetscentralen vid Räddningstjänsten på 044-200 400.

Ditt eget ansvar

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar, och är juridiskt ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken 13 kap 6 § för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?