Skolskjuts för elever i grundskolan

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att vid utformning av anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. Inom anpassad grundskola gäller samma regler som för grundskolan.

Vårdnadshavareportal

I vårdnadshavarportalen hittar du information om ditt barns skolskjuts.

Om du är berättigad till skolskjuts på grund av avstånd till skolan och har åkt skolskjuts tidigare år kan du se dina nya tider på vårdnadshavarportalen.

Karta skolskjutsturer

Ordinarie turer visas på kartan för skolskjutsturer. Kartan uppdateras inför nytt läsår senast ca vecka v. 31.

Akuta förändringar i skolskjutsturerna

Ibland kan det bli förseningar eller ändringar i skolskjutsturerna. Vid mindre ändringar skickas sms till vårdnadshavare. Vid större förändringar kan ni se dem under servicemeddelanden.

Olika grunder för att få skolskjuts

Elev kan ha rätt till skolskjuts om avståndet mellan hem och skola är minst dessa:

  • 2 000 m för åk F - 1
  • 2 500 m för åk 2 - 3
  • 3 000 m för åk 4 - 6
  • 4 000 m för åk 7 – 9

Eleverna hämtas inte vid hemmet:

  • Elev i åk F-1 kan få ta sig fram upp till 2000 m till en hållplats
  • Elev i åk 2-3 får ta sig fram upp till 2500 m
  • Elev i övriga årskurser får ta sig fram upp till 3000 m

Årskurs F och 7

Elever som börjar i åk F och åk 7 och är berättigade skolskjuts p.g.a. avståndet kommer automatiskt att få skolskjutserbjudande utskickat förutsatt de bort i Kristianstads kommun i slutet av vårterminen läsåret innan. Någon ansökan behöver alltså inte göras i dessa fall. Vårdnadshavare måste tacka ja till detta senast 1/5 om man vill ha skolskjuts.

Nyinflyttad elev (även åk F och 7)

För elev som flyttar in under pågående läsår ansöker vårdnadshavare om skolskjuts i
e-tjänsten.

Ansökan vid växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. Skolskjuts kan ges utifrån avstånden till skolan från den ena eller båda boendeadresserna.

Båda vårdnadshavarna måste vara folkbokförda i Kristianstads kommun och en av vårdnadshavarna ska bo inom det aktuella skolskjutsområden

Ny ansökan p.g.a. växelvis boende ska göras inför första läsåret på en ny skola. Är eleven kvar på samma skola i flera år räcker det alltså med den ansökan som gjordes inför den första årskursen på skolan. Någon ny ansökan ska alltså inte göras om eleven går kvar på samma skola nästa läsår.

Ansökan om skolskjuts görs via nedan e-tjänst:

OBS: E-tjänsten för skolskjuts vid växelvis boende kräver att båda vårdnadshavarna signerar ansökan. Ett mejl med signering skickas till den vårdnadshavare som inte gör själva ansökan. Tänk på att signeringen kan ta upp emot 1-2 minuter. Vänta kvar tills du har fått bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende.

Ansökan vid svåra trafikförhållanden eller funktionsnedsättning

Elev kan, även om avståndet är kortare, ha rätt till skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden eller elevens funktionsnedsättning.

Ny ansökan på någon av dessa grunder ska göras inför varje nytt läsår.

Ansökan om skolskjuts görs via nedan e-tjänst:

Papperblanketter och handläggning

Om ni inte har möjlighet att använda e-tjänster var vänlig kontakta Medborgarcenter på
044-13 50 00

Ansökan ska göras senast 31/5. Handläggningstiden är fyra veckor. Inga ärenden handläggs mellan veckorna 28-31.

Skyddade personuppgifter

Ansökan rörande elev med skyddade personuppgifter, kontakta transportavdelningen på telefon: 044-13 64 43.

Avbokning av taxi

Vid permanent avbeställning av taxi kontakta skolskjuts@kristianstad.se
eller ring 044-13 23 61.

Vid sjukdom eller enstaka avbokningar kontakta taxi på kristianstad@telepass.se
eller ring 044-12 21 21.

Om man flyttar eller väljer fristående skola

Kommunen är inte skyldig att ge skolskjuts om man väljer att gå i en annan grundskola än den kommunen annars skulle ha placerat eleven i. Här avses som regel den skola som omfattas av den s.k. närhetsprincipen. Detta innebär att en elev har rätt att gå i en skolenhet nära hemmet eller, om ingen skolenhet finns inom skolskjutsavståndet på en skolenhet dit skolskjuts går.

Om man flyttar kan rätten till skolskjuts upphöra om man väljer att eleven ska gå kvar i den gamla skolan. Detta är om den gamla skolan p.g.a. flytten inte längre är den skola som kommunen annars skulle ha placerat elev i.

Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer att gå i en fristående skola, med undantag för om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Regler och lagar om skolskjuts

För information om regler och lagstiftning kring skolskjutsverksamheten, se vårt skolskjutsreglemente nedan:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 22 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?