Ersättning och bidrag till gymnasieelever

Som elev i gymnasieskola finns ett antal olika bidrag. Studiebidrag kommer automatiskt. De elever som studerar på annan ort än hemorten och behöver bo på studieorten kan få ekonomiskt stöd. Elev kan endast beviljas resebidrag eller inackorderingstillägg. Dessa går inte att kombineras.

Riktlinje för resebidrag och inackorderingstillägg

Riktlinjen fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2024-03-26.

Riktlinjen gäller för nya beslut från och med 2024-04-01.

Resebidrag för gymnasieelever

Elever som har minst 6 kilometer färdväg (enkel resa) till skolan och inte kan utnyttja allmänna kommunikationer kan få resebidrag. Även vid besvärlig resväg och orimligt långa väntetider, mer än 3 timmar per dag, kan resebidrag betalas ut. Beslut gäller för varje enskild ansökan. 

Resebidrag utgår oavsett om eleven studerar på en kommunal eller fristående gymnasieskola så länge villkoren är uppfyllda. Resebidrag kan inte kombineras med busskort.

En ny ansökan görs inför varje läsår. Resebidrag kan sökas retroaktivt men maximalt för innevarande termin.

Du som har skyddade personuppgifter och vill ansöka om resebidrag kan kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på telefon: 044-13 24 54.

Extra resebidrag för gymnasieelever

Elever som har minst 4 kilometer till närmaste busshållplats eller motsvarande kan ansöka om extra resebidrag. Detta bidrag ska utgöra ett komplement till ordinarie busskort.

Avstånd mellan hem och hållplats:

 • 4-6 km 300 kr/mån
 • 6-10 km 500 kr/mån
 • 10-15 km 700 kr/mån
 • Över 15 km 900 kr/mån

Du som har skyddade personuppgifter och vill ansöka om extra resebidrag kan kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på telefon: 044-13 24 54.

Stödet betalas ut via bankkonto som anges i samband med ansökan om stöd.

Ersättning för kostnader vid enstaka elevresa för gymnasieelever

Nedan ansökan ska endast göras för en enstaka resa och ska inte förväxlas med ordinarie resebidrag, extra resebidrag eller inackorderingstillägg. Exempel på resa som kan förekomma är besök på gymnasieskolan vid fysisk träff under distansstudier. Intyg från skolan samt eventuella kvitton ska bifogas i ansökan.

Du som har skyddade personuppgifter och vill ansöka om ersättning kan kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på telefon: 044-13 24 54.

Inackorderingstillägg 2024

De elever som studerar på annan ort än hemorten och behöver bo på studieorten kan få ekonomiskt stöd. Detta gäller för elever i kommunala gymnasieskolor. Elever som går på fristående gymnasieskolor eller på folkhögskolor ansöker om ekonomiskt stöd hos CSN.

Det ekonomiska stödet, inackorderingstillägg, gäller till och med det första kalenderhalvåret eleverna fyller 20 år. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Storleken på stödet är beroende av hur långt avståndet är mellan bostaden och skolan. Den lägsta summan är dock alltid 1/30 av prisbasbeloppet. (Skollagen 15 kap, 32 §).

Reseavstånd hem – skola:

 • 50-200 km 1787 kr/mån
 • 201-500 km 2338 kr/mån
 • 501- km 2938 kr/mån

För att bidrag ska betalas ut krävs:

 • att eleven är folkbokförd i Kristianstads kommun
 • att eleven går i kommunal gymnasieskola
 • att eleven inte samtidigt får resebidrag eller busskort.
 • att den sammanlagda restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola, tur och retur, uppgår till minst 3 timmar per dag eller att reseavståndet till skolan uppgår till minst 50 km enkel resa.

Vid uträkning av res- och väntetider utgår man från den normala skoldagen och inte elevens individuella även om denna avviker från skolans normala tider. Kontakta skolan för uppgifter om aktuellt läsår.

En ny ansökan görs inför varje läsår. Inackorderingstillägg kan sökas retroaktivt men maximalt för innevarande termin.

Ersättning utgår för högst fyra månader under höstterminen och högst fem månader under vårterminen.

Du som har skyddade personuppgifter och vill ansöka om inackorderingstillägg kan kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på telefon: 044-13 24 54.

Vid svårigheter och hjälp med ansökan kontakta Medborgarcenter.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat inackorderingstillägg sker 9 månader per läsår, i slutet av september till slutet av maj. Stödet betalas ut via bankkonto som anges i samband med ansökan om stöd.

Studiebidrag

Studiebidraget är 1 250 kr/mån och betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Elever får bidraget från och med kvartalet efter att de fyllt 16 år till och med vårterminen det år de fyller 20 år. De måste bedriva heltidsstudier på gymnasiet eller Vuxenutbildningen för att få bidraget. Någon ansökan behövs inte.

Elever som går på fristående gymnasieskolor eller på folkhögskolor ansöker om ekonomiskt stöd hos CSN.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?